Zaarettido Wogaa
Gidduwaa Erissuwaa
“Zaarettido Wogaa” geetettiya ha maxaafai, Israa7eela asai daro wodiyaa bazzon hemettidoogaappe guyyiyan, Kanaane gakkanau, guuttai attidaashin, eti Moo7aaba biittan takkido wode, Muusee kaalli kaalli etayyo haasayido haasayaa oiqqidaagaa.
“Zaarettido Wogaa” maxaafan mazggafettidi de7iya, issi issi daro go77iya yohoti hagaappe kaallidi xaafettidaageeta.
1. Muusee aadhdhida oitamu laittatu giddon polettida, gita gita oosota hassayidi odees. Xoossai eta bazzon waati kaalettidaakko asaa hassayissidi, eti Xoossaassi ammanettidaageeta gidana malanne suure assi azazettana mala, eta qofissees.
2. Muusee tammu azazota zaari zaaridi odiiddi, hegeetuppekka koiro azazuwaa birshshettaa etassi qonccissiis. Asai Xoossaa xalaalaassi goinnanaadankka hassayissees. Hegaara oittidi, Israa7eela asai hidootaa biittan aqana dumma dumma wogaa bochchi bochchi ekkidi odees.
3. Muusee, Xoossai etaara maacettido maachchai ai malakko etayyo birshshidi, eti he maachchaassi oorattiidi, ammanettanaadan qofissees.
4. Iyyaasu Muuse sohuwan gelidi, Xoossaa asaa kaalettiya asa gidanau sunttettiis. Muusee Xoossai ammanettiyaagaa gidiyoogaa sabbanau kiyida mazamuriyaa yexxidoogaappenne Israa7eela zariyaa ubbaa anjjidoogaappe guyyiyan, Yorddaanoosa SHaafaappe arshsho baggaara de7iya Moo7aaba biittan haiqqiis.
Maxaafaayyo huuphe qofai Xoossai ba siiqiyoonne ba doorido asaa ashshidoogaanne anjjidoogaa odees. Asaikka Xoossaa anjjoi etappe shaahettennan paxa de7anau danddayana mala, Xoossai etassi oottidobaa ubbaa hassayissidi, eti ubba wodekka Xoossaa siiqanaunne ayyo azazettanau eta erissees.
Maxaafaayyo waanna qofaa oiqqida xiqiseti: 6:4-6 de7iyaageeta gidiyo wode, etikka, Yesuusi, “Azazo ubbaappe aadhdhiya gita azazo” giidi odido qaalata oiqqidaageeta. Hegeetinne, “GODAA ne Xoossaa ne polo wozanaappe, ne polo shemppuwaappenne ne polo wolqqaappe siiqa” yaagiyaageeta.
1
Israa7eelati Siinaa Deriyaappe Denddidi Baanaadan Imettida Azazuwaa
Ha maxaafan xaafettida qaala ubbai Yorddaanoosa SHaafaappe hefintta arshsho baggaara de7iya bazzuwan eti de7ishin, Muusee Israa7eela asaayyo yootido qaalaa. Muusee ha qaalaa etau yootiyo wode, eti Suufa geetettiya sohuwan sintta baggaara, Paaraana katamau issi baggaaranne hegaadankka qassi Tofeela, Laabaana, Haxerootanne Diizahaaba geetettiya katamatu gidduwan de7iya Yorddaanoosa wombban de7oosona. Eedooma Deriyaa ogiyaara biikko, Siinaa Deriyaappe Qaadeesa-Barnne gakkanau gediyan tammanne isiini gallassa oge.
Gibxxeppe eti kiyido oitamantta laittan, tammanne isiinintta aginan, aginaayyo koiro gallassan, Muusee GODAI etabaa a azazidobaa ubbaa Israa7eelatuyyo yootiis. Hegee Haseboona kataman uttidi kawotida Amooretu Kawuwaa Sihoonanne Asttaarootaaninne Ediraa7an uttidi kawotida Baasaane Kawuwaa Ooga, Muusee xoonidoogaappe guyyiyaana.
Asai Yorddaanoosappe arshsho baggaara Moo7aaban de7ishin, Muusee ha higgiyaa hagaadan yaagidi qonccissiyoogaa doommiis.
