Paoro
Timoteo
Oosa Iyotepawa
1
Teepotari
Neee Paoro Riosie Weratiame weratiamea, i'ka weemera ahjarichi simiyame nayewemichio Riosi e'rarie uhjuratiamenia, yomatiame ahkaoi ti'tijoeri no'o nayewemichiopua, i'ka weemera ahjario aaataoi ahpo Taanachi Eesusi paparasoo kiamo tuuyame. I'ka iyojura iyotiamenia aamowichio Timoteoo, no'o taanachitia Riosichi tiiameo. Aamoo neeea, taamo Noono tewekachi kahtiameo, Apoe Eesusi Riosie Weratiameopua tiameo, ahpo aamo tesiwa e'rewaeo, aamo iikachio ta'iria yasirewa kiajeraninia.
Riosie Weratiame chiia pichiwataniame
Neee Paoroa, senepi taawechi aamowichio nayewiainia Riosio, cheriwema ki'yamenia pu'kao, aamoo kaawe teetotiamekopua, aamo Riosichi teetowa tehkiwachiopua. Neeea Riosieo ahsieme cheriwetiameko no'o tatakoririao e'raka yorakiamenia, no'o ehkoriami noonoriwa te'ta Riosi iyoririachitia inisitoka. Senepi aamo iijinatepaio, aamo nanararia iijinatepamenia aamo mochikachi o'inia machenarioio. Wa'a tiiame iijinatepakaopua, eenechi tísia aamo tetewinariapame neeea, eenechi aamo ahjama tísia kaawe eranarekaopua. Neeea aamo tetewinareka yasitoamepua tiameo, tísia aamo iijinatepapaopua, Eesusi Riosie Weratiamechi aamo paparamekoo, ki'yami Roira tewaniame aamo su'su Eesusichi paparariachitiaopua, aamo yeeye Eunise tewaniame Eesusichi paparariachitiaopua tiame. Ehpeo neeea aamooi, wa'achitia tetewamepua, tísia Eesusi Riosie Weratiamechi paparáme.
Pukaepa neeea, amochi oijenatejeraninia tahjewachitia amochi teetomichiopua, Riosi ye'kari amochi yahchariaopua, no'o amochi seekarepaka uhjurioiopua Riosi kaaweruma tuuyewari kihta seeweka nayewatumichioo, Riosio taamoo, kihta majawewa ki'yakamekopapua, aaataoi kihta seewewa. Riosia apoeekamera taamo utewataniame erakotiamepua. Riosia tamochi yahchakamepua tiameo, taamo ahpo nakika mochitopua erakoniame, pu'ka nakiwarie taamo nokisimichiopua aaatachioi, kihta ki kaawe teerepuame aamo teerepuawichio aaata aamo masitiachio. Wa'a teeka ku'itoniamekapamua Riosieo, ka'te suuwe e'raka nayewamitiamua aaataoiomua, i'ka Eesusi taamo Paamirachi simiyame nayewaiopua; peereso aamo yachapo tuuwai, noochitia Eesusi taamo Paamirachi simiyame nayewatuapaopua. Ohsotiamua, tísia wa'a chaaneniaiopua, tísia aiwatoaimua taamo Paamira Eesusichi simiyame nayewatuapao, erasika anachatopuapua pu'kao, no'oo te'ta teetoriachitia. Riosia kihta yoorarie natetewachi taamo newipatekamepua, taamo apochiche teetoka taamo ahjatomichiopua, Riosia wa'a tiiame inatakamekapapua, naayachisi o'inia, ahpo tísia taamo nakiwari, taamo ne'netenariapapua, yooma ihta Eesusi taamowichio iintoriaeopua. Wa'a iintokame Riosia tamochio, yooma ahpo Taana Eesusichi paparakamewichio inatakao. Wa'a tiiame inatakame Riosia, ke'chu kihta i'ka wehjoarikoio. 10 Pu'ka ke'chu naayachi ahpo e'raria taamo tetewitiamepua ehpe taawechiamio, ahpo Taana Eesusi naawateriachi tetewitekamepua. Puuu ahpo naawateria iintokamekopua taamo newipatekao, wahjipari utewarira newitosaapapua. Puuu Riosi naawateria iintokamepua tiameo, taamo ma'chiame pahtetekaopua, ahpo kaaweruma tuuyewarichi simiyameo, aachin teeka taamo teimeri weemera ahjariopua, ahkasi ki wahjiamesi ahjaniameo.
11 Riosia no'oo, apoe wa'api weerakamepua ki i'isaeri nayewatumichioopua, ahpo naawateria Eesusi tewaniame taamowichio iintoria nayewemichioopua, yooma ti'tijoeopua ooweruoiopua tiame. 12 Pu'ka yoorapa i'wa kahtiamenia peereso aiwakao. Nape wa'a teereniainia i'wao, kiisi tesiwa erapame neeea, ki teesa ahjachi oowe e'riamekapaopua, aatanachi no'o paparariao, pukachi te'ta ahjachi erapame neeea. Pukaepa kiisiki se'wi erapamenia, apoeopua tísia ahpo utewarie no'o ku'isiamekopaopua, i'ka tehki ki teeweka no'o simitemichio no'o ki'yariachiopua, te'ta utewaeme kaawe neesetokaopua, ahkasi yomatiame no'o yoorachisi i'ka tehki no'o nuureriaopua, ahkasi Eesusi eenechi eenachisi teeretopuameo.
13 Wa'a tiiachio muuu Timoteoa, te'ta no'o masiteria inamuriachitia masitepuapua, aaataoi aamo masitiaopua, pu'ka te'ta kaaweruma Eesusie tuuyewario, kiisi se'wi ikika masiteka. Muuua tiameo, kiisi se'wi teetopuapua Riosie Weratiamechi aamo paparaopua, Riosie Weratiame nakirewarachi yasitokaopua. 14 Te'ta Kaaweruma Riosiwari ku'iwarie tamochi yasitoameopua, te'ta kaawe neesetopuapua, i'ka pichiwarichi simiyameo, Riosio aamo te'ta masitemichio ki'yariao.
15 Nane'riame muuuapa, yooma Aasia weeechiami no'o kahtiachi e'enakameopua, yooma eenechi nonowakamekopapua; ooka puuua wa'asi Aasia nonowakamea, Iijero tewaniame, piirea Eremojene tewaniame enekamepua. 16 Onesijoro tewaniame ta'perachio, Riosio te'ta kaawe teewejeraninia pu'kao, pu'ka Onesijorokamera tísia kaawe iintoriopua weesa no'o ku'iwa u'yepakao, i'wa peereso no'o yachatiachio, kihta suuwe erapaka, no'o peereso yachatioiopua. 17 Ohsotia puuua i'wa Rooma weruma muuwarichi asisaopua, no'o yaapi e'raka i'yariapua ahkasi no'o tewayachisi. 18 Tísia kaawe enemiipua pu'kao, Apoe taamo Paamira Eesusi eenechi enasaa, itapiti tísia kaaweruma tiiame ikitesaa. Muuu Timoteoa nane'riame muuuapa, Eejesio aamo ahjama taamo mochikoio, tísia kaawe taamo ku'iriopua Onesijoroa.