Baluwa ya Paoli kwa
Filimeni
Chilongole
Chitabu chidodo cha Filimeni nachandichigwa na mtumigwa Paoli (1:1). Paoli nayali mchinweng'ho mhela loyandiche chitabu achi, mina hanji nakandika chitabu achi kulawila ako Loma. Wone nayali ako Loma, lelo nachandichigwe kuli mhela wa miyaka makumi sita na imwe kulawila loyavumbuche Yesu. Na ndo mhela wuwo loyandiche chitabu cha Wakolosai.
Nakandika baluwa ayi kwa munhu nayachemigwe Filimeni. Filimeni nayali yumwe wa hewo kuli chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu na kahi nayali na wapogozi wenji. Paoli nakamwandichila Filimeni kota yaleche kumgaza mpogozi wa heye Onesimo nayabilime kulawa kwa Filimeni. Kuli malajizo ga Loma, Filimeni nayali yoweza kumkopola Onesimo. Paoli nayali yolonga kwa kudedeza kumkangaza nhumbula Filimeni yambochele Onesimo kota mng'holoze kuli Kilistu na kumlajila kota Onesimo yakundigwe kumtanza Paoli (1:1-3).
Gali mgati
Paoli kangumlamsa Filimeni (1:1-3).
Hamba Paoli kanguuza honhu ha Onesimo kota Filimeni kambochela heye kota mng'holoze kuli Kilistu (1:4-21).
Paoli kangugwisa chilasi kwa kuwalonjela kugana kuwajendela na kuwalamsa (1:22-25).
1
Heni Paoli nda mchinweng'ho kwa chiwalo cha kumkolela mijito Kilistu Yesu. Heni hamilwe na Timoteyi mng'holozetu kuli Kilistu, ndangukwandichila hegwe Filimeni tukuganile, mkolamijito myetu, na lumbulyetu Afiya na mtowa ngondo muyetu Alikipo na wanhu walingumkunda Kilistu, walingiting'hana hakaye hako.
Ndanguwaganilani Nguluwi Mhaza yawapeni isungu na kikala goya kulawila kwa Nguluwi Mhaza wa hetwe na kwa Mkulu Yesu Kilistu.
Igano na Makundo ga Filimeni
Mhela weng'ha heni hondilanda, ndangukukumbuka hegwe Filimeni na kuta malumbo Nguluwi, kwa vila ndanguhulika mbuli ya makundo ga hegwe kwa Mkulu Yesu na igano lya hegwe kwa wanhu wa Nguluwi. Ndangulanda makundo ago gouwele nguwalonjela wanhu wanji, gawadahize muwe na uwanzi wenele ng'hatu na vinhu vyeng'ha vinojile vyotulingupegwa kuli kilumba kwa hetwe na Kilistu. Mng'holozangu, igano lya hegwe lingalila kusangalala kukulu na kung'hangaza nhumbula ng'hatu! Nagwe kukangaza nhumbula za wanhu wa Nguluwi.
Paoli kangumlanda Filimeni yambochele Onesimo
Lelo kwa ahyo, ndahawezile, ne kudumba ng'hatu, londiwa mng'holozo kuli kilumba na Yesu Kilistu, kukulajiza udite choulingulapigwa kudita ila kwa chiwalo cha igano, ndangona yagoya ng'hatu ndikulande. Ndangudita hino hanga heni nda Paoli, ndalile na sambi kahi nda mchinweng'ho kwa chiwalo cha kumkolela mijito Yesu Kilistu. 10 Lelo ndangulanda, umtanze mwana wa heni Onesimo, yawele mwana wa heni kuli kilumba na Kilistu, kwa vila nandiwa kota mhaza wa heye londali mchinweng'ho. 11 Ndo Onesimo yuyula nayali hambe yawe na utanzi, ila sambi kana utanzi kwa hetwe weng'ha, heni na hegwe kahi.
12 Lelo ndangumhilusa kwa hegwe, na heye ndo ndimganile ng'hatu. 13 Nangana yekale na heni yanhanze honhu ha hegwe mhela awu mbele mchinweng'ho kwa chiwalo cha kudamla Mbuli Inojile. 14 Ila siganile kudita chinhu choneche ne kukulonjela hegwe. Kahi nasiganile ne kukukola lupichi unditile mbuli zinojile, ila nangana udite kota nhumbula ya hegwe vyoilingugana.
15 Hanji, Onesimo nakoka kwa hegwe kwa mhela udo hela, leka uwe na heye kahi mazuwa gose. 16 Na heye sambi hawele mpogozi wa hihi hela, ila lelo, ayu kapuluta ng'hatu kuupogozi, heye ka mng'holozetu tumganile. Ndo wa kitumbila ng'hatu kwa heni, na kwa hegwe, kota munhu muyetu na mng'holozetu kuli kilumba na Mkulu.
17 Ila wone ulingunzela heni kota nda mng'holozo kuli kilumba na Mkulu, mbochele heye kota hila wali umbochela nene baha. 18 Wone nayali yakuditile wihe, ama nayali yodaigwa na hegwe, lelo heni ndokuhilusila. 19 Ndangwandika mbuli ayi kwa moko gangu nene, heni Paoli ndohilusa! Kahi silingugana kukulonjela kota na hegwe nagwe ndangukudai mbaka ukomu wa hegwe. 20 Ena, mng'holozangu, unditile mbuli ayo kwa chiwalo cha itagwa lya Mkulu, usangalaze nhumbula ya heni kuli kilumba na Yesu Kilistu.
21 Ndangwandika nditumbila kota kodita achi chondilingukulajiza, kahi ndivizela kota kodita mzidi wa aga gondilikukulanda. 22 Hamwe na ago mngongomanyile honhu ha kuwasa, mina ndangitumbila kota kwa kulanda kwa hegwe, Nguluwi konhanza ndikujendele.
Ulamso wa kugwisa chilasi
23 Epafula, mnweng'hwa muyangu, yawele mchinweng'ho hamwe na heni kwa chiwalo cha kumkolela mijito Yesu Kilistu, kangukulamsa. 24 Nawo achina Malichi na Alistako na Dema na Lukasi, wakolamijito wayetu, wangukulamsani. 25 Ndanguwalandila hemwe isungu lya Mkulu wa hetwe Yesu Kilistu liwe na hemwe mweng'ha.