Ooka Simiyame
Peero
Iyojura
1
Teepotewa
Kúíra, yomatiame tamochitia Eesusichi paparame. Neeea Siimoni Peeropua, piiripi Eesusi Riosie Weratiame ajawaria, ti'tijoeekachiami uhjuratiame, Riosi ka'karuma tuuyewari tuuyemichioopua. Aamoo pu'ka tuuyewari pichikeka Eesusichi paparakamewichio i'ka iyotesa uhjuriamenia, aamo tatakoririao Eesusi iintoriae piipatetiameopua, puuua Apoe te'ta taamo Riosiwara, Apoe te'ta taamo Newipatekame. Neeea Riosieo, tísia kaaweruma amochi teetojeraninia, aamo Riosichi simiyameo epeche epecheche pahteniameeo, aamo te'ta Paamira Eesusichi simiyameo, epeche epecheche nane'rerewae.
Riosi Weratiamechi aachin teeka mochitopuame
Riosia epeche kaawe taamo pahtesoopua Eesusichi simiyameo, ahpo tísia utewarie taamo kaawe mochitotesimapua, ahpo te'ta nakiyachitia. Riosia apoe taamo Noonoa, ahpo Taanachi iintoka taamo ta'iria mochiwa iintapakamepua. Riosia ahpo Taana Eesusi iintoriae taamowichioo, ahpo tísia peenia tiiame iintomo tuuria taamowichio iintokamepua, taamo i'ka wehjoarichi kiisi kaaweruma nokiwachi puuyanakao, apochi newipatekao. Wa'a tiiamechi taamo puuyanakapaopua, ahpo kihta a'chi tiiame Riosiwarichi taamo kipotepamepua. Pukaepa neeea aamo chaanenapua, aamo Riosichi paparaka mochitoaio, i'ka naati itapiti yorapuapua tiameo: te'ta kaaweruma eneniame; epeche epecheche Riosichi simiyame pepenipaka mochitoka; pu'ka aamo ki ka'karumachi wichiniameo, kaawe aamo neesetopuapua; aamo pewatiame te'terewaopua Riosichio wa'api pewatiame teeremitiamua, kiisi toaka pu'kao; aamo Riosichi iyoriwao epeche epecheche teerepuapua; amochitia Riosichi paparameo, te'ta kaawe e'raka tetewipuapua pu'kao; wa'a ikisa tiameo, aamo ahpo nakika mochitowao, epeche epecheche teetopuapua. Yooma i'ka yooraka mochitosaa eemea, te'ta Riosie Weratiame nakiyachitia mochitomapua, itapiti kaaweruma yoorame enemapua, aamo mochiwachi taaketiame. Nape yooma i'ka teereniame toinariamea, ki tetewamepua Riosie ahpo kaawe yorapuameopua meere taawechio, puuua ahpo tesiweka tatakoriwa piipatetiameo, natakepakame puuua pu'kao. 10 Pukaepa eeme Riosichi poponiwaa pipiniwaa tiame, Riosie paaetiamekapa ahpo tatanachitia enemichiopua ahpo ta'pechio, pewatiame amochi chapika mochitopuapua Riosichi aamo paparawao. Yooma i'ka yooraka mochitoame enesaa, kiisi so'mimeri eemea ki kaawerumachio. 11 Wa'a te'tereka aamo mochitosoopua Riosia, kaawe e'raka aamo uumapua weemera wehjoarichio, ahpo Taana aamo newipatekame ye'kaka yasimiachiopua, ki wahjiamesi.
Pichiwarikamera masitewa e'wewa
12 Wa'a tiiachipa neeea, kiisi toimania i'ka aamo tuuyesiaopua, kiisi natakepaka mochitomichiopua aamoo, i'ka no'o aamo masitiao, aamoo nane'reka mochitoamekoiopua pu'kao, pichiwarikoopua. 13 Neeea ahjaka kahtiaapua pehjio, kaawe no'o ihsiame maayamenia i'ka aamo no'o iyotepao, i'ka aamo pusatewa inatepasiwaopua, yooma aamo no'o chaaneriaopua masitekao. 14 Nane'riame neeea i'ka no'o weerewaeka kahtiao, amori kiteremerikopapua, wa'a tiame ne'netetiame neeea no'o Paamiraeo, apoe Weratiameeopua Eesusi. 15 Nape iiweta ahjaka yasitoaone pehjio, yooma a'chikoi iintoma neeea, i'ka no'o aamo masiteriaopua, no'o ki'tioiopua masitekao, wa'api teetomichiopua no'o masiteriao.
Eesusi ajawaria Eesusichi simiyame pichiwataria
16 Teeme Eesusi ajawaria masitiaa, ki taamoe erakoa chaachapakameopua teemea aamo masiteriao, yooma ihta Eesusi Weratiame utewarira taamo aamo nayeweriaopua, pu'kao wahka taawechi enamerichi simiyame taamo aamo nayeweriaopua tiame. Yooma puuua te'ta pichiwaripua, teeme wa'apiai tetewikamepua Eesusio, ki nu'uti tiiame utewariemekopua pu'kao. 17 Pu'kao tiame teemea, nane'riame teemea ki teesa tiiame werumakoopua, pu'ka Eesusi te'ta Noonorao, Eesusichi simiyame inamukamekapapua, eee cheekamekoopua ki nu'uti tahpitika tiiame nayewakao: “Ihjia no'o Taanápua, te'ta ki nu'uti nakika yasitoamerao, tisiwa ki nu'uti kaawe e'riamenia pu'káo.” 18 Pu'ka wa'a chiiame taamo inamoio Noonorao, kaawichi taamo yeetokoikapua, sewina tiiame enepariamekoio. 19 Ihji wa'a taamo inamuria sewina ikiriachio, te'ta pichiwa puuua. Yooma ehkoriami Riosi na'nayewatura Eesusichi simiyame iyotekaopua, te'ta pichiwa puuuai tiameo. Pukaepa eemea te'ta pichiwa chaachapario tetewika mochitopuapuaa, yooma pu'ka Ehkoriami o'inia Riosi na'nayewatura Iyoterichi chaachapariao, yooma puuua pichiwa machenamerikopua. Yooma i'ka chaachapatiame ikisiwa teteiwachio, amochi tahjeraka teeretoniamepua, aamo te'ta pahtepuamechio ku'isimichiopua, ahkasi aamo ma'chirepachisiopua te'ta aamo pehterepachisio, aatanakamera nayewaka chaachapariamekopua Eesusichi simiyame iyoteriaopua. 20 I'ka ehkoriami Riosi na'nayewatura chaachapariao, aaataai ki sewina tiiame chaachapametepua ahpo masitiachio, aapoeche wa'api machename kaawe chaachapaniameo. Aapoe ehkoriami Riosi na'nayewaturaai, ki aapoe ahpo inatarichi e'ra chaachapatiame puuua, 21 Riosi apoekamera ahpo Riosiwarie wa'a cheeka iyoteteriopa, ki aapoe Riosi na'nayewatura erakoachi iyoteriapa. Pukaepa ihji Riosi na'nayewatura chaachapaka iyoteriaa, ki nu'uti iyoriwa tiiaitepua.