Baluwa ya
Yuda
Chilongole
Baluwa ya Yuda iwhana na itagwa lya yandiche. Yuda kangizelesa yuye kota ka mng'holoze Yakubu, mdodowe Yesu. Ahyo, kahi kangukundigwa kota mng'holoze Yesu (Yuda 1). Hatuvizelele kota baluwa ayi nayandichigwa kwa chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu ama kota vyoilingulonjigwa mli ilagano lya katali, na wasomile baluwa ya Yuda wenji nawali Wayahudi. Heye nakandika baluwa ayi kwa, “Weng'ha wachemigwe na Nguluwi na waganigwe na Nguluwi Mhaza, na kuwichigwa goya kwa chiwalo cha Yesu Kilistu.”
Baluwa ayi nayandichigwa kuli mhela wa makumi sita Yesu loyavumbuche. Chiwalo cha kwandika baluwa kwa weng'ha walingumkunda Kilistu ndo kuwakanya hewo kuli kulongozwa vibi na walangusa wa udesi (Yuda 4). Nakalavya honhu hailingiwhana kuli usenga na madito nagalawile mli Ilagano lya katali, na kikangaza kuli kitwanza. Baluwa yangiwhana na kumema ulonzi uwele mli baluwa ya Petili wa keli, imemile makanyo galinguwala walangusa wa udesi (Yuda 4 na 2 Petili 2:1). Vivila na ukumbuso wa wahilisi wa kilanga wa Sodoma na Gomola.
Gali Mgati
Yuda tandi kanguwalamsa walingusoma (Msitali wa 1-2).
Hamba kangulonga chiwalo cha kwandika na kuwakanya kiyusa na walangusa wa udesi (Msitali wa 3-4).
Hamba kanguwakanya wala walingusoma kukolela mbuli ziwalawile wanhu kuli Ilagano lya katali (Msitali wa 5-16).
Hamba kanguwalonjela hewo choni chowedichila kuli gala yawakanyile (msitali wa 17-23).
Hamba kangugongomanya baluwa ya heye kwa kumtogola Nguluwi (Msitali wa 24-25).
1
Heni nda Yuda, chitumagwa wa Yesu Kilistu, kahi heni nda mdodowe Yakubu, ndanguwandichilani hemwe mchemigwe na Nguluwi na muwelengikala kuli igano lya Nguluwi Mhaza, na kwamilwa na Yesu Kilistu.
Ndangukuganilani isungu na kikala goya na igano kwa winji kulawa kwa Nguluwi viwe na hemwe.
Walangusa wa udesi
Wang'holozangu, nandali na majesa ga kuwandichilani kwa chiwalo cha wula ulohozi wotuwele hamwe, ila mbona ingana ndiwandichilani ndiwahimilizani mlutilile na ibamba kwa chiwalo cha makundo gala Nguluwi yawapele wanhu wa heye kamwe hela kwa mhela weng'ha. Mina wanhu wohawamzelele Nguluwi wapegwa kiyinjiza kwa uviso hali hetwe, wanhu wawele, kwa chiwalo cha kupegwa lufufu kulawila kuli ukomu wa hewo wihile, wagalusa usenga wa isungu lya Nguluwi wa hetwe na kumbeza Yesu Kilistu yawele yaliyeng'ha Chilongozi na Mkulu wa hetwe leka wadite ung'hondwa. Ila, Maandiko Matakatifu nagalonga kulawila katali, utaguso ulinguwabeta wanhu awo.
Lelo ndangugana kuwakumbusani zimwe, hanga aga namina mlonjelwa ng'hatu kamwe, mkumbuche vila Mkulu navyoyawalohole wanhu wa Isilaeli na kuwalavya kuli isi ya Misili, ila hamba nakawadumya wala nawowali hambe wakunde. Mkumbuchile wala wahilisi wa kilanga nawaganile wawe na ukulu kusinda nawowawele nawo, ahyo, nawaleka honhu hawo howaganigwe kikala. Nguluwi nakawawika honhu hawele na jiza na kuwawoha kwa minyololo mazuwa gose leka watagusigwe zuwa yila ng'hulu. Mkumbuche kahi Sodoma na Gomola, na miji ja hafungo hake, wenyeng'haye wa aho nawadita kota wala wahilisi wa kilanga, nawadita ung'hondwa na kiditila mbuli mlukuli zilingulemezwa, nawapegwa utaguso wa chiluli mazuwa gose ne kuduma, leka iwe ikanyo kwa wanhu weng'ha.
