Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa
Gidduwaa Erissuwaa
Sameela Maxaafaa naa77antto kifilee, Sameela Maxaafaa koiro kifiliyaa kaalliyaagaa gidishin, Daawiti koiro tohossa bagga Yihudaa kawo (1-4) gididi, takkiiddi qassi huuphessa bagga kifile gidiya Israa7eela gujjidi, kumetta biittau kawo gididi haaridoogaa odiya taarikiyaa oiqqidaagaa (5-24). Maxaafai Daawiti ba kawotettaa aassanaunne ba maataa minttanau, sooranne kareera de7iya morkketuura olettido mino olaabaa loittidi qonccissees. Qassi Daawiti mino ammanoi de7iyoonne Xoossaa siiqiya asa gidiyoogaanne asaikka ayyo ammanettiyo asa gidiyoogaa odees. Hegaa bollankka qassi issi issi meqetti bainna oosotakka i oottidoogaanne ba ashuwaa amuwaa alanau pala hanttaara nagarata i oottidoogaakka qonccissees. Gidikkonne Xoossaa aillee, hananabaa yootiya Naataani akko shiiqidi, a nagaraa a hassayissido wode, i ba nagaraa paaxidi Xoossaa qixaatiyaa ekkiis.
Daawita de7oinne i oottido oosoti Israa7eela asaa keehippe ufaissido gishshau, appe simmin de7ida laittatun eta biittaa bolli metoi gakkiyo wode ubban, eti hara kawo koyiiddi, Daawita na7i, woikko Daawita zare gididi, likke Daawitaagaadan eta aissiya asa demmanau amottoosona.
1
Daawiti Saa7ooli Haiqqidoogaa Siyiis
Saa7ooli haiqqidoogaappe guyyiyan, Daawiti Amaaleeqa asata xoonidosaappe simmiis; simmidi Xiqilaaga kataman naa77u gallassaa takkiis. Heezzantto gallassi issi bitanee kayyuwau ba maayuwaa pooshshidi, ba huuphiyan buhiyaa laalidi, Saa7oola qatuwaappe yiis. Daawitakko i yiido wode, sa7an lichchi giidi ziggiis. Daawiti a, “Neeni awappe yaadii?” yaagidi oichchiis.
Oichchin i, “Taani Israa7eelatu qatuwaappe kessa ekkada yaas” yaagiis.
Daawiti a, “Aibi kiyidaakko ane taayyo oda” yaagiis.
Yaagin i Daawita, “Nu olanchchati olaappe baqatidosona; nu asaappe daroti haiqqidosona; qassi Saa7oolinne a na7ai Yonaataani haiqqidosona” yaagiis.
Oduwaa ehiida wodallaa Daawiti, “Saa7oolinne a na7aa Yonaataani haiqqidoogaa neeni aibin erai?” yaagidi oichchiis.
Wodallai, “Qaadadan taani Gilbboo7a deriyan de7ishin, Saa7ooli ba tooraa guufetidi eqqidaagaa be7aas; paraa gaaretinne paraasati Saa7oolakko matattidosona. He wode Saa7ooli yuushshi xeellidi tana be7iis; be7idi tana xeesin taani, ‘Yee!’ yaagaas. Yaagin Saa7ooli tana, ‘Neeni oonee?’ yaagidi oichchiis; oichchin, ‘Taani Amaaleeqa asa’ yaagada zaaraas. Hegaappe guyyiyan Saa7ooli tana, ‘Taani keehi masunxxada, haiquwau mata uttaas; neeni ta bolli kiya eqqada tana wora’ yaagiis. 10 I kunddidoogaappe guyyiyan, haiquwaappe palahennaagaa erido gishshau, taani a bolli kiya eqqada a woraas; a huuphiyan de7iya kallachchaanne a qesiyan de7iya hirbbooraa ekkada neekko ta godaakko ehaas” yaagiis.
11 Hegaappe guyyiyan, Daawitinne Daawita asai azzanidi, bantta maayuwaa dafidi pooshshidosona. 12 Eti Saa7ooli, Yonaataani, GODAA olanchchatinne Israa7eela asai olan wurido gishshau, omarssi gakkanaashin kayyottidosona, yeekkidosonanne xoomidosona.
13 Oduwaa ehiida wodallaa Daawiti, “Neeni awa asee?” yaagidi oichchiis.
Oichchin i Daawita, “Taani betiyaa Amaaleeqa bitaniyaa na7a” yaagiis.
14 Yaagin Daawiti a, “GODAI tiyido kawuwaa woranau ne kushiyaa denttaidda, aissi yayyabeikkii?” yaagiis. 15 Daawiti ba asatuppe issuwaa xeesidi, “Ba; baada a wora!” yaagiis; yaagin i Amaaleeqiyaa dechchidi woriis. 16 Daawiti Amaaleeqiyaa, “ ‘GODAI tiyido kawuwaa taani woraas’ yaagada neeni ne doonan markkattido gishshau, ne suuttaa gomee nena oiqqo” yaagiis.
Daawiti Saa7oolayyoonne Yonaataanayyo Zilaalido Zilaassaa
17 Daawiti Saa7oolayyoonne a na7aa Yonaataanayyo hagaadan yaagi zilaaliis. 18 Yihudaa asaikka “Wonddafiyaa” giyo ha zilaassaa tamaarana mala azaziis; ha zilaassai Yaashaara maxaafan xaafettiis.
 
19 “Nenoo Israa7eelaa,
ne halaqati ne xoqqa sohotun haiqqidosona.
Wolqqaamati waani kunddidonaashsha!
20 Hagaa Gaate kataman yootoppite;
Asqqaloona ogetunkka awaajjoppite.
Hegaa siyikko, Pilisxxeematu macca naati ufaittana;
shaamatu macca naati ‘Hashshu!’ gaana.
 
21 “Inttenoo Gilbboo7a deretoo,
intte bollan iri bukkoppo;
xaazikka xaazatoppo.
He biittaa goshshaikka kattaa mokkoppo;
aissi giikko, yan wolqqaamaa gonddallee tunabaa kiyiis;
Saa7oola gonddalleekka zaitiyan qucettiyoogaa aggiis.
22 Goora7ettidaageetu suuttaappenne
wolqqaamatu ashuwaappe Yonaataana wonddafee guyye gibeenna.
Qassi Saa7oola bisoikka kallennan simmibeenna.
 
23 “Saa7oolinne Yonaataani
asi siiqiyoogeetanne lo77iyaageeta;
bantta haiquwankka bantta paxankka shaahettibookkona.
Eti argganttaappekka aadhdhida eeso;
gaammuwaappekka aadhdhida mino.
 
24 “Israa7eela maccaasatoo,
Saa7oolayyo, inttena zo7onne alleeqo maayuwaa maizzidaagaayyoonne
worqqan intte maayuwaa alleeqissidaagaayyo yeekkite.
 
25 “Wolqqaamati olan waani kunddidonaashsha!
Yonaataani ne xoqqa sohotun goora7etti zin77iis.
26 Ta ishaa Yonaataanaa,
taani neeyyo azzanais;
ne taayyo daroppe al77o.
Neeni tana siiqiyo siiqoi garamissiyaagaa,
maccaasa siiqoppekka aadhdhidi garamissiyaagaa.
 
27 “Wolqqaamati waani kunddidonaashsha!
Ola miishshaikka waani dippi giidee!”
yaagidi Daawiti zilaaliis.