Paoro
Karata
Iyotepawa
1
Teepotari
Kúíra ti'tijoe ooweru tiame, Karata ti'tiopachiami mochikame. Neee Paoroa, weratiame neeea weratio, nape ki aaata ti'tijoee, aaataeoi ki uhjuratiamenia ti'tijoeeo; aaata no'o weerakao Apoe Riosie Weratiame iintokamepua, Apoe Eesusi Noonora tiame, Apoe Eesusi oijenatekame. Neeea yooma no'o ahjama Riosichi poponichitia mochikameo, pipinichitia tiame, i'ka iyosi iyotesa aamo uhjuriamenia, yooma Kaarasia weeechiami mochikameopua ti'tiopachi. Neeea taamo Noono Riosio, Apoe Riosie Weratiameopua tiameo, ta'iria aamo erakoa mochitejeraninia iikachio. Apoe Riosie Weratiamea, taamowichio pejana mukukame puuua, taamo tatakoririao natetetiame itipimichiopua, yooma i'ka weeechi ki ka'karuma nokiwachio, newipapuawichiopua; wa'a e'rakame taamo Noono Riosia, yooma taamowichioo. Riosio wa'a e'rariopa taamowichioo, te'ta ki nu'uti iyoriwa te'teremete teemea, kiisi ki wahjiamesi ki nu'uti tiiamee. Taamo Noonochi wa'a te'teresaa teemea, tísia kaawe enemapua.
Ki'tiame piirechi tuuyewaria, taamo newipateme tiiamea
¡Ai eeme! Kiisi pichikeme e'ramenia pu'ka aamo te'teriao. ¿Kiisi tehpekosa toayame eemea, pu'ka Riosie aamo paajutetiao, aamoo Riosie Weratiamechi paparamichioo? ¿Kiisi tehpe toakamekosa eemea, te'ta aamowichio kaawe iintokameo? ¿Eemea ki tehpe sewina iikamepua, aamo kaaweruma tuuyewarikamera na'naritoaio? Piirechi tuuyewari newipaniamea, ki'tiamepua. Puuu sewina tiame aamo masitiamea, oowera pichiwameka chaachapamepua, eina nokaka Riosie Weratiame tuuyewario, sewina aamo ijikimichiopua pukachio. Nape aaataoi sewina tiame masitesoopua ki taamo aamo masiteriachitia, taamooio enesoo, Riosi ku'iwarikooi tewekachi eenakamekooipua, pu'ka se'wi masitiamechio neeea, te'ta Riosi kokosari ahjachi wichisaa, tísia kaawe enemiipua. Wa'a cheekamekai eenechi wa'a aamo tuuyamenia, aaata se'wi masitiame enesoo, ohso kaawe Riosie kokosatiaa, kaawe enemiipua. 10 ¿Aatana kaawe eramichio no'o ihsiame maaena eemea, ti'tijoeriwichio, Riosikamerawichiokosa? Ti'tijoeri kaawe eramichio ihsiame enesaania, ki Riosie Weratiamewichio ihsiame enemiinia.
Aatia tiiachipa weratiame Paoroo
11 No'o nayewatuaa, Riosi inatarichi o'iniakamera ihsiamenia, ki aaata ti'tijoeri inatarichi eenamekamera, Riosie newipaniamechi simiyamekamera. 12 Ihji no'o nayewatuaa, Apoe Eesusi Riosie Weratiame kiatiamenia, kiisi aaata tijoee, puuu Riosie Weratiame i'ka wa'a tiame no'o inatapatekao, kihta aaata ti'tijoee, masitetiamenia. 13 Eemea nane'rekamepa no'oo, pukeri simiyachio achini ihsika no'o yasitoriopua i'isaerichio, neeea pariserokaio pehjío. Neeea i'isaeri ti'tijoerichio, tísia i'isaeri nokiwa yoorewa, iyoriamekainia. Pu'ka taawechiamio neeea, naanariamekai neeea Riosichi paparaka mochitoameo, sa'runanareka ahpo Riosichi paparao. 14 No'o wa'api isaerichiopua, epeche tiiamekai neeea, no'o noonorie ehkoriami iyoriwa nokariame neesetowachiopua, epeche ki no'o kekechuma tehtemarichitia. 15 Nape neeea wa'a tiiamekaio, ke'chu naawai Riosie uutiame eneriamepua. Riosia no'o weripasoopua, ahpo Taanae no'o paaekamepua, apochi paparamichiopua. 16 Waikao Riosia apoe wa'api no'o weerakamepua, ki isaeri ti'tijoerichi no'o nayewatumichiopua, ahpo kaaweruma tuuyewariopua, ahpo Taanachi simiyame nayewatumichiopua tiame, taamo tatakoriria newipatewa iintoriaopua. I'ka wa'a tiiame no'o wa'a iintotiameo, ki aaata tuuyekamenia. 17 Wa'a o'iniao neeea seenepi Aarawia weeechi simikania, ki aaata tuuyesaopua pehjio Eerusareni simikao Eesusi ajawariachio, ke'chu Eesusi no'o weeroi Eesusie ajawatiame. Aarawia o'iniao waikao, Raamahko eenakania eenechio, no'o o'inia simiriachio. 18 Paika paamuparichi neipao, Eerusareni mooenakania waikao Peero machimia Seepa tewaniameopua tiame, wa'a yasakania waikao oosa mariki aampa mariki taawe, ahjama nayewaka Eesusichi simiyameo aachin te'tewa. 19 Wahjachi Eesusi ajawatiameo, ki tetewikania pu'kao; Saantiaoche machikania wa'ao, pu'kao Aakowo teewaemeopua tiame, Apoe Eesusi Paamira poonira. 20 Ihji no'o aamowichio iyotiaa, Riosi tetewachio, te'ta pichiwa puuua. 21 Eerusareni o'iniao, Siiria weeechi simikania waikao, wa'a o'inia u'matosao, Siirisia weeechiami eenaka, wa'ami oikania waikao. 22 Wa'a no'o oioio Uurea weeechiami mochikamea, ki no'o machiyamea weemera enepakame Eesusichi paparameo, 23 oowera eee chaachapaniame no'o inamuka mochitoriaipua: “Nee, puuu pukeri taamo Eesusichi paparameo ko'inariameaio, apoepechi o'ineriatapua ehpeo, Eesusichi simiyame paparaniame masitekao, pu'ka Eesusichi paparaniameo pukerio, sa'runanariaio.” 24 Wa'a tiiame no'o inamukapaopua, tísia kaawe erakoka Riosichio, ki nu'uti cheriwema ki'yarepua, Riosi iintoriawichioopua noochio.