2
Riosi Riosiwari eenari
I'ipari pahko asisoopua, yooma puuu oosa mariki aampa ooka Eesusi ajawaria napawiriachiopua, senawato te'pa tewekachi o'inia inamuretupua, weruma eeka cheetoamechitia. Puuu cheetochaniamea Eesusi ajawaria mochikachi, pochikame yasiparepua. Waikao weeka yeenika tiiame puuyarepua, na'ika tiame tajenarieme. Puuu na'i yeenia yooma Eesusi ajawariachi moochi chachasoopua yomatiame wa'a yooremina mochikamechio, pochikame yasipare Riosi Riosiwaria. Wa'a iikaopua Eesusi ajawariaa, pochikame ahjachi muipaterepua Riosi Riosiwario, yooma ihtaoi seesenu naeraoi kajuteka, Riosi Riosiwarie kiaretia iiyenawa.
Pu'ka wa'a ikinioio Eesusi ajawariao, puuua yomachi weeechi Eerusareni e'enakamea, yooma Eerusareni mochikameapua tiameo, pu'ka weruma eeka ahpo inamuriachi, ujumasirepua ne'nemia. Waikao Eesusi ajawariaa wa'a e'enakameopua, yooma aaata pipiripi naewarichi, iiyenaka nayewerepua. Waikao wa'a e'enakame seesenu ti'tijoeria, ahpo wa'api naewachi nayewetiaopua Eesusi ajawariaeo, tísia wekamuwa erakorepua. Waikao ahpo nayewa nayewachaniopao, tahpitika erakokao, chaachaparepua ahpoo:
—¿Ihtana ijikikame ohjoare naaju ihji ti'tijoea? Naakona, ¿ki Arirea ohjoemekosapu ihji ti'tijoe? Nape Arirea ohjoeme enesaa, ¿achini iika taamo nayewa nayewachaniamepua, yooma pipiripi taamo seesenu nayewamechi? Ihji ti'tijoeri ahpo seesenu naewachi inamukamea, wekanami weeechi o'inia e'enakamepua: Paratia weeechi e'enakame, Meeria weeechi e'enakame, Eerami e'enakame, Meesopotami e'enakame, Uurea e'enakame tiame, Kaparosia e'enakame wa'achi, Poonto e'enakame, Aasia e'enakame tiame, 10 wa'a ikisa Rijia e'enakame, Paanjiria e'enakame tiame, Eejito e'enakame tiame, Riiwia weeechi e'enakame tiame, Siirene weeechi waapi. I'wa nookapua tiameo, Rooma muuwarichi e'enakame, Iitaria weeechi o'inia; ookapi ihjia i'isaeri naawakame enerepua, epeche ookapi puuua isaeri enepakamepua. 11 I'wachi nookapu tiameo, Kereta e'enakame, Aarawia weeechi e'enakame tiame. Yooma ahka ma'chiame pahteka inamuame teemea pu'ka Eesusi ajawariao, ma'chiame taamo nayewa nayewachaniamekoo, Riosio yooma ihta peenia iintoriamekoopua taamowichioo.
12 Yooma ihji ti'tijoeria, ki nu'unti peenia erakorepua, ki teesá peenia tiame ikitiopua wa'ao. Wa'a erakoapaopua, chaachaparepua ahpoo:
—¿Ihtana ikiwame i'wao? ¿Ihtanapua?
13 Nape aaata wahjachia, na'arakao chaachaparepua:
—Aa puuua, nawajikamepua.
Peero naewaria
14 Wa'a chaachapopa Peeroa, yooma pu'ka Eesusi ajawaria ahjama weripakao, pu'ka ti'tijoeri ahpoo nawajiame teewariao, weeru sisinaka chaanerepua:
—Yooma ti'tijoeri yomachi e'énakamea, yooma i'wa Eerusareni ohjoeme tiaméa, kaawe no'o keepumitiapua pahchuo. 15 Teemea, kiisi nawajika chaachapamepua. ¿Aatana nawajita piarikooiopua pehjio? 16 Ihji taamo ikiyaa, ehkoriami chanitiamepua, Ooeri iyoteriachi, Riosi nayewatura. Ihjia cheeka iyoteriaipua:
17 Neipami taawechiamio, Riosi nayewatura kajumiachiopua wa'asio, Riosia cheeriaipua:
Yooma weeechi mochikamewichioo, no'o Riosiwari kiamania pu'kao;
yooma noochi paparameo, aamo tatana tehtemario, no'o kaaweruma nayewamichiopua,
aamo mamaraopua tiame, wa'achi chaachapamichio;
aamo tehtemario, ka'karuma yoorari inatatemichiopua pu'kao;
o'ochetiamea yayawatiamea tiame, peenia tiame teemumichiopua kochirewachio,
ahpo peenia erakoa tewekachi mochipua.
