Paoro Iyojura
Rooma
Mochikamewichio
1
Teepotari
Kúíra Rooma muuwarichi mochikame. Ka'karuma mochikame enesaa eemea, kaawe enemiipua, yooma eeme Riosichi poponiwao pipiniwaopua tiame. Teemea i'wao, ka'karuma mochikamepua. Neee Paoroa, Eesusi Riosie Weratiamechi tekipanamea i'wa yasakaoinia i'ka aamowichio iyotemo erapakania, itapiti Riosichi simiyame naawesari. Neee Paoroa Riosie Weratiamee poanataka uutiamenia, i'ka Riosichi simiyame yomatiami weeechi nayewatumichiopua, i'ka ka'karuma tuuyewari Riosi kokosarichi newipapuame.
Ihji Riosi tuuyewaria, ehkoriami Riosi na'nayewatura chaachapariapua, Ehkoriami Iyoterichio, Riosi taamo newipamio tuuriapua. Puuu Riosi ka'karuma tuuyewaria, Eesusi Riosie Weratiame nayewamepua Ehkoriami Iyoterichio. Ihji Eesusia tijoechitiao, Raawitaru tetejimarisiwachi naawakamepua. Nape ihji Eesusi tiiariraa, ahpo Noono Riosi tiiarira naawakamepua, wa'a tiiame ahpo ma'chitarepua ahpo Noono tiiari Riosiwarie mukukai oijenatetiapa, wa'a ikisao, ahpo Noono Taanachitia, ahpo Noono tiiariwachi eenechi mooenakapa. Puuu Eesusi oijenatetiamee ajawatiame teemea, ahpo wa'api nayewatumichiopua, yomachi weeechiopua ahkaoi mochikameo, apochi e'enaka paparamichiopua. Eemea Rooma mochikamea, muuwaeme wa'aopua uukame puuuapa, taamo Noono te'pa kahtiame ka'karuma tuuyewario, Riosie paajutetiao, ahpo Taanachi paparaka mochitomichiopua, pu'ka Taanao apoe weerariamechio.
Pukaepa Riosia yooma ahpo kaaweruma tuuyewari uukameopua, ahpo mochiwari iintaparepua tísia ahpo nakiya. Apoe Riosionia, apoe Paamira Riosie Weratiameopua tiameo, aamo tísia kaaweruma cherirewa kiajeraninia, aamo iikachiopua tiameo, ta'iria aamo mochitomichiopua kihta a'chitiame eina erakoka.
Rooma weeechi siminare Paoro
Neeea cheriwema ki'yamenia Riosio, ahpo ijinuwa mochiwari iintapariopa, ahpo Taana Eesusichi tísia ahjachi paparariopa, yomatiame weeechiopua tiameo, tísia Eesusichi paparaniame inamuapa tiame. Neeea ki teesa tiame weemupakamenia, i'ka Riosi Taanarachi simiyame nayewatukao. Apoe Riosia no'o tetewamepua inisiao, ki no'o naanatakepopua senepi taawechi aamowichio itakao, Riosichi kaawe te'teretowaopua. 10 Riosio itaniamenia tiameo, a'chitia teekaoi no'o aamo tetewitemichiopua, aamo mochikachi eenakao, taamo Noono tewekachi kahtiame wa'a erasoo. 11 Ki ahjame e'ranine wa'asi aamo tetewinariaa, pu'ka aamo Eesusi Riosie Weratiamechi paparao, epeche utewaeme ahjachi peewapariopua wa'asi. 12 Wa'achitia eemeai aamo mochikachi no'o enasoopua, napatika ahpo wa'achitia oisa erapatema teemea, wa'achitia Eesusichi paparamekapa.
13 No'o Riosichi poponiwa pipiniwa tiame, aamo nane'rejeraninia no'oo, ki ehpesi o'inia aamo ne'nemia siisiminarerioopua, nape ahkasi ehpesio ka'chi iika siime teeteriamenia. No'o wa'a Rooma muuwari siinarewaa, Riosiwichio echimia siminariamenia wa'ao, epeche i'ipari teerepuawichio Riosiwichioo, epeche Eesusichi paparame, wahjachi weeechiami no'o iintoriachitia. 14 Wikirieka e'ramenia noochio, ki yomachi naewamekapa pehjio, Riosi kaaweruma tuuyewariopua yooma ihta ti'tijoeriopua, weeweruma tiiameoi ki weeweruma tiiameoi, te'ta pepenipakameoi, ki te'ta pepenipakameoi. 15 Wa'a e'rapa neeea, tísia siminariame neeea, wa'a Rooma aamo mochikachio, nooe aamo naewatunariapa Riosi aamowichio ka'karuma tuuyewariopua.
Kaaweruma Riosi tuuyewari utewarira
16 Neeea kiisi suuwe e'ramenia i'ka Riosi kaaweruma tuuyewari nayewatukao, Riosia i'ka ahpo tuuyewarieo yooma ahpo Taanachi paparakameo, ahpoe kokosapuameo, newipatiamekopua, Riosio apoe wa'api iinuekapaopua, aaataoi tatakoriria cheriwepuaopua. 17 Riosia, ikachi kaaweruma tuuyewarichi taamo ne'netiamepua, achini teeka taamo ka'karuma te'teremiaopua apochio, ahpo Taanachiche paparasache. Ihji Ehkoriami Iyoteria wa'achi chiiamepua eee cheekao: “Taamo te'pa kahtiame Noonoa, yooma aaata ahpo Taana iintoriachiche paparakameo, te'ta ki wahjiame ahjarikamera kiamerapua.”
