17
MiTesalonaika Folo hivekwageyena.
Folo Sailosi hinauna tu melala adi egana Amififolisi Afoloniya hinumiyamiyanana, kadu hinauna tu melala ana egana Tesalonaika againe hiyemu, ada medede againe miYuda yadi manuwa-abavehawala sinagogi gidauda. Ada Folo yana dewa tova moyaꞋaina amine sinagogi againe ginauna, ada sabati tohiye Yaubada bonana tuwai-moꞋena Veyao Tuwaina ana bukiya hiꞋetoladina-ma againe gilumamaledi. Au bonai-nadi giyauyauna, Yaubada yana Tovegida Keliso faꞋine gikivetuvetunudi. Gigahedi gigayo, “Yaubada bonana etoꞋetoladina gigahe vaita Keliso aulolo kaliva nimadiya anafaiweya gidavaina, kadu gidaꞋalika be gidamididi-havagi. Ada Yaubada yana gahe keke ginabeꞋu faꞋina, au hida gaitoma yana Tovegida Keliso againe ahe gilakayemu. Ada Bana hida kalivai-nadi ana egana Yesu tova adamoya omi agaimiya galulukahihiyena, medema Yaubada yana Tovegidai-nadi.” Ada miYuda tufoidi Folo yana gahe hivetumaganena, ada Folo Sailosi hivetobohiyanedi. Meda anafaiweya yoꞋo tulidiyao kavewagadi miGilika tufoidi moyaꞋaidi Yaubada tova moyaꞋaina hihawadavadavana-ma hivebutu Yesu againe hivetumagana. Kadu wakwamayokudiyao moyaꞋaidi hivetumagana.
Tu miYuda ma higaꞋumaꞋuma, faꞋina melala ana kaliva koyodiyao hinunu-kawowo ma hivagaꞋauhidi be hisiveyoꞋodi-yo hivebutu hiꞋagoꞋagodadaga, ada au kaliva moyaꞋaidi hiveꞋatalalakalaka. Ada bana kaliva ana egana Yesoni yana wamanuweya amine himaduna, yana wanafali hidobona, higa vaita Folo Sailosi hidanuhagadi be yoꞋo agaidiya hidasehobuyedi. Tu hilele-wayogedi faꞋina, bana Yesoni kadu tovetumagana velugadiyao buye hikiveꞋavidi be melala ana tonagona agaidiya hitaidi. Hiyemuyemu tu hikovakova higayo, “Hida hima kalivai-dina fafali tulina tulina agaidiya vekwageya hiseyemayemaunena, ada adamoya yada melala againe kadu hivebutu. Ada bana Yesoni yana manuweya giselukuwedi. Au badi moyaꞋaidi yada Tokaiwabu lakahina Sisa yana vehimeya hiyawelina, faꞋina higahe vaita yadi tokaiwabu kaliva tulina, ana egana Yesu.” Ada yadi gahe yoꞋo kadu melala ana tonagona hinogalini-yo au hiveꞋatalalakalaka. Au tonagona hivehimeya be Yesoni tobohiyaneyao tovetumagana buye mani againe hinalaufata be higa keke kadu vekwageya hinaseyemauneni. Ada hilaufata-yo au hiyaudi be hina yadi manuweya. 1Te 2:1-2 Lu 24:26-27, Af 9:22 Af 16:20 Lu 23:2
Beliya melala againe Folo vekwageya kadu ginuhagana.
10 Tu mala ahe gibogi Tesalonaika tovetumagana Folo Sailosi hiꞋatuhegedi be melala ana egana Beliya againe hinana. Ada ahe hiyemu au miYuda yadi sinagogi againe hina. 11 Ada badi miYuda Beliya againe keke miTesalonaika nuwadi abodana amine, au miBeliya nuwadi yauyaugina. Nuwanuwadi lakahina Folo yana laumamala hinanogalina, ada aiyeta saꞋeyana saꞋeyana Yaubada bonana tuwai-moꞋena hiꞋetoladina-ma hiꞋitaꞋitanuwenuwena be hinahalamanena kaꞋi Folo yana laumamala velemoꞋena o kaꞋi fwaya. 12 Ada au miYuda tufoidi moyaꞋaidi hivetumagana, kadu Gilika vevine wakwamayokudiyao moyaꞋaidi ada Gilika kaliva moyaꞋaidi hivetumagana.
