Thánh Kinh Bản Phổ thông

đọc
vie2011_html.zip
Thêm tùy chọn tải xuống và đọc...
Ethnologue

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 29 Jan 2022 from source files dated 30 Dec 2021