Thánh Kinh Bản Phổ thông

đọc
vie2011_html.zip
Thêm tùy chọn tải xuống và đọc...
Ethnologue

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 22 Feb 2024 from source files dated 31 Aug 2023