Tísia tatakorikamewichioo, Riosie kokosapuame
18 Nape yooma aaata ki'tio erakoamea Riosichi paparaniameo, apoche ki ka'karuma yoranariamea, ki nu'uti kokosari enameriitepua pukachio, te'pa tewekachi kahtiameeopua taamo Noonoo. Puuu ki ka'karumache yooraka mochitonariamea, ki Riosi pichiwarichi simiyame inataka mochitoamepua. 19 Nape taamo Noono tewekachi kahtiamea, apoe yahchakame ti'tijoe inatarichiopua ooweru tiame, te'ta apochi tiiame nane'retewao, te'ta pichiwari apochi tiiameopua, ahpoo te'ta pichiwa yasitoamekoopua. 20 Taamo te'pa kahtiame Noonoa tiameo, pukeri naayachisi o'iniao, aaataeoi ki tetewiniameaipua pusieo, apoe iintokamepua yooma ihtaoi enepatekao, pukae chiiamepua ahpoo, aaata kahtiamekoopua. Pukaepa aaataai teemea, nane'riametepua ki ehpesi yasitoame, tisiwa ki teesa tiiame utewarieka. Wa'a tiiachipao, aaataai kihta chaachapamete Riosio, ki'tio tuukao. 21 Nape aaataa, nane'riamekaipua taamo Noonoo kahtiamekoo, ki nu'uti iintokamekoipua ahpowichioo, kiisi iyorika tetewikamepua taamo Noono Riosio, kiisioi ihta cheriwema ki'yamepua pu'kao, te'ta kaawe iintokameoipua ahpowichioo. Ohsotia puuua, ahpo inatari tukaparichi itipikamepua, oowera ihtaoi itapitichi Riosiepaka, wa'a erakoapaopua. 22 Yooma wa'a tiame erakoamea, tísia te'ta ahpo machiwarieme maayameai, ohsotia puuua, te'ta ki ijinatamera puuua. 23 Pukaepa wa'a te'tiamekapa puuua, ihtaoi riositaka ahjachi paparare puuua, ki itapiti ahjamechi, tijoeka te'tiame netetiamechi, ihtaoi animarika tiiame neteka, tuchikika tiiamechioipua netesa, wa'a ikisaopua tiameo, yooma ihta wehchi rusuwaka ohjoameka tiiame, aapoe wa'api ahpo neteriamechi ahpo Riosiwachitia paparaweka.
24 Pukaepa Riosia wa'atia toarepua pu'kao, ahpo ki ka'karuma yooraka mochitoamechi, ahpo suwepori nokiwamechi tiame, ahpo weerewa kihta nateyamechitia tetewamechi. 25 Riosia toarepua tiame pu'kao, pu'kao toaka tetewariopa ahpo pichiwari chiiao, wisturikamera pichikeriopa, Riosio ki'tiameko tuuwamekamera pichikeriopa, naatikamera iyoririopua, yooma ihta itapiti Riosie enepatetiameka tiiamerachi paparakamekopuaa, ki Riosikamera apoe yooma ihta enepatekamechio.
26 Pukaepa Riosia toarepua pu'kao tiameo, ahpo ki ka'karuma nokiwarichi weemupariopa, ahpo tísia suwepori nokiwamechi ruhjikamekopa, ahkasi ooweruai ahpo ahjama kuunachitia nokayamekopa. 27 Wa'achi noonoikame ti'tijoeai, toaka ahpo ujupio ahjama nokiwao, ahpochitia ti'tijoe ahjama uupichitia nokinariapaopua, aapoe wa'api ahpo ikotupakamekopapua. Aapoe wa'api suwepori nokakaopua, ahpo wa'api kokosarichi te'terepatemepua. Yooma puuua wa'a tiiame tísia suwepori nokayapao, aapoe wa'api, Riosie tísia kokosapuame enepakamepua.
28 Pukaepa Riosia ki ahpo nakika tetewinariopao, wa'atia toarepua pu'ka ahpo wewekakame nokiwachio, ahpo kajuka nokimichiopua, ahpo ki ijinata nokinariachio. 29 Pochipakame puuuapa yooma ihta itapiti na'ararieo, ihtaoi ikotuwachio, te'ta na'arari wewekamepua wa'asi, yokipakame puuuapa pukachio. Mu'ipakame puuuapa, piirechi ikotuwa uukamepua: aaata iinuekachitia yasitoa ikotuwa, aaata merinarewa, nasiwanarewa, wihkuenarewa ikotuwa, aaata ki kaaweruma nayewaniame ikotuwa. 30 Ki kaawe chaachapamepua aaataoi; Riosioio, nekumeka mochikamepua; ahpoche machiyo erakoamepua; aapoeopua, ahpo oijeramepua; we'wemera ki ka'karuma na'arariche mehtachamepua; ki ahpo yayawa yooreniamechitia; ki inatamechitia inatamepua; 31 ki saayamepua ahpo inatarichio, aachintiamerakoopua ka'karumao, ki ka'karumaooipua; ki ahjachi erapoa te'teriamepua; ki nakiyamepua aaataoi; ki tesiwa e'riameoipua aaataoi; ki eenechi kaawe erapamepua aaata ahjamao. 32 Ma'chiame tetewaipua ki kaawe ahpo nokayao, ahpoo ki teesa kokosapuamekopua Riosieo, wa'api nokisirepua ki kaaweruma nokakao, puuua ahpo ki kaawe nokayakamera pu'sereka tetewarepua.