21
Eesusia oowisani ahpo ajawariachi machejenena
Neipa i'kao, eenechi tetewitiapua Eesusia, Tiiweria Pa'wechi suuwerachi. Eee teerekapua wa'ao: Wa'a mochimioi Siimoni Peeroa, Toomasi (Okasauti teewataniame tiame), Natanaéri (Kaana ohjoeme Arirea weeechi), Sewereo tatanara tiameo, wahjachi ooka no'o ahjama Eesusi masitewara tiame. Waikao Siimoni Peeroa, taamo chaanekapua:
—So'chi chapimia siimania, no'o sochichaira i'toka.
Waikao teemea, chaanekapua tiame:
—Siimpama teemeai aamo ahjama.
Wa'a chaachapasao siimpakapua teemeai, so'chi chapimiaopua pawekakerachi. Nape pu'ka tukawarichio, yooma tukao nokakai, kihta chapika teemea. Piari taaa cherayoio, pukeri asitoa teemea suuwerachio, wa'a weeriame tetewaka teemea aaatao. Ki machikai teemea pukerio, nape Eesusikai teereriapua, puuu aaataa. Puuua wa'a werikao, taamo sisinamukapua cheeka:
—Tehtémariii, ¿weeka chapitú so'chíii?
—¡Ka'íii, kihtáaa! —chaachapaka teemea.
Waikao Eesusia taamo chaanekapua:
—¡Aamo ahjamina pawekakerachi ipasesa pu'ka aamo sochichairáo, wa'aope chapima eeméaaa! Waikao wa'a ipasao teemea, kiisi chechewa teemea sochichairao, ki ookapi chuchatopa so'chio.
Waikao neee Waania, Eesusi ne'nepaka machikapao, chaanekania Peeroo:
—¡Nee naakona! ¿Ki Eesusikaitepu puuu, puuu aaataa taamoo sisinamukamea? Apoe taamo Paamirakaite puuua.
Waikao Peeroa, nane'resache Eesusikoopua, yaapiti u'masikapua ahpo wisasoriwa chuchamia, pujakamekapa puuua neerochi tekipanamiapa. Waikao chuchasache wisasorio, ikanati asinariapa Eesusi weeriachi, ikanati neerochi niipaka ka'keka akipakapua. Teeme pawekakerachi itipikamea, tesiwatia panisutoka pawekakerachi sochichairao, suuwerachisi e'enaka teemea; so'chi chapitiachi o'iniao, kiiya piie siento matokahka eneriapua suuwerachisio. Wakiyachi puuyasaapa, na'itiame tewitiapua wa'ao, wa'a ihsawichio piiripi so'chi wahseniame po'yapua, paani tiame. 10 Waikao Eesusia, taamo chaanekapua:
—I'norame ookapi so'chi, pu'ka weemera aamo chapiria.
11 Waikao Siimoni Peeroa, pawekakerachi mooenaka na'sonasaopua sochichairao, suuwerachisi u'pakapua setechi. Póóchikame chuchatome eneriapua, so'chi apoche weeweruma, piire siento ooka weerewa aampa oosa mariki ahka, so'chi eneriapua. Ki ookapikoi so'chi, kiisi tehpuria sochichairaa. 12 Eesusia taamo chaanekapua waikao:
—E'enasa wa'ana ko'komia.
Aaataai teemea ki iinatukeme erakoapua aatanakoo, machikapa teemea wa'asi Eesusikoo. 13 Eesusia pu'ka paanio, chi'wanasa taamo naachutekapua. Wa'achi iintokapua so'chioi chi'wanasa.
14 Ihji Eesusia paisa simiyachikapua, senawato taamo machejeniachiopua.
Eesusia Siimoni Peero ahjama nayewanipua
15 Neipa ko'kosepatioopa, Eesusia chaanekapua Siimoni Peeroo:
—Siimoni Waani taanara, ¿epeche nahkimua no'oo ki i'ka no'o aamo ajawaria wahjachitia?
Peeroa nehjiakapua Eesusio:
—Eje'e Paamira, nane'riamemua no'oo aamoo, nakiyamekoo.