13 Tu badi miYuda Tesalonaika againe Folo valeyana hinogalina, higa Yaubada bonana Beliya againe kadu gilulumamalena. Hinogalini-yo Beliya againe hiyemu, hivebutu kaliva hivesilakahidi ada hisiveyoꞋodi be hinuwanuwakoyo. 14 YoꞋo hinuwanuwakoyo faꞋina, tovetumagana auheꞋama bana Folo melala taliya againe hivagahegena be ginayage, tu badi Sailosi Timoti Beliya againe himiya. 15 Ada badi kaliva Folo hivebwaꞋuliyena-ma melala ana egana Adenisi againe hivegaloveni tu Beliya againe hiyewadi. Nagona Folo venuwaꞋata Sailosi Timoti faꞋidiya giveledi gigayo, “Wanagahedi be iya agaikuya hinamaduꞋela.” Gigahedi-yo badi hilowoga. Yo 5:39 Af 17:4 Af 14:19
Folo miAdenisi agaidiya gilumamala.
16 Tu Folo Adenisi againe Sailosi Timoti faꞋidiya gibodaboda tu aseꞋasena giꞋuꞋaulolo, faꞋina kilumina keke saꞋeyadi melalai-nadi againe hidauda-ma giꞋitadi. 17 Kilumina moyaꞋaidi giꞋitadi faꞋina, aiyeta saꞋeyana saꞋeyana Yaubada bonana gilulumamalena. Badi miYuda kadu yoꞋo tulidiyao kalivai-dina Yaubada hihawadavadavana-ma sinagogi againe bana buye hiveꞋagahegahe, kadu gaveyao melala hinafane hinunudadana-ma badi agaidiya gilulumamala. 18 Kadu tonuwahuya tufoidi bana Folo buye hiveꞋagahegahe adi yoꞋo luhei, saꞋeyana adi egana Efikuliyani, kadu saꞋeyana adi egana Sitoika. Tufoidi higayo, “Hida hima togakahikahi kwavakwavana vaita gavaimi gidalukahihiyeni?” Kadu tufoidi higayo, “KaꞋi viviluwa tulidi faꞋidiya gilulumamala.” Hidedemi higahe higa Folo Yesu Tauna kadu yana mididi-havagi gilumamalena faꞋina. 19 Tova moyaꞋaina gilulumamala faꞋina, hiyowanina be Koniselo yadi vagaꞋauta againe hivegaꞋaulena, abavagaꞋauta ana egana Aliyofago. Ada ahe hivagaꞋauta-yo higahe higayo, “Nuwanuwama hida eda ivaguna o ululukahihiyena-ma anahalamanena. Gavaimi uvehawala? 20 Nuwanuwa tufona ulumamalena-ma boi keke tamo hidede amine adanogalini, ada nuwanuwama ana kaivila anahalamanena.”
21 Tu miAdenisi kadu hawahawala melalai-nadi againe himiyami-ma, higa keke tamo gavadi hidagani tu tova moyaꞋaina nuwanuwa ivaguna tulina tulina hilulukahihiyena o kaꞋi hivanevanenegena. 22 Badi higahe tu bana Folo gitowamidi Koniselo yadi vagaꞋauta Aliyofago againe givebutu gilukahihi, gigayo, “MiAdenisi-yo! OmiꞋiyao viviluwa tulina tulina wahawadavadavadi ma a gaꞋitana. 23 Yami melala hinafane ahe ganudadana yami abahawadavadava gaꞋitaꞋitana tu atudidiga saꞋeyana ganuhagana-ma againe etoladi gidadauda gigayo,
Viviluwa saꞋeyana ana egana
keke kadahalamaneni-ma ana abahawadavadava.
