Paoro
Tiito
Iyotepawa
1
Teepotari
Kúíra Tiitoo. Neee Paoroa Riosi yorakiamenia, apoe Eesusi Riosie Weratiamee weratiame. Neeea i'ka iyojurachio, papararichi simiyame aamo nayewemania, yooma Riosi ahpo ijinuwa enemichio uuriao, pu'kao ahpo Taanachi Eesusichi paparakameo. Ihji ikachi iyojurachi no'o aamo iyotepaa, epeche ma'chiame chiiame aamo iyotepamania, Riosi te'ta pichiwarichi simiyameo, yooma aaata Eesusi Riosie Weratiamechi paparamewichioo, epeche kaawe te'teretomichiopua Riosichio, wa'ami ti'tiopachiami mochikameo, pu'kao epeche kaawe tetewipuawichiopua Riosieo. Aamo iyotepaninia tiameo, pu'ka Eesusi Riosie Weratiamechi paparameo nane'remichiopua tiameo, pichiwa enemerikopua ahpo puuyeka mochitoa ki wahjiamesi ahjapuameo, pu'kao Riosia, ke'chu weee yasipoi o'iniao aamo kiamo e'raria. Riosia wa'a ahpo e'rariaa, kiisi wistukipua, Riosia te'ta pichiwa wa'a iintomeripua, kiisi wistuamekapa. Ihji Riosi ke'chu naayachi o'inia iintomo e'rariaa, ehpe taawechiami ma'chitaniamepua ahpo nayewatuameéo. Neeeai apoe taamo Newipatiame Riosie uhjuratiamenia, ahpo e'raria ma'chitamichiopua ehpe taawechiamio. Aamo Tiitoo, no'o poonichitia tetewameoopua Riosichio, wa'achitia te'tiamekapa teemea Riosichi paparawao, i'ka iyojura aamo iyotiamenia aamowichioo, Riosichi taamo oowe e'ria. Neeea taamo Noono tewekachi kahtiameo, Eesusi taamo Newipatiameopua tiameo, amochi teerepajeraninia aamo iikachi tísia ta'iria yasirao, aamo kaaweruma tesiwewaopua.
Tiito tekipanaria Kereta, neronasipa weeechi ohjoewachi
No'oo aamo Kereta pawenasipa weeechi toakoioo, itapiti katewemichio wa'a aamo toakamenia, wa'a ikisa aaata pa'pamiratumeri ajawamichio, yooma pipiripi ti'tiopachiamiopua ahkaoi mochiwachiamio, te'ta no'oo aamo chaaneriachitia. Puuu pa'pamiratuame aamo ajawamiaa, ka'karuma tiiaeme enemeripua, kihta a'chi tiiame apochio, ihta itapiti a'chitiame ki kaawerumaopua; piiripi wa'api uupieme enemeri puuua; tatanaraai, Riosichi paparame enemeripua, kihta a'chitiame iintowa wenejitiame, kihta iinueme enemeripua, newitokache itapiti ki kaaweruma iintonarewao. Tiopachi te'ta paamiratumeria, te'ta Riosi iyoriwa tetewiniame enemeripua, puuua Riosi itapitiwara te'ta neesetoamerakapapua; ki e'raka ihsiame enemeripua ahpo ku'kuiwachio; ki utewachi newitoka iintomeripua ahpo e'rarikameraopua; kiisi nawajiame enemeripua tiameo; kiisi nasiwame enemerikoipua; itapiti yooraka yowiwameoi, kihta na'ara ihsika yowinariame enemeripua. Ohso kaawe puuua, te'ta kaaweruma tijoe enemeripua, te'ta kaaweruma inatame; aaata ki ahka che'repame tiiameo, ki'yame enemeri puuua ahpo ta'pechi che'repamichioo; puuua kaaweruma e'rari iinueme enemeripua Riosichio, tísia ahpo kaawe neesetoame, ki kaawerumachi ahpo wichipuameo; ki nahsiname enemerioipua, ahpo Riosiwichio ihsiwao. Puuu pa'pamiratuamea, kihta se'wi ikiyame kaawerumachi enemeripua; puuua Riosichewichio ihsiwache, ahpo teerewaeme; kaaweruma inataniame peenewarieme, enemeripua. Ahpo masitiaopua, kaawe machiyame enemeripua ahpo masiteretiao, peeneka pu'seretiame aaataoi ahpo wahjachio, pu'ka ahpo kaaweruma masitiaeo kipoteka. Wa'atiaopua, kaawe ahpo nehpupamichioopua, itapiti ahpo ki kaaweruma chaanetiao,
10 muuwaeme mochikamekopua ti'tijoeri, kiisi kaawe erakoame taamo masitiao. Puuu ti'tijoeria wahjachio, epeche utewa erakoame siichitepuwa nokiwameo, pu'ka ki ijinatari ahpo masitewaeo, pukae se'wichamepua Riosie kaawerumara masitewao. 11 Nape pu'kao muuu Tiitoa, to'pepuapua chu'waraopua pu'kao, utewaeme terikaopua pu'kao, wa'ineka pu'ka chaachapao, wa'asi aamo werapamichiopua pu'kao, pu'ka wihkuariwarao. Puuua ta'pechiami enapaka wihkuekao, yooma petechiami mochikame se'wichamepua ki Riosikamera pichiwarichi masitewachio, toomi koparoaka masitekaopua. Wa'a nokaka yowiyamepua, ki pichiwari chaachaparíe.
12 Piie taawechi wa'a Kereta no'o kahtioiopua pehjio, aaata Kereta wa'api ohjoemea, wa'a mochikameo machikamekapapua ihtana nokaka mochikamekopua pu'kao, no'o tuuyekapua eee cheekao: “I'wa Kereta mochikamea, kiiya yoomahka wihkuiamepua, oorika te'teriame puuua, tísia nanasiname, oowera u'matoka koaka pu'seriame posakamekaipua.” 13 Ihji tijoe wa'a tiiame no'o tuuyekamea, pichiwa cheekamepua wa'a te'teriao. Pukaepa muuua Eesusichi paparameo, utewaeme tuuyepuapua pu'kao, ki wa'achi nokimichiopua pu'kao, ohso kaawe pewatiame mochitonurepuapua pu'kao, ki se'wi nuureka ahpo Eesusichi paparao. 14 Wa'a aamo chaanesoopua pu'kao, kaawe chiiame aamo inamukamea, ki e'weka mochitomapua waikao, siichitepuwa nokiwameo, pukae ahpo wihkueniameopua, ki Riosi pichiwarichi simiyameo, ukana ajatoameopua Riosi pichiwario.
15 Aaata kaaweruma inatariemea, kihta inatanariamepua ki kaawerumao kihtawichio kaawekameo, oowera pu'serewapuawichio nayewaniameo. Nape aaata kihtawichio ki ka'karumache inatamea, puuua ahpo iikachio, pochikame kahtiamepua na'arario, ki nakika mochitoamekapapua Riosi te'ta pichiwarirao, te'ta kaaweruma tuuyewario. 16 Puuua wihkuari ma'masitaripua, Riosi te'ta ma'masitariko tuuyaiopua, ahpo wa'api wihkuari nokayaeo, ahpo wa'api wihkuchame tetewitamepua. Puuu ti'tijoeria, kichiwa nokayamepua, kiisi e'weka mochitoamekapaopua Riosio, newitokache ki ka'karumara nokisiamepua, kihta noonoeme tiiamepua, ihtaoi kaawerumao.