Eureo
Ti'tijoeriwichio Iyojura
1
Riosia ahpo Taanachi nayewakamepua, ahpo Tijoe Tijoetukame
Kúíra, yomatiame i'ka wehjoarichi mochikame. Neeea no'o cheriwejaraninia, ki no'o teewara tuuka aamo nayewiaopua. I'ka no'o iyotiachio aamo nayewemania, Apoe taamo Noono tewekachi kahtiamechi simiyameo, achini teereriopua pu'kao, i'ka wehjoarichi mochikamechio. Wee, i'wa o'inemane pu'ka wa'a teeretiame naewakao.
Kai waapisi ehkoriami o'inia taamo Noono Riosia, ki ookapisa a'chi teeka nayeweriaipua, taamo ehkoriami noonorio, ahpo ehkoriamisi o'inia ahpo na'nayewatura ajawasiriachio. Pu'ka na'nayewaturachi nayewao, taamowichio iyotenurasikamepua pu'kao; nape ehpe taawechiami wa'asichiopua Riosia, Apoekamera taamo nayewenariapaopua, apoe wa'api ahpo Taanachitia tijoetukamepua, i'ka wehjoarichi naawakao. Ihji Riosi Tijoetukamea, yooma Riosi wa'api tiiariwa iinuekapaopua, yooma Riosi iinuekao, ahpo Taanawichio nuuteka yasitokamepua. Ihji Riosi Taanaraa, apoe Noonorakai tiiapaopua, apoe iintokamepua yooma ihta iintuame enepateka weeechio, ahkasi yooma ihta tewekachi iintuameopua tiameo, wa'asa tiiame inatakamekapua. Ihji Riosi Taanaraa, yomatiame ahpo Noono tiiariwa, enepakamepua. Ihji Riosi wa'api Taanara nanariraa, apoe Riosi tiia nanarira puuua. I'ka Riosi Taanachi simiyame nayewaniachio, yomatiame Riosi ahpo utewari teerepakamepua pukachio, ahpo Riosiwarieopua, yomatiame ahpo enepateriao ahpo utewari naerae te'ta teerewiamepua teetotewachio.
Puuu wa'api Riosi Taanarachitiaopua, yooma taamo tatakoriria papakosaapua, eenechi mooenarepua tewekachi kurusichi mukusao, ahpo te'ta yawichitumia yasitomiachiopua, ahpo Noonoo ahjama ahjaminao.
Riosi Taanaraa, epeche tiiamepua ki tewekachi mochikame Riosi ku'iwarichitia
Ihji apoe wa'api Riosi Taanarachitia tiiaio, Riosia tewekachi ohjoeme ahpo tewekachi ohjoeme ku'kuiwario, epeche tísia weruma tiiamepua pukachio. Riosia ahpo Taana Tijoetukameo, yooma ahpo iinuwa kiamerapua pu'kao, ahpo Taanakamera tooepaka. ¿Aatana chaanekame Riosia ahpo tewekachi ku'iwario:
Muuua no'o Taanapua?
¿Aatana pu'kao chaanekame:
Ehpiamio neeea, aamo tijoetutekamepua?
¿Achinitio wa'a chaanekamepua, aaata ahpo tewekachi ku'iwario? Riosi tewekachi kahtiamea, ka'chitia taawechi cheekamekoipua, aaata ahpo tewekachi ahpo ku'iwario:
Neee enema aamo Noonoraa, cheekao,
muuua no'o Taanara enemapua,
cheekaoi.
Ohsotia Riosia, ahpo wa'api weeechi tijoetutesaapua, ahpo Taana teewarepua, ahpo piiripi wa'api Taanao. Wa'a iintosaapua chaanerepua ahpo tewekachi ku'kuiwario:
Yoomahka eemea,
i'ka no'o Taanachi paparamitiapua.
Nape Riosia, ahpo tewekachi ku'kuiwarichi simiyame nayewakao, eee cheerepua:
Eeme no'o tewekachi ku'kuiwaa,
eekaka te'teriamepua,
ki teteiwame.
Eeme no'o uhjurawa tu'tuiwaa tiameo,
na'i tajenariraka te'teriamepua.
Nape Riosia Ehkoriami Iyoterichio, ahpo Taana nayewekao, chiiamepua:
Aa muuu te'ta Riosia,
aamo ye'kari yasiraa,
ki wahjiamesi teeremeri puuua;
muuua aamo yawichituwachiopua,
tísia kaawerumache teetomerimua.
Muuua kaawerumache nakiyamekapao,
nekumiamemua ki kaawerumao.
Pukaepa neee Riosia aamo Riosiwaa,
aamokamera uukamepua,
epeche kaawe kaaweruma e'rari amochi yahchepakaopua,
ki aaataoipua wahjachio, wa'achitiao.
10 Pirenachi iyoterichiopua tiameo, piiripi Riosi nayewatura aaataa, cheeriopua Riosiwichio nayewaka, mehka ihtoriachi Riosi ikipuame ne'nekao, cheeriaipua ahpo Taana tijoetutemiao:
Aa muuu te'ta Paamiraa,
muuu iintokamepua i'ka wehjoari enepatekao,
muuua iintokamepua tiameo,
yooma te'pa tewekachi tetewiniameo iintuametio.
11 Yooma aamo i'ka wehjoarichi enepateriaa,
yooma wehjoari tewekachi tiameo,
yooma kihta itipimeripua,
nape Muuua wa'api teeremeripua enetokao.
Yooma puuua oochetupameripua, itapiti wisasorichitia ka'rapaka.
12 Yooma pu'kao itapiti aamo iintoria netekao,
wisasori tuuminaka iintomerimua, muuu no'o tijoetuteriaa.
Yooma pu'kao sewina ikitemeri muuua,
aaata weemera wakiratetekamechitia;
nape Muuua wa'api teeremeripua,
kiisi sewina iika.
Aamo ahjaa, wa'api teetomerimua,
ki seena aampasi.
13 ¿Aatana seenepi ahka Riosia,
cheekamepua ahpo ku'iwario:
“No'o ahjamina yasipamitia muuua,
ahkasi no'o aamo seepurawao,
aamo tarachisi koomorepatiachisi”?
¿Ki ahpo Taanache wa'a cheekamepua, ahpo ahjamina yasipamio tuuka? 14 Wa'a tiiachio Riosi Taanaraa, epeche kai nu'uti puuua, ki Riosi tewekachi ku'iwarichitia. Riosi tewekachi ku'iwaria, oowera Riosi ku'iwaripua, oowera nuurewariche. Puuu Riosi tewekachi ku'kuiwariaa, Riosi ahpo newipateria ti'tijoeri ku'imichio nuurewariemechepua, i'ka weeechi taamo mochitoachiopua pehjio, ahkasi ahsieme taamo kiamiachitia Riosie newipatewao.