“Nuuni Siinaa Deriyan de7ishin, GODAI nu Xoossai nuna hagaadan yaagiis; ‘Intte ha deriyaa bollan keehin gam77ideta. Dunkkaaniyaa qolidi denddite; denddidi deretiya Amooretu biittaanne Aaraban de7iya eta shooro biitta ubbaa biite; hegeekka Yorddaanoosa wombbaa, deretiyaasaanne barggottiya biittatukko, tohossa baggaunne Meediteraane Abbaa gaxau aadhdhite. Kanaane biittaakko biite; Liibaanoosa dereta kanttidi, Efiraaxiisa SHaafaa gakkanaashin biite. Be7ite, taani intteyyo ha biittaa immaas. Biite; biidi intte aawatuyyo, Abrahaamayyo, Yisaaqayyo, Yaaqoobayyoonne, etappe guyyiyan, eta zariyaayyo immanau GODAI caaqqido biittaa laattite’ yaagiis” yaagiis.
Muusee Halaqata Sunttiis
(Kessaabaa 18:13-27)
Qassikka Muusee asaayyo hagaadan yaagiis; “He wode taani intteyyo hagaadan yaagada yootaas; ‘Taani tarkka inttena tookkanau danddayikke. 10 GODAI intte Xoossai intte qoodaa saluwaa xoolinttiyaadan darissiis. 11 GODAI intte aawatu Xoossai, inttena hagaappe sha7utoo gujjidi darissonne i giidoogaadan inttena anjjo. 12 SHin intte metuwaa, intte toohuwaanne intte ooshshaa ubbaa taani tarkka tookkanau waana danddayiyaanaa? 13 Intte zariyaappe zariyaappe aadhdhida eranchcha, akeekanchchanne oosuwaa meezee de7iyo asata doorite; doorin taani intte bolli eta halaqa sunttana’ yaagaas.
14 “Yaagin inttekka tana, ‘Nuuni oottanaadan neeni giidobai lo77o’ yaagideta. 15 Hegaa gishshau, taani intte zariyaappe zariyaappe aadhdhida eranchchanne oosuwaa meezee de7iyo asata ekkaas; ekkada, shaalaqa, mato halaqa, hamssaalaqa, assiraalaqanne haariyaageeta oottada intte zariyan zariyan intte bollan sunttaas.
16 “Yaatada taani eta, ‘Intte ishanttu gidduwan de7iya mootuwaa siyite; he mootoi issi Israa7eela asappenne a ishaappe gidduwan woikko Israa7eela asaappenne hara dere asaappe gidduwan de7iyaagaa gidikkokka, siyidi xilluwaa pirddite. 17 Intte pirddan issi baggaa maaddoppite; gitaagaa siyiyoogaadan, guuttaagaakka hegaadan siyite; asa som77uwaassi yayyoppite; aissi giikko, pirddi Xoossaabaa. Qassi intteyyo daro deexo gidida mootuwaa taakko ehiite; hegaa taani pirddana’ yaagaas. 18 Qassi inttekka oottanabaa ubbaa taani he wode inttena azazaas.
Muusee Qaadeesa-Barnneppe Biittaa Xomoosiyaageeta Kiittiis
(Kessaabaa 13:1-33)
19 “Hegaappe guyyiyan, nuuni Siinaa Deriyaappe denddida; denddidi GODAI nu Xoossai nuna azazidoogaadan, deretiya Amooretu biittaa biyo ogiyan de7iya he intte be7ido gitanne yashshiya bazzuwaa kanttidi, Qaadeesa-Barnne gakkida. 20 He wode taani intteyyo hagaadan yaagaas; ‘GODAI nu Xoossai nuna laatissiyo deretiya Amooretu biittaa hekko ha77i gakkideta. 21 Be7ite, GODAI intte Xoossai ha biittaa intteyyo immiis. GODAI intte aawatu Xoossai intteyyo odidoogaadan kiyidi, ha biittaa laattite; yayyoppite; ufaissaa qanxxoppite’ yaagaas.
22 “Yaagin intte ubbai taakko yiidi tana, ‘He biittaa xomoosidi, nuuni baanau bessiya ogiyaabaanne, nuuni gelana katamatu oduwaa nuuyyo ehiya asata nuuppe sinttau yeddoos’ yaagideta.
23 “He qofai taayyo lo77o milatiis; yaatin, intteppe tammanne naa77u asaa, zariyaappe zariyaappe issi asa dooraas. 24 Eti biidosona; biidi, he deretiya biittaa pude kiyidosona; qassi Eshkkoola Zanggaaraakkokka biidi, biittaa xomoosidosona. 25 He biittan mokkiyaabaappe amarida aifiyaa bantta kushiyan oiqqidi, nuukko ekki yiidosona; qassi, ‘GODAI nu Xoossai nuuyyo immiyo biittai lo77o’ yaagiyo oduwaakka ehiidi odidosona.
