Uurasi
Iyojura
1
Uurasi teepotewari
¡Kúíraa yomatiame Riosie Weratiamechiwikame, yomatiame pukachi paparame! Neeea Uurasi tewaniamenia, Riosie Weratiamechi tekipaname, Saantiao yeeyerachi naawakame tiame. I'ka iyojura iyotesa uhjurenania, yooma aamoo tewekachi kahtiame Noonoe paajutetiameo, ahpo ijinuwa enemichioo, yooma aamo taamo Noonoe tísia neesetoniame ahpo ijinuwa enepateriopaopua, ahpo Taana Eesusichi tísia paparakopaopua. Yooma aamoo neeea pukaeo, ki nu'uti kaaweruma tiiame teerejeraninia amochio, tísia ta'iria erakoka mochitomichiopua aamo iikachio. Aamo ku'ijeraninia tiameo, aamo tísia nakika mochitonemichiopua aamo wahjachioi.
Wistuki ma'masitiame
(2 Peero 2:1-17)
No'o Riosichi poponiwa pipiniwa tiamée, taamo newiparichi simiyame tísia aamo nayewemo o'rainia, nape ohso kaawe papararichi simiyamekamera aamo nayewemania, pu'kakamera tísia nakiwiamekopua nehpupuapuao. Pu'kakamera aamo utewaeme chaaniamenia, aamo pu'kakamera utewaeme teetomichiopua pu'ka nehpupakao, Riosi te'ta kaaweruma tuuyewari pichiwarikámera. Riosia i'ka pichiwari ki seenampa sewina ikiyame, ki'yakamepua ahpo ijinuwao. I'ka aamo chaaniame neeea, muuwaeme weeechi siikuarichitia amochi muipariopao, Riosi te'ta pichiwarichi simiyame se'wika masitiameo. Puuua, ka'chi ikiniameko tuuyamepua ihtaoi ki kaaweruma iintotiaio, Riosieopua taamo cheriweniamekopao, ihta tatakori iintotioiopua. Puuua ki masitiamepua Riosie te'ta newipaniameo, Riosichi te'ta paparaniameoi. Puuua tísia iinya tiiame nokakao, ukana ajatoamepua taamo te'ta Paamirakamera taamo Teekoo, apoe te'ta taamo Paamira Eesusio, Riosie Weratiameo. Nape pu'ka wa'a nokayameo, ki ehpesi ehkoriami o'inia Riosia Iyoterichio, ki nu'uti kokosamio tuuyamepua.
Aamo nane'reka mochikoiopua i'kao, aamo chaanemania eenechio. Taamo Noono tewekachi kahtiameo, ehkoriami taamo noonori Eejito mochikame puuyanakoio, yomatiame apochi paparakamekooio, neipamiopua yooma pu'kao, toakamekopua pu'kao apochi paparao, wahjipaterepua pu'kao. Riosia ahkasi ahpo tewekachi mochikame ki kaawe noonokame ahpo ku'iwarioi, ahpo ki iyorikameopua, tukapachi kaarenae purisa iinuemepua pehjio, ahkasi asiyachisi pu'ka ahpo te'ta kokosamia taawechio. Naati ma'masitari Riosi te'ta pichiwarichi simiyame sewinatamea, puuua wa'a nokayaio Riosie tísia kokosapuaitepua, ehkoriami Sooroma mochiwari kokosaretiachitia, Oomora mochiwari kokosaretiachitia tiame, wahjachi yooma norikame mochiwari mochikamechitia ahjamachitia tiamé, itapiti tísia iinyatiame yooraka mochiriamekopaopua, kiisioi nokime tiiame nokaka mochitoriopa. Pukaepa wa'a noonoikapa puuua, ki nu'uti kokosari na'ie aiwatetiamepua Riosieo. Puuu wa'a iintoka kokosatiame Riosieo, Ehkoriami Iyoterichi iyotetiamea, taamo Riosichi iyoriwa te'ta neesetoka mochitomichio ikitiamepua, ki wa'achitia na'ie taamo kosoka kokosapuawichiopua, ki wahjiame kokosarichio.