16 Oosa simiyachio, chaanekapua Peeroo:
—Siimoni Waani taanara, ¿pichiwa no'o nakiyamemua?
Peeroa nehiakapua eenechio:
—Eje'e, pichiwa aamo nakiyamenia.
Waikao Eesusia chaanekapua:
—Kaawe neesetomitia muuua naaju, no'o ijinuwaopua po'wa.
17 Eesusia Peeroo, paisa simiyachi iinatukekao chaanekapua:
—Siimoni Waani taanara, ¿tiiisiwá no'o nakiyamemua?
Peeroa, paisa simiyachi ahpo iinatukioio Eesusio, tísia yuuwesipakao, chaanekapua:
—Yomatiame nane'riamemua no'oo; nane'riame muuua no'oo, káaatisia aamo nakiyamekoo.
Eesusia waikao chaanekapua pu'kao:
—Kaawe neesetomitia naaju, no'o ijinuwaopua po'wa, noochi paparakameo. 18 Pichiwa aamo chaanenania, temarikaio muuua, amoe apechuka seekara wakiratariaipua, waikamio ahkaoi aamo siminariachi siisimiriaimua; nape aamo oochetupasoopua, aaata aamo seekara apechuneka wakiratemapua, ki aamo siminariachi i'toka.
19 I'ka Eesusi wa'a cheeriaa, Peero mukimia naewaka cheeriapua, a'chi teeka mukimia pu'kao, Eesusichi simiyame nayewaturiamekapapua. Neipa i'ka cheesao Eesusia, chaanekapua Peeroo:
—Nahpesa naaju. No'o na'naritomitiamua.
Eesusi ahpo weeraria te'ta nakiya
20 Waikao neee Waania, wahjachi Eesusi ajawaria ahjama ihtoania, Eesusi pukamina nokisiwachi. Neeekapu Eesusi chokichi kahtiamea, pu'ka Eesusio aari koi'wame koayoio, aaatakamera iinatukekamea Eesusio, aatanakoopua ahpo noriwi nehjimerio. 21 Waikao Peeroa, no'o Eesusi pukamina ihtoame ne'nepakao, iinatukekapua Eesusio cheeka:
—Paamira, ¿ihjipe? ¿Ihtana ikimera puuua?
22 Eesusia chaanekapua pu'kao:
—I'kao no'o tewekachi o'inia eenachisi no'o ahjatenariao, ¿ihtanawichio nane'renariamemua pu'kao? Muuua oowera no'o na'naritopuapua.
23 Wa'a chaaneriopa Eesusio Peeroo no'o naewaka, yooma Riosichi paparakamechio, no'oo ki no'o mukimeriko erakowa, mehtariapua. Nape ki no'o ki mukimio wa'a cheeka naewariaopua Eesusia. Pu'kao Eesusia oowera chiiapua: “No'o pu'kao, ahkasi tewekachi o'inia no'o eenachisi ahjatenaresoopua seenekachio, ¿ihtana tiiamepua aamowichioo?”
24 Neee Waania, yooma i'ka no'o iyoterichi chiia, pichiwa chiiame puuua, nooe wa'api Eesusi ahjama oika tetewamekapa. Yooma ehpiami mochitoamea, te'ta pichiwa no'o chiiameko i'ka no'o iyotiao.
25 Eesusia ki ookapi itapiti yoorariopua pehjio, ki yooma iyotetiamepua i'ka iyotaperichio. Yomatiame Eesusi cheeriaa iintotiame tiameo, yomatiame iyotetiame enesaa, pochikame yasipamiipua yomatiame i'ka wehjoarichio, yomatiame i'ka iyotaperi iyotetiamea, kiisi ojowika.
Ehpeonia i'wasioi iyotesa kaawe e'raka itipiamenia, yooma Eesusi inisiria no'o tetewaria iyoteriapua. Wa'asi kajunania no'o iyotiao. Ehpeo cheriwemapua yomatiame i'ka wehjoarichi no'o iyoteria inamukameo. Wa'asipua wa'asi.