Bana keke wadahalamaneni tu au aiꞋadi wahawadavadavana-ma, adamoya iya gaꞋela be Bana faꞋine ganahawavemogatala. 24 Bana ana egana Yaubada, babi gibubuna kadu gaitoma moyaꞋaina babiya himimiyami-ma gibubudi, ada Bana Yaubadai-nadi lobama kadu babi ana Kaiwabu, tu keke manuwa-tafalolo tomiyababi hikivemididina-ma agaidiya gidamiyami. 25 Kadu keke tomiyababi nimada gidavetumaganeni vaita Bana faꞋine tamo gavadi kadafaisewani, keke. Au Bana Tauna tomiyababi moyaꞋaida yawaida inubana, kadu gaitoma moyaꞋaina giveleda. 26 Ada nagona kaliva saꞋeyana gibubuna ada bana kalivai-nadi againe yoꞋo tulidi tulidi hitubuyemu, ada givehimeyedi be hinaveꞋaliyahega babi matatabuna hinavemagana. Ada Bana anakaibe yoꞋo tulidi tulidi yadi tova gisena, yadi tubuyemu kadu yadi lauyabu givehimeyena, ada gava fafali gava fafali agaidiya hinamiyami-ma kadu givehimeyena. 27 Ada Yaubada hidedemi gibubudi be kaliva BanaꞋe hinalelena faꞋina. Nuwadi uyuꞋuyuyuna faꞋina hinalelena ada kaꞋi hinakidadanina be hinanuhagana. Tu Bana Yaubada keke lauveya gidamiyami, au moyaꞋaida lilideya gimimiyami. 28 E, tamo hakwadi gigahe gigayo, BanaꞋe yawaida inubana, kadu yada naudadana inubana, kadu yada miyami inubana. Kadu anafaiweya yami tonuwahuya tufoidi ahe higahe higayo, Kadu ide moyaꞋaida Bana natuneyao. Af 7:48 Aba 10:32, 11:9 Ais 55:6
Folo yana laumamala giluyabuna.
29 Ada Yaubada gibubuda faꞋina, keke kananuwanuwa vaita Bana anununa kilumina amine, higa gola o siliva o kaꞋi kuga againe kaliva yadi nuwenuweya yadi ikilukiluma yamumuna amanadi. 30 Au kaliva kilumina hibubudi aimo fanifanidiyao ana toveya, ada medema tovai-nadi Yaubada keke gidanuwenuwedi vaita matahiwadi gidaveledi, tu tova adamoya kaliva moyaꞋaidi fafali tulina tulina agaidiya givehimeyedi be yadi dewa koyona hinavenikohiyena. 31 Hidedemi hinahagaviladi faꞋina vedewayauga ana tova ahe gisena be tomiyababi moyaꞋaida ginavedewayaugida. Yada dewa kabiꞋona be lakahina gihalamane-Ꞌowona faꞋina, yana vedewayauga au tunutunugina. Ada Kaliva saꞋeyana givegidena be Bana ginavedewayaugida. Ada Bana Kalivai-nadi alikeya gisivemididina faꞋina, ide kahalamanena Bana velemona ginavedewayaugida.” Au hidedemi Folo yana laumamala.
32 Tu badi Folo yana gahe kaliva yana mididi-havagi faꞋina hinogalina againe, tufoidi hihawavelaigena tu tufoidi ma higahena higayo, “Nuwanuwama hidevama faꞋina unalukahihi-havagi be ananogalina.” 33 Ada au Folo Koniselo yadi vagaꞋauta againe gihobu. 34 Tu kaliva tufoidi Folo hivetobohiyanena, hivebutu hivetumagana. Ada badi agaidiya kaliva saꞋeyana gimiyami, ana egana Daiyonisiyo, bana Aliyofago koniselo saꞋeyana, kadu kwamayoku adi egana Damalisi, kadu kaliva velugadiyao. Aba 1:27, Af 19:26 Yo 5:22, Af 10:42

17:9: 1Te 2:1-2 Lu 24:26-27, Af 9:22 Af 16:20 Lu 23:2

17:15: Yo 5:39 Af 17:4 Af 14:19

17:28: Af 7:48 Aba 10:32, 11:9 Ais 55:6

17:34: Aba 1:27, Af 19:26 Yo 5:22, Af 10:42