PHauloosi Qoronttoosa Asaassi Xaafido Naa77antto Kiitaa
Gidduwaa Erissuwaa
PHauloosi Qoronttoosa asaayyo xaafido naa77antto kiitai xaafettidoogee, PHauloosayyo Qoronttoosan de7iya woosa keettaara de7iya gaitotettai daro metuwaa giddo geli uttido wodiyaana. Issi issi woosa keettaa asati issi issi deexo, bore haasayaa PHauloosa bolli haasayidosona; gidikkonne PHauloosi sigaa medhdhanau laamotai baayyo de7iyoogaa bessidi, hegee haniyo wode gita ufaissaa ufaittanau danddayiyoogaa qonccissees.
Kiitaayyo koiro shaahuwaa bollan PHauloosi Qoronttoosan de7iya woosa keettaara baayyo de7iya gaitotettaa qonccissidi, woosa keettaa giddon kiyida boriyaassinne phalqqettaassi, i etau aibissi mino zaaruwaa immidaakko odees. Hegaarakka gattidi hagee a seerai eta nagaraappe zaaridonne sigan kaalettido gishshau, ufaittido ufaissaa etassi qonccissees. Kaallidi qassi Yihudan de7iya ammaniyaageeta maaddiyoobaa banttabaappe coo immana mala, eta hassayissees. Wurssetta miraafetun PHauloosi Yesuusi Kiittido asa gidiyo gidettaa bolli shiiqida mootuwaassi zaaruwaa immees. Aissi giikko, Qoronttoosa woosa keettan issi issi asati banttana tumu Yesuusi Kiittidoogeeta kessidi, “PHauloosi Yesuusi Kiittidoogaa gidenna; i worddo” yaagidi, a guuttoosona.
1
Taani PHauloosi, Xoossai kiitta gin, Kiristtoos Yesuusi kiittidoogeenne nu ishai Ximootiyoosi Xoossaayyo goinniya Qoronttoosa kataman de7iya woosa keettaayyoonne Giriike biitta ubban de7iya geeshshatuyyo ha dabddaabbiyaa xaafoos.
Xoossaa nu Aawaappenne Godaa Yesuus Kiristtoosappe, aaro kehatettainne sarotettai intteyyo gido.
PHauloosi Xoossaayyo SHiishshido Galataa
Xoossaa nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Aawaa, maarotettaa Aawaanne minttetto ubbaa Xoossaa galatai gakko; Xoossai nuna nu huuphen minttettido minttettuwaadan, daro waayiyaa waayettiyaageeta nuunikka minttettanaadan, nu waaye ubban i nuna minttettees. Aissi giikko, nuuni Kiristtoosa baggaara daro waayiyaa waayettiyoogaadan, hegaadankka, qassi nuuni a baggaara daro minttettuwan minetteettees. Nuuni waayettikko, hegee inttena minttettanaassanne inttena ashshanaassa; qassi nuuni minettikko, nuuni danddayido waayiyaa malaa inttekka genccidi danddayana mala, Xoossai intteyyookka qassi minttettuwaanne danddayaa immanaassa. Intte demmana giidi, ufaissan naagi uttidoogee daro mino; aissi giikko, intte nunaara waayettidoogaadan, hegaadan minttettuwaakka nunaara ekkanaagaa nuuni eroos.
Nu ishatoo, nuuni Isiyaa biittan waayettido waayiyaa inttena hassayissanau koyoos; nu waayee nu wolqqaappe darin, nuna worees giidi, nuuni hirggana gakkanaassi, nuna wogi bainnaagaa deexxiis. Nuuni nu bolli haiquwaa pirddai pirddettiis yaagidi qoppida; shin hegee hanidoogee haiqqida asaa haiquwaappe denttiya Xoossan nuuni ammanettanaappe attin, nu huuphen ammanettennan agganaassa. 10 Xoossai hagaa mala iita haiquwaappe nuna ashshiis; i nuna ashshana; sinttappekka i nuna ashshana giidi, ufaissan naagi uttida. 11 Intte woossido daro woosan nuuyyo anjjoi simmido gishshau, daro asai nu gishshaa Xoossaa galatana mala, inttekka qassi nuna woosan maaddana koshshees.
PHauloosi Baanau Halchchido Halchchoi Laamettidoogaa
12 Nuuni ceeqettiyoogee hagaa; ha sa7an nuuni de7iyo de7oi, ubba qassi inttenaara nuuyyo de7iya issippetettai Xoossaa aaro kehatettaanappe attin, asa aadhdhida eratettaana gidennaagaa, qassi Xoossai immido geeshshatettaaninne suuretettan nuuni de7iyoogaa nuna zoriya wozanai nuuyyo markkattees. 13-14 Aissi giikko, intte nabbabanaunne akeekanau danddayiyoogaa xalaalaa intteyyo xaafiyoogaappe attin, nuuni harabaa intteyyo xaafokko. Nu Godaa Yesuusa gallassi nuuni inttenan ceeqettanaagaadan, inttekka nunan ceeqettana mala, intte ha77i wurssi akeekenna yohuwaa digin wurssi akeekana gaada qoppais.
15 Hegaa taani loitta erido gishshau, intte naa77utoo go7ettana mala, ubbaappe kasetada inttekko baanau qofaa qachchaas. 16 Taani Maqidooniyaa baidda inttenaara gaittanaagaanne qassi yaappe simmaidda intte mataara Yihudaa aadhdhishin, intte tana maaddanaagaa qoppa uttaas. 17 Hegaa gishshau, taani hegaa qoppaidda tanan ammanettabeikkinaa? Taani ta qofaa qachchiyo wode, sa7aa asadan issi kuttan, “Ee, ee” woi, “CHii, chii” gaanau giiga uttidanaa?
18 SHin Xoossai ammanettidaagaa gidiyoogee tuma gidiyoogaadan, nuuni intteyyo yootiyo qaalai “Ee” nne “CHii” nne giyoogaa gidenna. 19 Aissi giikko, taani, Sillaasinne Ximootiyoosi Intte giddon yootido Xoossaa Na7ai, Yesuus Kiristtoosi “Ee” nne “CHii” nne giyoogaa gidenna. SHin Xoossaa baggaara i ubba wodekka “Ee”. 20 Aissi giikko, Xoossai immana giidobau ubbau eeno giidoogee Kiristtoosa baggaara polettana; hegaa gishshau, nuuni Kiristtoosa baggaara Xoossaa bonchchuwau, amin77i goos. 21 Xoossai Kiristtoosa baggaara nunanne inttena minttetteesinne tiyees. 22 Nuuni abaa gidiyoogaa erissiya maatafaa i nu bolli wottidi, ba Geeshsha Ayyaanaa waasedan, nu wozana giddon wottiis.
23 Qassi taani Qoronttoosa beennan aggidoogee inttena qohennan agganaassa; hegau taani shemppuwaara de7anau Xoossai taayyo markka. 24 Nuuni inttena ufaissanau inttenaara issippe oottiyaageeta gidiyoogaappe attin, intte ammaniyooban inttena godatanau koyiyaageeta gidokko; aissi giikko, intte intte ammanuwan minnidi de7eeta.