4
Godatoo, intteyyookka saluwan Godai de7iyoogaa eridi, intte ailletuyyo xillotettaaninne suuretettan koshshiyaabaa oottite.
Zoriyaa
Xoossaa aggennan woossite; qassi woossiiddi azallennan, a galatiiddi woossite. Qassi intte woossiyo wode ubban, kaseesappe asayyo qonccibeennabaa, Kiristtoosabaa nuuni yootana mala, Xoossai nuuyyo injjeyanaadan, nuuyyookka Xoossaa woossite; aissi giikko, ha77i taani qasho keettan de7iyoogee hegaassa. Qassikka taani bessiyaagaa keenaa qonccissada ha yohuwaa yootana mala, taayyo Xoossaa woossite.
Intteyyo de7iya wodiyaa go77i bainnasan xaissennan, ammanennaageetu matan hayyottidi de7ite. Intte asa ubbau waati zaaranau bessiyaakko erana mala, intte haasayai ubba wode, siyanau kehiyaagaanne ufaissiyaagaa gidanau bessees.
Wurssetta Sarotaa
Nu siiqo ishai Tikiqoosi, tanaara issippe Godaa oosuwan ashkkara gidida ammanettiya oosanchchai, ta de7uwaabaa inttena erissana. Taani a inttekko kiittiyoogee, nuuni waani de7iyaakko intteyyo i yootidi, inttena minttettana gishshassa. Anaasimoosi, ammanettiya siiqo ishai, intte biittaagee, aara issippe inttekko bees; eti hagan haniya ubbabaa inttena erissana.
10 Tanaara qashuwan de7iya Arisxxirokoosinne Barnnaabaasayyo ishaa na7ai Marqqoosi inttena saro de7eetii goosona; taani inttena kase azazidoogaadan, Marqqoosi inttekko biikko, wozanappe a mokkite. 11 Yosxxoosa giyo Yesuusikka inttena saro saro gees; Aihuda asatuppe tanaara Xoossaa kawotettaayyo oottiyai, ha heezzu asatuppe harai baawa; hageeti tana daro maaddidosona.
12 Eppaafiri, intte biittaagee, Kiristtoos Yesuusa ashkkarai, inttena saro saro gees. I intte Xoossan minnidi eqqanaadaaninne Xoossai koyiyoobai ubbai aibakko eridi, poli ammananaadan, ubba wode Xoossaa mintti woossees. 13 Aissi giikko, i intteyyo, Lodooqiyaa asaayyoonne Hirapoliisa giyo katamaa asaayyo daro daafuriyoogaa taani markkattais.
14 Nu siiqo dottoree Luqaasinne Deemaasi inttena saro de7eetii yaagoosona. 15 Lodooqiyan de7iya nu ishanttuyyoonne Nimppiyyo qassi i keettan shiiqiya asaayyo nu sarotaa yootite.
16 Ha dabddaabbiyaa intte nabbabidoogaappe guyyiyan, Lodooqiyaa woosa keettankka nabbabissite; inttekka Lodooqiyaa woosa keettaikka intteyyo yeddiyo dabddaabbiyaa nabbabite. 17 Qassi Arkkipoosayyo, “Godai neeyyo immido oosuwaa polanaagaa dogoppa” yaagidi yootite.
18 Taani PHauloosi, ta kushiyan saro gaada xaafidoogaa hagaa be7ite; taani qashuwan de7iyoogaa dogoppite.
Xoossaa aaro kehatettai inttenaara gido.