18 Pu'ka taawechiamio, no'o seekarachitia mochikameo, ti'tijoeo ooweruo tiameo,
no'o Riosiwari yahchemania pu'kao,
noochi simiyameo peeneka nayewamichiopua, ki se'wi simiyame;
19 Neeea tewekachio, itapiti tetewitemania neipamio,
itapiti peeniatiwari uurapari tetewitemania neipami teetomeri wa'asi,
wehchioi itapiti eera uurapari teetotemania waikamio,
itapiti na'i uurapari tiame, itapiti morowa tiame.
20 Taaaai tukapamapua, meechaai eeraka tiiame ikimapua sehtanasipaka,
ke'chu no'o aamo Paamirao Riosi Tijoetukame eenoio pehjio,
yooma wa'a tiiame teetomeripua, nape no'o Taana eenaiopua Tijoe Tijoetukameopua,
tahpitika teetoka enameripua, pu'ka taawechio.
21 Yooma pu'ka Riosi Tijoetukamechi paparakamea,
newipatepuamepua pukaeo, tatakoriwao.
22 ’Eeme i'isaeri ti'tijoeria, keepusa i'ka naawesari: Nane'rena eemea Eesusi Nasare ohjoemeo, Riosie weratiamekopua pu'kao, pu'ka weruma itapiti, peenia tiame ihsiriapa, Eesusia pukae peenia ihsiawae ahpo pichiwatarepua, pichiwa Riosie weratiamekopua ahpoo, pu'ka taamo nane'reka mochitomichiopua. 23 Nape ihji Eesusichi ikitiamea, Riosi e'rariachitia teerekamepua, Apoe Riosi Taanarao, amochi kiatiamekopua meripuaichio. Eeme wa'api nokakamepua pu'kao, nanaaramechi ki'yakao. Pukaepa wa'a noonoire eemea, kurusichi meripuaichioo. 24 Nape Riosia i'ka ahpo Taana Eesusio, eenechi ahjatere puuua, oijenatekao. Wa'a iintoka Riosia Eesusio, newitoterepua wahjipaniameo; wahjipaniameo ka'chi iika newitome tiiamekopua Eesusio. 25 Taamo yawichi ehkoriami Raawitaru ikipo tuuriai, i'ka Eesusi ikiria cheeka cheekame puuuai, eee cheeka iyotiaiopua:
Neeea no'o Noonoo, ki piineri no'o toaka tetewamepua,
pukaepa no'oche ahjama inisiame tetewamenia,
pukaepa ki majayamenia noochio, apoeo no'o ahjamakopua pu'kao.
26 Pukaepa peenia e'raninia noochio, no'o iikachio, pukachi ahjachi e'rapa;
pukaepa no'o yeenieoi, ta'iria nayewamenia wa'a e'rapa;
no'o weerewaai ahjachi e'ramepua, ahpo oijenatepuao mukukai, amoeopua No'noo.
27 Muuua no'o iikaoi, ki toimapua wahjiparichio,
aamo Taana Te'ta Piipari weerewaraoi, kiisi toimamua pikamichioo.
28 Muuua no'o tetewitekamemua aachin iintoka no'o mukukoio,
eenechi no'o ahjatemio; wa'a ikitiapao neeea,
tísia ta'iria yasitomerikopua, aamo kahtiachi ahjamao.
29 ’Ihji ehkoriami Raawi wa'a cheeriao, ma'chiame ki ahpo weerewa nayewaka cheerepua, apoeai Raawitaruo, wetemajitiamekopua mukisoo, i'ka Raawitaruo tetewikame teemea wetemajitiachio. 30 Ihji Raawitarua Riosie naewaniamekapa, ma'chiame tiiame enerepua, i'ka Riosi ahpo chaaneretiao, pichiwa ahpo tetejimarisiwachi machenamerikopua piiripi aaata yawichi, ahpo tetejimariwachi yawichitumeri. 31 Wa'a tiame pahtekapa Raawitarua, ke'chu ehpiami simiyame ikiyoiopua pehjio; pukaepa, wa'a cheeka iyoterepua Eesusi oijenatepuao, ka'chi iika pikamerikopua weerewarao, wa'a iikaopua, kiisi itipimerikopua wahjiparichio mukukaio. 32 Ihji Ehkoriami Iyoteri no'o aamo tuuyeriaa, Eesusi naewaka cheetiamepua, i'ka Eesusio, Riosie oijenatetiame. I'ka wa'a ikitiameopua teemea, tetewákame teemea. 33 Ehpeo Riosie Eesusia, tewekachi i'toretupua, pu'kao ehpeo ahpo chokichi yasitenapua, te'ta ahpo weruma teerewaeka. Riosi ahpo ahjama yachapasaopua Eesusio, tamochi teerepanurarepua ahpo Riosiwari, ahpo utewarie teetopuawichiopua, ihtaoi ahpowichio nokiwao. Puuupua ihjia, ehpe i'wa aamo tetewariaa, ehpe i'wa aamo inamuriaopua tiameo, yooma i'ka itapiti aamo naewachi taamo nayewariaopua. 34 Waikao, ma'chiame pichiwa ki ahpo naewaka cheere Raawitarua, ki apoekamera ki mooenariopua tewekachio. Pukaepa Raawitarua, Eesusi ahpo Paamira naewakaopua, eee cheerepua:
Apoe no'o Noono Paamira Riosia, chaanerepua no'o Paamira weeechi enamerio:
“I'wa yasipamitia no'o ahjamina,
35 ahkasi no'o aamo seepurawao newitoachisi,
ahkasi aamo taaratere so'mipaka tesiwa te'tereka toapachisi.”
