2
Taani intteyyo, Lodooqiyaa giyo kataman de7iya asaayyoonne tana be7ibeenna asa ubbaayyo ai keenaa baaxetidaakkonne intte erana mala koyais. Eta wozanai minnana mala, siiquwan issippe gididi, tumu akeekan beettiya duretettaa ubbaa eti ekkana malanne qassi eti Xoossai asaayyo qonccissibeennaagaa, Kiristtoosa a huuphen erana mala, taani daafurais. Geeman Xoossai minjjido erainne aadhdhida eratettai ubbai aani de7ees.
Ooninne inttena cimo qaalan balettenna mala, taani inttena hassayissais. Aissi giikko, taani intte matappe haakkada de7ikkokka, ayyaanan inttenaara de7ais; intte de7iyo maaraanne Kiristtoosa intte minnidi ammaniyoogaa be7ada ufaittais.
Kiristtoosan Beettiya Kumetta De7uwaa
Simmi intte Godaa Kiristtoos Yesuusa ekkidoogaadan, aani de7ite. Aani xaphuwaa yeddidi diccite; intte tamaaridoogaadan ammanuwan minnite; Xoossaa ubba wode galatite.
Kiristtoosappe gidenna timirttiyan, ha sa7aa haariya ayyaanatu timirttiyaaninne, asappe yiida eratettan, qassi mela cimuwan inttena ooninne omooddenna mala naagettite. Aissi giikko, Kiristtoosa bollan Xoossatetta mereta kumettai de7ees. 10 Qassi halaqatettaayyoonne godatettaayyo ubbaayyo huuphe gidiya Kiristtoosappe kumetta de7uwaa demmideta.
11 Intte Kiristtoosaara issi asa mala gididi, asa qaxxara mala gidennan, intte iita hanotettaa diggiyo qaxxaraa, Kiristtoosan qaxxarettideta. 12 Intte xammaqettido wode, Kiristtoosaara moogettidi, Kiristtoosa haiquwaappe denttida Xoossaa wolqqaa ammanido gishshau, xinqqatiyan Kiristtoosaara issippe denddideta.
13 Intte intte naaquwaaninne intte asatettaa qaxxarettennan aggidoogan haiqqidi de7iyo wode, Xoossai intte naaquwaa atto giidi, Kiristtoosaara inttena paxa wottiis. 14 Nuna ixxiya, acuwaa paramaa a maachchaara issippe Xoossai daakkiis; daakkidi, masqqaliyaa bollan xishidi, ogiyaappe diggiis. 15 Kiristtoosi he masqqaliyan halaqatuppenne godatuppe wolqqaa wotti ekkidi, eta omooddidoogaa asa ubbaa qoncciyan yuushshi bessiis.
16 Hegaa gishshau, meettan woi ushshan, baala gallassaa woi aginai xeeriyo wodiyaa bonchchiyoogan, woi Sambbataa bonchchiyoogan, ooninne intte bolli pirddoppo. 17 Hageeti sinttappe yaana yohotu eesho; shin bollai Kiristtoosaagaa. 18 Wordduwaa ashkke milatanaunne kiitanchchaayyo goinnanau koyiyaagee, be7ibeennaagaa ajjuutan be7aas giidi otorettiyaagee, asatetta qofan coo ayyiyaagee, ooninne intte bolli pirddoppo. 19 Hegaa mala asi huuphe gidiya Kiristtoosa mintti oiqqidoogaa lefissees. Bolla ubbai he huuphiyaappe wolqqaa demmidi, bollan de7iya kuriyaaranne shayaara issippe ohettidi, Xoossai dichchiyo dishuwaadan diccees.
Haiquwan Paxankka Kiristtoosaara De7iyoogaa
20-21 Intte ha sa7aa haariya ayyaanatuppe haakkidi, Kiristtoosaara haiqqideta; yaatin, aissi ha sa7aa wogan de7iya asadan de7eetii? “Oiqqoppa; baara be7oppa; bochchoppa” yaagiya higgetuyyo aissi azazetteetii? 22 Ha ubbabaikka asi medhdhido higgenne timirtte gidiyo gishshau, polettoogaappe guyyiyan xayana. 23 Eti kiitanchchaayyo goinniyoogaaninne wordduwaa ashkke milatiyoogan qassi bantta asatettaa gilqqissiyoogan aadhdhida eranchcha milatoosona; shin shaaramuxanau koyiyoogaa diggiyoogee hegan ainne go77enna.