Baluwa ya Keli ya Paoli kwa wanhu wa
Tesalonike
Chilongole
Baluwa ya keli kwa Watesalonike nayandichigwa na mtumigwa Paoli (1:1). Nakandika baluwa ayi kulawila mhela udo hela, kulawa yila baluwa ya mwaluko kuli mhela wa makumi gahano na umwe kulawila Yesu loyavumbuche. Paoli nayang'hali Kolinto mhela naloyandiche baluwa ayi kuli chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu ako Tesalonike. Yuye ndo yaluchize chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu kuli majendo ga keli ga mijito ja Nguluwi (Madito 17:1-10). Yangulonga mli chitabu cha Madito ga watumigwa kota nakwali na Wayahudi na Wagilichi wenji kuli chilundo acho.
Chilundo cha walingumkunda Kilistu ako Tesalonike nachali chijiwika goya kwa mhela wa kuhiluka kwa Yesu Kilistu, kwa vila Paoli nakandika menji kuli baluwa zeng'ha mbili zoyandiche kwa Watesaloniche. Behi ya nusu ya baluwa ya Watesalonike wa keli yanguwala mhela wa kuduma. Paoli kahi nakawakanya kwa mbuli ya ugata. Chila munhu kanguganigwa yakole mijito kwa kipalila chilyo cha heye (Sula 3:6-10).
Gali Mgati
Paoli kangwaluka baluwa kwa kizelesa yuye na wayage welongoze kuli sula ya 1:1-2.
Kahi kanguta malumbo Nguluwi kwa chiwalo cha chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu ako Tesalonike na kuwalandila hewo (1:3-12).
Kuli sula ya keli Paoli kangulonga chiwalo cha mhela wa kuduma.
Hamba kangulonga kwa chiwalo cha mbuli ya ugata na mbuli ya kukola mijito (3:1-15).
Paoli kangugomanyiza kwa kuwalamsa wanhu walingumkunda Kilistu kahi (3:16-18).
1
Heni Paoli hamwe na Silivani na Timoteyi, twanguwandichilani hemwe chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu ako Tesalonike, wawele wanhu wa Nguluwi Mhaza wa hetwe na wa Mkulu Yesu Kilistu.
Twanguwalandilani kwa Nguluwi mhaza wa hetwe na kwa Mkulu Yesu Kilistu, yawape isungu lya heye na kikala goya.
Utaguso mhela wa kuya kwa heye Kilistu
Wang'holozetu, twanguganigwa kuta malumbo Nguluwi mazuwa gose kwa chiwalo cha hemwe. Igana kwa hetwe kudita ahyo kwa vila makundo ga hemwe gangukula lukami na kigana hemwe kwa hemwe kwangonjezeka lukami. Ndo mina hetwe twangidayila hemwe hali vilundo vya wanhu walingumkunda Kilistu, vya Nguluwi. Twangidaya kwa vila mwangulutilila kuli makundo na kwimilila kuli nongwa na magazo geng'ha gomuwele ngupegwa.
Ago geng'ha gangulajila kota utaguso wa Nguluwi unoga mazuwa gose, nayo yangigala mkundigwe kuli undewa wa heye Nguluwi uwele hemwe mwangigayila. Nguluwi kodita mbuli inojile, kowahilulila magazo wala walinguwagaza hemwe, na koweseleza hemwe womlingugazigwa, na hetwe natwe. Kodita mbuli alyo mhela Mkulu Yesu hoyolawila kulawa kilanga hamwe na wahilisi wa kilanga wa heye wawele na ludali. Na kuwagaza wala wawele ngumlema Nguluwi kwa ilapi lya chiluli na kahi wala hambe waikunde Mbuli Inojile ya Mkulu wa hetwe Yesu. Utaguso wa hewo wowa kubagamizwa mazuwa gose ne kuduma na kubaguligwa kutali na meho ga Mkulu na ukulu wa ludali lwa heye. 10 Zuwa hoyokuya leka yapegwe lutogo kulawa kwa wanhu wa heye na kutanganika kulawa kwa welile weng'ha walingukunda. Namwe kahi mowa hali hewo, kwa vila namuukunda ula usenga loyawagalile.
11 Ndo mina twanguwalandilani mazuwa gose. Twangumlanda Nguluwi wa hetwe yawadahize kukundigwa kikala vila vyoyawachemile mikale. Twangumlanda, kwa mong'ho wake, yeneze geng'ha ganojile mlingugana kudita na kahi yeneze mijito ja hemwe ja makundo. 12 Twangulanda ahyo, leka itagwa lya Mkulu wa hetwe Yesu lipegwe ukulu kulawila kwa hemwe, namwe mopegwa ukulu kulawila kwa heye kwa isungu lya Nguluwi wa hetwe na ya Mkulu Yesu Kilistu.