Ahyo ndo vyowawele wanhu awa. Kululuta kwa hewo kwanguwalongoza kuli kujela wavu ng'huli za hewo wawo, nakubeza ludali lwa Nguluwi na kuliga vilumbigwe vikulu vya kilanga. Na heye Mikaeli, yumwe wa wahilisi wakulu wa kilanga, nahaditile ahyo. Kwa kula kitwanza hali heye na Limazoga kwa chiwalo cha kijesa lukuli lwa Musa, Mikaeli nahajezile kumtagusa Limazoga kwa maligo, ila nakalonga, “Mkulu yuye nayakudeuze!” 10 Ila wanhu awa wanguliga choneche chohawachizelele, wosumigwa kwa mbuli zizila zowazizelele kwa vihendo vyao, kota vyojivizelele migongolo jiwele hela luhala. 11 Mane wawo! Wanhu awo wawinza vihendo vivila vya Kaini. Kwa chiwalo cha sendi, weyinjiza kuli nongwa yiyila ya Balaamu. Wabelenuka kota Kola vyoyabelenuche na wasumigwa kota heye vyoyasumigwe. 12 Kwa iyowe lyawo lilihela nyhala na kwa kiganilila wawo, wanhu awo ndo walinguwaditila vibi mnvina ya hemwe yomlingudita kwa igano. Wafanda kota ng'hungugu iwele hela nhonya ilingwezuligwa na mbeho. Hewo wafanda kota migodi jilagaze mahamba johambe jilele mafuza, jibagame ng'hatu, jing'humbuligwe. 13 Wanhu awo wafanda kota nhigu ng'hulu ya bahali, na madito ga hewo ga soni gangoneka kota ifulo. Hewo wafanda kota nhondwe ziwele ngulubaluba ziwele ziwichilwa mazuwa gose honhu ha jiza ng'hulu.
14 Na heye Henoki, yawele lulelo lwa saba kulawila Adamu, nakalagula ahi kwa wanhu awo, “Mwela yoo! Mkulu kokuya hamwe na wahilisi wa kilanga wa heye welile wenji wohambe wawazigwe, 15 kuwatagusa wanhu weng'ha, na kuwagaza weng'ha wohambe wamnojeze Nguluwi kwa chiwalo cha madito ga hewo geng'ha gehile gowaditile ne kumdumba Nguluwi na kwa chiwalo cha ulonzi weng'ha wihile ula wanhu wehile nawamlijile nawo!”
16 Wanhu awa ndo wawele ngung'ung'uta mazuwa gose na kupala nongwa za wanji, na kuwatogola wanhu wanji ng'hatu kwa chiwalo cha kupegwa vinhu.
Kukanyigwa na malanguso
17 Ila hemwe moloko, mkumbuchile gala gomlonjelwe aho katali na watumigwa wa Mkulu wa hetwe Yesu Kilistu. 18 Nawawalonjelani, “Mazuwa ga kuduma, wolawila wanhu walinguwinza maya ga wanhu wohambe wamdumbe Nguluwi, na hewo, wowaseka hemwe kota wapoka.” 19 Awo wanhu wehile ndo wawele nguwambuza hemwe mibagule, wanhu wa maya ga isi, wawele hela Muhe wa Nguluwi. 20 Ila hemwe, ndilinguwaganani heni, mizenje mwemwe kuli makundo ga hemwe gelile ng'hatu. Mlande kwa ludali lwa Muhe Yelile. 21 Na kupona kuli igano lya Nguluwi, mumbeteza Mkulu wa hetwe Yesu Kilistu yawele na isungu lya heye, kowagalalilani ukomu wa mazuwa gose ne kuduma.
22 Muwe na isungu kwa wanhu wawele na lunhwinhwi. 23 Muwalohole kwa kuwanyasula kulawa mchiluli. Kwa wanji muwe na isungu hamwe na kilolela, ila mzudila mbaka na nguwo za hewo za maya gehile.
Yuda kangumtogola Nguluwi
24 Kwa heye yadahile kuwemilila hemwe mleche kugwa kuli gehile na kuwegala hemwe kwa usangalalo mbaka kumwando kwa ukulu wa heye. 25 Kwa heye yawele yaliyeng'ha Nguluwi, Mlohozi wa hetwe, uwe ukulu na kuzeleka ng'hatu na ludali na mong'ho kukolela Yesu Kilistu Mkulu wa hetwe, kulawila mazuwa gose na sambi na mbaka mazuwa gose galinguya! Ena.