Sameela Maxaafaa Koiruwaa
Gidduwaa Erissuwaa
Sameela Maxaafan koiro shaahoi Israa7eela asai daannatu haaruwaappe kawoti haariyo kawotettau pinnido hanotaa odees. Ha laamee Israa7eela asaa ubbaa de7uwaa giddon oosettanau danddayidoogee heezzu asatu gaasuwaana. Hegeetuppe koiroi wurssettan de7ida gita gita daannatuppe issuwaa gidiya Sameela gidishin, naa77anttoi Israa7eelassi koiro kawo gidiya Saa7oola. Heezzanttoi qassi maataa oiqqanaappe kase a taarikee Sameelanne Saa7oola taarikiyaara oiqetti uttido Daawita.
Ha maxaafaassi waanna kiitai Gal77a Maachchaa giddon de7iya hara taarike maxaafatuugaadankka, Xoossaassi ammanettiyoogee anjjuwaunne injje de7uwau kaalettiyoogaanne azazettennan ixxiyoogee kunddettaanne bashshaa ehiyoogaa bessees. Hegeenne Xoossai qeesiyaa Eelassi odiiddi, “Tana bonchchiyaageeta taani bonchchana; tana kariyaageeta taani kaushshana” giidi haasayido qaalan qoncciyan odees. (2:30)
Ha maxaafai kawoi haariyo kawotettaa essiyo maaran asaassi siyettiya hanotaa qonccissees. Kase peeshshan Israa7eela asaassi tumu kawo gididi erettidaagee ba huuphen Xoossaa. SHin guyyeppe takkiiddi asai oishaa denttin, Xoossai etayyo kawuwaa dooriis. SHin ha ubbankka waannabai kawuwaa gidin, Israa7eela asaa gidinkka, Xoossai etappe bollanne pirddiyaagaanne gidin, a garssan eti de7anaagaa (2:7-10). Hegeekka Xoossaa higgiyaappe garssaara dure gidin, manqqo gidinkka, asaa ubbaa maatai bonchchettin de7anau koshshiyoogaa bessees.
1
Elqqaananne A So Asaa
Efireema gezziyan, Raama giyo kataman de7iya, Efireema zarenne Xufa yara gidiya, Elqqaana giyo issi bitanee de7ees; i Yirohaama na7aa; Yirohaami Eelihu na7aa; Eelihu Toohu na7aa; Toohu Xufa na7aa. Elqqaanassi naa77u maccaasati de7oosona; issinnee sunttai Haanno; hinkkoree sunttai Piniino. Piniinissi naati de7oosona; shin Haannissi issi na7ikka baawa.
Ubbaappe Wolqqaama GODAASSI goinnanaunne yarshshanau Elqqaani laittan laittan ba katamaappe Seelo bees. Eela naati naa77ai, Hofiniininne Piinihaasi yan GODAA qeeseta. Elqqaani yarshshuwaa yarshshiyo wode audenne ashuwaappe issi kituwaa ba keettaayee Piniinissi, qassi issi issi kituwaa i attuma naatussinne macca naatussi huuphiyan huuphiyan immees. GODAI Haanno yeluwaa diggikkokka, Elqqaani o siiqiyo gishshau, iyyo naa77u kituwaa immees. GODAI Haanniyyo muleera yeluwaa diggido gishshau, i dawuttiyaa o hanqqetissausunne yiilloyausu. Hagee laittaappe laittan haniyaabaa; Haanna GODAA keetti biido wode audenne i dawuttiyaa o yeekkana gakkanaassinne qumaa meettaa ixxana gakkanaassi yiilloyausu. I keettaawai Elqqaani o, “Haannee, neeni aissi yeekkai? Aissi qumaa miikkii? Ne wozanai aissi azzanii? Taani neeyyo tammu naatuppe aadhdhikkinaayye?” yaagees.