Puuu ma'masitari Riosi te'ta pichiwarichi simiyame se'wika masitiamea, nane'riamekai na'ie kokosatiameopua kiisi iyoriameopua Riosichio, wa'api teetoamepua ahpo weerewachi tísia iinya tiame ahpo na'ataka nokisikao, itapiti iinyatiamée suweporitiameoi yorasika. Puuua kiisi aaata yooreka mochitoamepua, ihtaoi te'ta iyoriwa yoorewaopua, ahkasi te'ta Riosi iyoriwaoiopua na'areka tetewamepua, ahkasi Riosie tewekachi ku'kuiwari utewariraoiopua tísia na'areka kiisi iyoriamepua, ahkasioi Satanasioi na'areka. Nape Apoe Mihkeai, Riosi te'ta ku'iwarikaipua, ki te'yarepua Satanasio, ki reesiseriemekapaopua Riosieo, Moise weerewa iintoriarekooichi simiyame chaachapanioio, wahka ihtoriachi ehkoriamio, Mihkea oowera eee chaanerechepua pu'kao: “Aamoo Riosikamera apoe aamo terimeripua, neeea ka'i.” 10 Ihji ma'masitari te'ta Riosi pichiwari se'witaka mochitoamea, ihtaoi itapiti ki pahtiaio, na'areka naewamepua, kihta machiaipua pu'kao. Nape puuua ahpo tísia weerewachi ikotuwae erakoawaeopua, animarichitia nokayamechitia nokayamepua, a'chikoi nokaka suwepori, ahpo weerewa na'atamepua, ahpochitia tijoechi kunapakao uuwasari chewipakao, ooweruchioi uupitaka uuwasari chewipakaopua.
11 Nape ai puuu wa'a iintokameapua, tísia iinya tiiame ko'koame yekika wahjipameripua. Puuua tísia na'ara nokayamepua ahpo piirechio, ehkoriami Kaaini ahpo pooni me'yariamechitia. Puuua ehkoriami Waarami iintoriachitia nokayaepua tiameo, puuua tahpitika erakoamekapapua toomichio, noriwi ku'ipamo e'rakame i'isaeri seepurawakamera newitomichioo. Puuu ma'masitari Riosi te'ta pichiwarira se'wichamea, ehkoriami Koorea ikiriachitia ijikimeripua, Riosieo, puuua Moise paamiratuwa wa'inekamekapaopua wenejikao, weee wahjorae rupitutetiameopua, Riosieo. 12 Ihji ma'masitaria, iinya nokayamepua aamo Eesusichi iyoriwa ko'kopoi napawiriachi e'énapakao, tahpitika erakoka eejenapamekopapua, tísia posakache ko'konarekaopua. Puuu ki ka'karuma ma'masitaria, ki ka'karuma tepuyameka te'teriamepua, puuua sapoori ahpo tepuya ko'konaresoopua, ahpo tepuyao toisa uujumapamepua, ahpochekamerache kaawe neesetopaka. Puuua toomarika te'teriamepua tiameo, kihta neeroi iinueme eekae i'toniame. Puuua tiameo, itapiti oowara taakiame ki taakiameka te'teriamepua. Puuuapa, itapiti oowara wakipaka oosa wahjipakameka te'teriamepua, yomatiame nawapuka ko'rinatiame. 13 Puuua tiameo, pa'weka nokayamepua, ahpo tahpitika ihsika pe'konieo, ahpo toonewatae ahpo tísia maapori ihsiwa tetewitiame. Ihjia so'pori wewekakamepua, ki nu'uti tukaparichi uumpakame. Puuu ki kaawe wa'a nokayamea, ahkasi ki wahjiamesi tukaparichi mochimichio, kokosatiamepua aiwamichioo.
14 Eenoko ehkoriamiai, Aarani oowisani neipa tijoeturichi naawakameai, i'ka na'ara nokayame ti'tijoerio, cheeka nayewariaipua: “No'o Riosi Paamirao tetewakania, kíí ookapi mi'miri ti'tijoeri piipakame yeetoka eename, 15 Apoe Paamirao yooma ti'tijoeri katewemia eename, yooma pu'ka ti'tijoeri ki kaawe noonoikame, yooma na'ara nokaka tatakorikame, yooma pu'ka ti'tijoeri weeechi ohjoriameo, taamo Paamira Eesusi na'arekameo.” 16 Ihji ti'tijoeriai ehpe taawechiamioi, wa'achi chaachapamepua, yooma ihtaoi Riosichi simiyame ki kaawe chaachapakao, tísia na'arekaopua tiame. Yooma ihtaoi ki ta'iria mochiko tuuyamepua; ahpoche erakoa ikotuka i'yamepua; ahpo oisa e'reka, weeru nayewame; peenia chaachapemepua aaatao, oowera ahpo yoramichio ahpo nakiyao.