36 ’Yooma i'isaeri ti'tijoeria, te'ta weruma nane'rewa iintaka mochitopuapua, i'ka Eesusi aamo me'yariaopua kurusichio, ki nu'uti teerewa kiaretiame eneriopua pu'kao, pu'kakamera te'ta Noonorao, ki nu'uti Paamiratumichio uuriamekopua pu'kao, yomatiame wehjoarichi mochikame ti'tijoerichio, yooma ihta yomatiame i'ka weeechi iintuameopua tiame.
37 Waikao i'isaeri ti'tijoea, aapoe me'yario tuuwapa Eesusio, ki teesa iiyana erakorepua apochio, ahpoo ki kaawe noonowirio tuuwapa. Wa'a erakoapa puuua, iinatukerepua pu'ka Peeroo, yooma wahja Eesusi ajawariaopua tiameo, chaachapaka:
—¿Ihtana noonoita teemea ehpeo, taamo ki kaawe nokaria kaawe itipipuawichioo?
38 Peeroa waikao chaanerepua:
—Eemea, Riosichi aamo ma'chitapuapua ohso kaawe, pu'ka aamo ki kaawe noonowiria erakoao, Riosio eemea, aamo cheriwenurapuapua. Pu'ka ki kaawe aamo noonowiria erakoao, Riosichi aamo paatoka tetewitepuapua. Aamoo kaaweruma inatamekopua, Riosi e'rariopua amochi yasipariopua ahpo Riosiwarie. 39 Ihji Riosiwarie paatoniamea, Riosi ehkoriami o'iniao taamo kiamo tuuriaopua, aamowichiopua, aamo tatanawichiopua, seesenuwichiopua tiame, yooma Riosichi paparameopua tiame, Riosichi e'enakame.
40 Peeroa tehpe weeka itapiti tuuyerepua pehjio, apoe Riosie Weratiameo, Eesusikopua pu'kao. Wa'a cheesaopua chaanerepua tiameo:
—Yooma ki ka'karuma nokiwameopua ti'tijoeeo, poanatupuapua pu'kao.
41 Waikao, yooma Riosichi simiyame Peero nayewaturia pichikekamea, ahpo paatonurerepua, yoomahka pipiripi Riosichi ma'chitaka, ahpo ki ka'karuma yoorariao. Waika taawechio, paika miiri ahka Riosichi eneparepua, te'ta Riosichi paparakao, yooma Eesusi ikiria pichikekameopua, iintoria. 42 Wa'a iika paatotiamea, yoomahka Riosi chiia na'naritorepua, pu'ka Eesusi ajawariae masiteriao. Puuu papatotiamea, waika o'inia ahpo nanapawirepua, wahjachi Eesusichi paparame ahjamao, kaawe erakoka teetomiaopua, Riosichi nayewamiaopua, Eesusi Aari Ko'karia, yorasimiaopua.
Pukerio aachin te'tereria Eesusichi paparakameo
43 Waika o'inia yomatiame Eesusichi paparakamea, Riosie tísia peeniatiwari tetewiwa mochitorepua, Eesusi ajawaria nokisiwaeopua. 44 Yooma Riosichi paparaka mochikamea, yoomahka ahpo kipotiame eneparepua, ihtaoi ahpo kipoteka mochipuameo. 45 Ihjia, a'chitia ahpo nakisiachi, ahpo ku'isiame enerepua, ahpo iinueka itapiti nehjisa. 46 Tiopachioi ki toarepua napawikaopua, senepi taawechi. Ahpo ta'pechioi napawisaoi tiame, yooma ahpo kaawe uuka mochitorepua, pu'ka Paamira Aari Koi'wameopua, koayaio. Wahjachi kooameopua tiameo, ahpo kipoteka ko'karepua pu'kao, nape kaawé erakoka. 47 Ihji we'wemera Eesusichi paparamea, tísia kaawe tetewiniame enerepua aaataeoi wahjachio. Puuu we'wemera Eesusichi paparasiamea, wahjachi paparakame ahjama enepasirepua, Riosie.