Haanni Woosaa
Issi gallassi eti Seelon miidoogaappenne uyidoogaappe guyyiyan, Haanna dendda eqqaasu. Dendda eqqiyo wode, GODAA keettaa penggiyaa matan de7iya oidiyan qeesiyaa Eeli uttiis. 10 Haanna keehi mishettada, camo yeehuwaa yeekkada GODAA woossaasu. 11 A hagaadan yaagada shiiquwaa shiiqettaasu; “Ubbaappe Wolqqaama GODAU, tana ne ashkkariyo xeella! Ta mishuwaa be7ada, tana hassaya; tana ne ashkkariyo dogoppa. Neeni taayyo ne ashkkareeyyo attuma na7a immikko, a de7o laitta ubban taani a neeyyo immana; a huuphee mulekka meedettenna” yaagaasu.
12 Haanna GODAA woosaa adussido wode, Eeli i doonaa xeellees. 13 Haanna ba wozanaa giddon Xoossaa woossiyo wode, i menttershshai qaaxxiyoogaappe attin, i qaalai siyettenna; hegaa gishshau, Eeli o mattottidabaadan qoppiis. 14 Qoppidi o, “Neeni aude gakkanaashin mattottuutee? Woine eessaa ne achchappe digga” yaagiis.
15 Yaagin Haanna hagaadan yaagada ayyo zaaraasu; “CHii, ta godau, taani keehi metootanchcha maccaasa; taani ta shemppuwaappe GODAA woossaisippe attin, woine eessaa woikko mattoyiya ushshaa uyabeikke. 16 Taani ta tuggaanne ta mishuwaa daruwaa hagan haasayido gishshau, tana ne ashkkariyo ‘Pattenna maccaasa’ gaada qoppoppa” yaagaasu.
17 Yaagin Eeli iyyo zaaridi, “Sarotettan ba; neeni a woossidobaa Israa7eela Xoossai neeyyo immo” yaagiis.
18 Yaagin Haanna, “Ne ashkkariyaa ne sinttan nashuwaa demmu” yaagaasu. Hegaappe guyyiyan, a ba ogiyaa baada, qumaa maasu; hegaappe simmin mulekka azzanabeikku.
Haanna Sameela Yelaasu
19 Wonttetta gallassi guuraara denddidi, Elqqaaninne a so asai GODAAYYO goinnidoogaappe guyyiyan, bantta soo, Raama katamaa simmidosona. Elqqaani ba maccaasee Haanniira aqiis; GODAI o qoppiis; 20 qoppin a abbe ixettada wodee wurin attuma na7aa yelaasu. Haanna, “Taani GODAA woossin siyiis” gaada a sunttaa Sameela1 Sameela: Ha sunttaa birshshettai “Xoossai siyettiis” giyoogaa. sunttaasu.
21 Elqqaani ba so asaa ubbaara laittaa yarshshuwaa GODAU yarshshanaunne shiiquwaa gattanau Seelo biis; 22 shin Haanna babeikku. A ba keettaawaa, “Ta na7ai xanttaa duuxxidoogaappe guyyiyan, taani a efaada, GODAAYYO immana; merinau i yan de7ana” yaagaasu.
23 I keettaawai Elqqaani, “Nena lo77abaa ootta; a neeni xanttaa duuttana gakkanaassi son takkashsha; yaaninkka GODAI ba qaalaa polo bain” yaagiis. Yaagin Haanna xanttaa duuttana gakkanaassi ba na7aa xanttaidda son takkaasu.
24 Haanna i na7ai xanttaa duuxxidoogaappe guyyiyan, Sameelanne heezzu laitta korimaa, tammu kilo giraame xiilliyaanne ogoro kumetta woine eessaa ekkada GODAA keettaa Seelo baasu; na7ai he wode guutta. 25 Eti mirgguwaa shukkidoogaappe guyyiyan, na7aa Eelakko efiidosona. 26 Haanna Eela, “Ta godau, ne de7oi ero! Ne sinttan eqqada GODAA woossida maccaasiyaa tumu tanattennee. 27 Taani ha na7aa yelanau woossin, GODAI taani a woossidobaa immiis. 28 Hegaa gishshau, taani GODAAYYO a immaas; i ba de7o laitta ubban GODAAYYO imettiis” yaagaasu. Hegaappe guyyiyan, eti GODAAYYO yan goinnidosona.

11:20 Sameela: Ha sunttaa birshshettai “Xoossai siyettiis” giyoogaa.