Baluwa ya Keli ya
Yohana
Chilongole
Baluwa ya keli ya Yohana yandichigwa na mtumigwa Yohana kuli mhela wa makumi tisa kulawila loyavumbuche Yesu. Yohana halingilajila kota heye ndo yandiche ila kangichema kota heye ka sekulu. Mbuli zoyandiche kuli baluwa ayi ya keli ziwhana ng'hatu na vyoyandiche Mbuli Inojile yandichigwe na Yohana. Kangulonga yohimiliza goyalonjile Yesu kwa mbuli ya kigana na kumgana Yesu Kilistu kwa kuwinza mzilo wa heye (2 Yoh 1:5-6, 2 Yoh 15:9-10). Wanhu wangukunda kota Yohana ndo yuye yandiche Mbuli Inojile na baluwa zeng'ha zidatu mhela loyali yochikala Efeso.
Hanga Yohana nakaandika baluwa ayi kwa mdala yahaguligwe na wanage. Ila ifanda kota kangwandika kwa chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu (2 Yoh 1:1). Chiwalo cha Yohana kwandika baluwa ayi chali kuwakangaza nhumbula wanhu walingumkunda Kulistu na kuwakanya weyuse na walangusa wa udesi.
Gali Mgati
Yohana kangutang'hula baluwa ya heye kwa kulonga kanguwandichila wanhu wachi na kuwalamsa (1:1-3).
Hamba kanguwakangaza nhumbula wanhu walingumkunda Kilistu kwa kuwakumbusa mzilo uwele mkulu (1:4-6).
Hamba kanguwakanya hewo weyuse na walangusa wa udesi (1:7-11).
Yohana kangugomanyiza baluwa ya heye kwa kuwaganila isungu lya Nguluwi chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu nakoyali yochikala, yachichemile, “Lumbu yahaguligwe” (1:12-13).
1
Heni sekulu, ndangukwandichila hegwe mamo, uhaguligwe na Nguluwi hamwe na wana wa hegwe ndilinguwagana kuli kukomya. Haiwele heni ndiliyeng'ha ndilinguwagana, ila wala weng'ha walinguuzela kula kukomya, wanguwagana, kwa vila kukomya kwangikala mgati mwa hetwe na wolutilila kuwa baho mazuwa gose.
Ndanguwalandila kunoga kwa Nguluwi na isungu na kikala goya zilingulawa kwa Nguluwi Mhaza na kwa Yesu Kilistu, Mwana wa Mhaza, ziwe hamwe na hetwe kuli kukomya na igano.
Kukomya na igano
Nasangalala ng'hatu kona kota wamwe wa wana wa hegwe, wangikala kuli kukomya kota Nguluwi Mhaza vyoyatulajize. Lelo ndangukwandichila hegwe Mamo, tweng'ha tulingumkunda Kilistu tigane. Kulanda aku hakuwele mzilo unyale, ila ndo mzilo wuwula wotuwele nawo kulawila mwaluko. Na ali ndo igano, kikala kwa kuhulichiza mzilo wa Nguluwi. Mnzilo womuhuliche kulawila katali ndo awu, mwanguganigwa mweng'ha kikala kuli igano.
Wahadi wenji wenela kuli isi yeng'ha, wanhu wawele hambe wakunde kota Yesu Kilistu koya kwa hetwe, yawele na lukuli lwa munhu. Munhu yalingulonga ago ka mng'honyo wa Kilistu. Lelo milolele hemwe leka mleche kwajiliza chila chomchiditile mijito, ila mpegwe chonolo cha hemwe chenele.
Munhu yoneche yawele hambe yebatilile kuli malanguso ga Kilistu, ila yalingubelenuka, kahela Nguluwi. Ila yalingikala kuli malanguso ago kanaye Mhaza na Mwana. 10 Lelo wone munhu yoye kwa hemwe ne kuwegalileni malanguso ago, mleche kumbochela hakaye henu, ne kumlamsa. 11 Mina yalingumlamsa na munhu ayo, kangihanza na heye kuli madito ga heye gehile.
Kuduma
12 Kwa vila ndanazo mbuli nyinji za kuwalonjelani, na sambi siviganile kudita ahyo kwa kwandika, ila ndangitumbila kuwajendelani na kulonga na hemwe tuchilola leka kusangalala kwa hetwe kwenele. 13 Wanhu walingumkunda Kilistu wa ahano wangukulamsa. * Wana wa lumbulyo yanguzeleka kota Chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu.

*1:13 Wana wa lumbulyo yanguzeleka kota Chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu.