PHauloosi Qoronttoosa Asaassi Xaafido Koiro Kiitaa
Gidduwaa Erissuwaa
PHauloosi Qoronttoosa asaassi xaafido koiro kiitai PHauloosi Qoronttoosa kataman essido woosa keettaa giddon Kiristtinnaa de7uwaanne ammanuwaa xeelliyaagan denddida metuwaa xaissanau qoppidi xaafidoogaa. He wode Qoronttoosa katamai biittan sa7an de7iya asai go7ettiyo Giriike katama. Hegaa bollikka qassi Akaaya giyo Roomaa auraajjaassi waanna katama. Ha katamai gita zal77iyan, gam77idi minnida wogan, keehi aakki aakki biya yeda de7uwan woikko giigennabaa haniyoogaaninne haimaanootiyaa coratettan erettidaagaa.
Yesuusi kiittidoogee minttidi odanau koyidobati, he woosa keettaa giddon de7iya shaahotettaabaanne yeda de7uwaabaa, asho gaitotettaabaanne geluwaa ehuwaabaa, qofa giddo oishatubaa, woosa keettaa wogaabaa, Geeshsha Ayyaanaa imotatubaanne dendduwaabaa. Wonggeliyaa Mishiraachchoi ha oishatubaa odiyoogaa naagidi shiishshees.
Siiqoi Xoossai ba asaassi immido imotu ubbaappe aadhdhiyaagaa gidiyoogaa odiya miraafe tammanne heezzai ha maxaafan keehippe daro erettida kifile geetettidi qofettees.
1
Taani, Xoossaa sheniyan Yesuus Kiristtoosi kiittidoogaa gidanau xeesettida PHauloosinne, nu ishaa Sostteniisi, Qoronttoosan de7iya Xoossaa woosa keettaassi, Yesuus Kiristtoosan geeyidaageetussi, etassinne nuussi Godaa gidiya nu Godaa Yesuus Kiristtoosa sunttaa ubba sohuwan xeesiya ubbatuura geeshsha gidanau xeesettidaageetussi ha dabddaabbiyaa xaafoos.
Xoossai, nu Aawainne nu Godai Yesuus Kiristtoosi inttessi aaro kehatettaanne sarotettaa immo.
Xoossaassi Galataa SHiishshiyoogaa
Xoossai Kiristtoosa Yesuusa baggaara inttessi immido aaro kehatettaa gishshau, taani ubba wode inttessi Xoossaa galatais. 5-6 Taani Kiristtoosassi markkattiyoogee inttenan minnido gishshau, intte ubbaban, haasaya ubban eratetta ubban, aani duretideta. Hegaadan intte nu Godaa Yesuus Kiristtoosa yuussaa naagishin, ayyaana imuwaappe harai atto issoinne inttessi paccenna. Qassi nu Godaa Yesuus Kiristtoosa gallassan intte borettennaageeta gidanaadan, wurssettai gakkanaassi i inttena minttana. Ba Na7aa nu Godaa Yesuus Kiristtoosa issippetettaassi inttena xeesida Xoossai ammanettidaagaa.
Ammaniya Asaa Giddon SHaahotettai Merettoppo
10 SHin ta ishatoo, issi wozanaaninne issi qofan issippe gidanaappe attin, shaahotettai intte giddon de7enna mala, intte ubbai issi haasayaa haasayanaadan, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa sunttan taani inttena woossais. 11 Aissi giikko, ta ishatoo, Qaloo7i so asai inttebaa, intte giddon ooshshai de7iyoogaa, taassi yootidosona. 12 Taani giyoogee hagaa; intte huuphiyan huuphiyan, “Taani PHauloosaagaa. Taani Aphiloosaagaa. Taani Keefaagaa. Taani Kiristtoosaagaa” yaageeta. 13 Kiristtoosi shaahettideeyye? Intte gishshau, masqqaliyaa bolli misimaariyan xishettidi kaqettidaagee PHaulooseeyye? Woi intte PHauloosa sunttan xammaqettidetiiyye?
14 Taani Qarisphphoosappenne Gaayoosappe attin, intteppe oonanne xammaqabeenna gishshau, Xoossaa galatais. 15 Hegaa gishshau, ooninne inttena ta sunttan xammaqettideta gaanau danddayenna. 16 Qassi Isxxifaanoosa so asaakka taani xammaqaas. SHin haraa gujjada xammaqidaakkonne hassayikke. 17 Aissi giikko, Kiristtoosi tana wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootana mala kiittiisippe attin, xammaqana mala kiittibeenna; qassi Kiristtoosi masqqaliyaa bolli haiqqidoogee hada gidenna mala, taani asa aadhdhida eratetta qaalan yootikke.
Kiristtoosi Xoossa Aadhdhida Eraanne Wolqqaa
18 Aissi giikko, Kiristtoosi masqqaliyaa bolli haiqqidoogaa odiya qaalai xayiyaageetussi eeyyatetta. SHin nuussi attiyaageetussi Xoossaa wolqqa. 19 Xoossaa maxaafai,
“Taani eranchchatu aadhdhida eratettaa
bashshana;
qassi akeekanchchatu akeekaakka xaissana”
yaagees. 20 Aadhdhida eranchchai awan de7ii? Higgiyaa tamaarissiyaagee awan de7ii? Woi ha sa7aabaa eranau waayettiyaagee awan de7ii? Xoossai ha sa7aa aadhdhida eratettai eeyyatetta gidiyoogaa bessiis!
21 Aissi giikko, asai ba huuphe aadhdhida eratettan bana Xoossaa erenna mala, Xoossai ba aadhdhida eratettan diggidi, nuuni yootiyo eeyya qaalan ammaniyaageeta ashshanau qoppiis. 22 Aihudati malaataa oichchoosona. Qassi Giriike asati aadhdhida eratettaa gita koshshaa koyoosona. 23 SHin nuuni masqqaliyaa bolli misimaariyan xishettidi kaqettida Kiristtoosabaa yootoos. Hegee Aihudatussi xube; qassi Aihuda gidennaageetussi eeyyatetta. 24 SHin Xoossai xeesidoogeetussi Aihudatussikka Giriiketussikka nuuni yootiyo Xoossaa wolqqainne a aadhdhida eratettai Kiristtoosa. 25 Aissi giikko, Xoossaa eeyyatettai asa aadhdhida eratettaappe aadhdhees; qassi a laafatettaikka asa minotettaappe minnees.
26 Simmi ta ishatoo, Xoossai inttena xeesiyo wode intte ai mala asakko qoppite. Asa qofan intte giddon aadhdhida eranchchati, wolqqaamatinne xoqqa sheeshshati daro gidokkona. 27 SHin Xoossai aadhdhida eranchchata yeellayanau, sa7an de7iya eeyyata dooriis; qassi minota yeellayanau, sa7an de7iya laafata dooriis. 28 Xoossai ha sa7an gitabaa oottidi qoppiyoobaa xaissanau, ha sa7aa shufurobaanne karidobaa hanibeennabaa dooriis. 29 Hegaa gishshau, ooninne Xoossaa sinttan ceeqqanau bessenna. 30 SHin Xoossai inttessi Kiristtoos Yesuusa baggaara de7uwaa immiis. I nuussi Kiristtoosa aadhdhida eratettaa, xillotettaa, geeshshatettaanne qassi atotettaa immiis. 31 Hegaa gishshau, Xoossaa maxaafai,
“Ceeqqiya urai
ooninne Godan ceeqqo”
yaagees.