Kaaweruma tuuyewari
17 Pukaepa eeme tísia no'o nakiyaa, ka'te natakepamitia eemea, pu'ka Eesusi ajawariae aamo masiteretiao. Puuu ajawaria aamo masiterepua, itapiti simiyameo ikimeripua, ke'chu ikimiachiopua. 18 Aapoeo aamo chaaneka nayeweriaipua, kajuyachi taawechiamiopua, e'enamio tuuka, Riosi nanaarameopua, ahpoche weemua, na'ara nokayame. 19 Ihjipu ti'tijoea oowerua tiame, aamo poanatumichio nokayamea, oowera i'ka weeechi iintuame pu'serewache inatamepua, kihta yasitoamepua apochio, Riosichi eenameopua Riosiwario.
20 Nape eeme tísia no'o nakiyaa, utewaeme Riosichi mochitomitiapua, epeche epecheche ahjachi erakoka, Riosichiopua. Eemea Riosichi nayewiaiopua, Riosi Riosiwari amochi e'raka, nayewepuapua. 21 Nape eeme Riosi Riosiwari amochi yachatoamea, Riosi nakiwarichiche teetoka mochitopuapua, puuyetoka ahkasi pu'ka Eesusi Riosie Weratiame eenechi eenachisio, aamo ki wahjiame ahjari aamo kiamiachisio, pu'kao Riosio, aamo tesiwa e'riamekapa aamo kiamiao.
22 Aaata i'ka weemera ahjari ki apochi tiiame erakoameopua, oowera erapuatepuapua pu'kao, pichiwa Eesusichi paparame enesoo ahpo tatakoriria cheriwepuawichioo, pichiwa iinuemeriko tuuyepuapua, Riosie ahpo kiapuameopua weemera ahjario. 23 Aaata eeyowati mochikameopua Riosie ahpo kokosapuameo, tesiwa e'reka ku'ipuapua pu'kao, Riosi kokosari na'irachi puuyanamechitiaopua, tísia kaawe tuuyeka pu'kao, te'ta Eesusichi paparasache newipatepuamekopua Riosi kokosapuachio. Wahjachi tísia iinyatiame tatakorichi nokayameoi, tesiwa e'reka ku'ipuapua pu'kaoi, nape aamo inateka naaju ki wa'achi nokiwamechi wichitarekoi muuuai. Eiweka tetewipuapua pu'ka tísia iinya tiiame nokayao, aamo kaawe inateka ki amochi chuhkepamichio pu'kao.
Kaawe e'reka kaaweruma nayewaniame Riosiwichio
24 Ehpeo kajuyachionia, Riosi ahjama nayewamania: “Muuu te'pa kahtiame taamo Noono Riosia, muuuchepua. Muuuchepua tiameo, te'ta taamo neesetoamea, taamoo muuua, ki ruhjimichiopua tatakorichio. Muuuchepua tiameo, taamo ki nohpieme i'tomeri tiamea, te'ta aamo kahtiachiopua tewekachio, aamo kahtiachiopua tísia peenia tiiachiopua, wa'a ajasisaopua tísia peenia erapuachio. 25 Muuuche puuua, te'ta machiwari machiyamea. Muuuche puuua tiameo, te'ta taamo newipatiamea, Eesusie taamo Paamiraeo, muuua apoe amoe Weerariaeo. Pukachipa teemea, pu'ka yooma ki nu'uti aamo iintoriowichioopua taamowichioo, wa'api tiiame aamo te'ta weruma iyoriniame, enejeriame teemea, ki nu'uti te'ta weruma utewarieme, ahkasi ki wahjiamesi tiiame.”
I'wasi ihji no'o iyotepawaapa. Wa'a teeresa naaju.