26 “SHin intte GODAA intte Xoossaa azazuwaayyo makkalidi, kiyennan ixxideta. 27 Intte dunkkaaniyaa giddon issoi issuwaara, hagaadan yaagidi zuuzummideta; ‘GODAI nuna ixxido gishshau, xaissanau Amoore biittaa asatu kushiyan aatti immanau, Gibxxe biittaappe kessiis. 28 Nuuni awa kiyiyoo? Nu ishantti “He biittan de7iya asai nuuppe daroosonanne aduqqoosona. Katamatikka gitanne saluwaa gakkanaashin gimbbettidaageeta. Hegaa bollikka qassi Anaaqeta geetettiya daro adussa asata yan be7ida” yaagidi, nu wozanaa seerissidosona’ yaagideta.
29 “Hegaappe guyyiyan, taani hagaadan yaagaas; ‘Etau yayyoppite woikko shabbirettoppite. 30 Intteppe sinttaara biya GODAI intte Xoossai kase Gibxxen intte aifiyaa sinttan i intteyyo oottidoogaadan, ha77ikka intteyyo i olettana. 31 Qassi bazzuwan, intte ha sohuwaa gakkanaashin yiido oge ubban, asi ba na7aa tookkiyoogaadan, GODAI intte Xoossai inttena tookkidoogaa be7ideta’ yaagaas.
32-33 “Ha ubbaa ta yootinkka, intte dunkkaanana sohuwaa bessanaunne intte baana ogiyaa bessanau qammi tamaa tuussan, gallassi shaaraa tuussan inttena kaalettida GODAN, intte Xoossan, ammanibeekketa.
Xoossai Israa7eelata Qaxxayiis
(Qoodaabaa 14:20-45)
34 “GODAI intte haasayaa siyidi hanqqettiis; hanqqettidi hagaadan yaagidi caaqqiis; 35 ‘Taani intte maizza aawatuyyo immana gaada caaqqido ha lo77o biittaa, ha iita yeletaappe issoinne be7enna. 36 He biittaa be7anai Yifune na7aa Kaaleeba xalaala. I yedhdhido biittaa ayyoonne a zariyau taani immana; aissi giikko, i ba kumetta wozanaappe GODAA kaalliis’ yaagidi caaqqiis.
37 “Intte gaasuwan GODAI ta bollikka hanqqettidi, hagaadan yaagiis; ‘Muusee, harai atto neenikka he biittaa gelakka. 38 SHin nena maaddiyaagee, Nawe na7ai Yaasu he biittaa gelana. I Israa7eela asaa he biittaa laatissanau de7iyo gishshau, neeni a minttetta. 39 Qassi intte, “Nu naati omoodettana” giido guuttatinne iitaa kehaa shaakki eribeenna intte naati he biittaa gelana. Taani he biittaa etayyo immana; etikka a laattana. 40 SHin inttena gidikko, intte guyye simmidi, Zo7o Abbaa efiya ogiyaa oiqqidi, bazzo biite’ yaagiis.
41 “Yaagin intte zaaridi taayyo hagaadan yaagideta; ‘Nuuni GODAA bolli nagaraa oottida; ha77i nuuni GODAI nu Xoossai azazidoogaadan, kiyidi olettana’ yaagideta. Yaagidi intte ubbai ola miishshaa gixxideta; qassi gezze biittaa kiyidi olettanaagaakka laafabaadan qoppideta.
42 “SHin GODAI tana, ‘Taani etaara de7enna gishshau, eti kiyidi olettennaadan oda; hegee xayikko eta morkketi eta xoonana’ yaagiis. 43 Yaagin taani intteyyo yootaas; shin intte GODAA azazuwaassi makkalidetappe attin, taani yootidoogaa siyibeekketa; yaatidi intte otoruwan gezze biittaa kiyideta. 44 Yaatin, he gezze biittan de7iya Amoorati inttenaara olaa gaittidi, inttena mattai yedettiyoogaadan yedettidi, he Eedooma biittan biidi Horima gakkanaashin shocidosona. 45 Inttekka guyye simmidi, GODAA sinttan yeekkideta; shin GODAI intte yeehuwaa siyibeenna woikko ezggibeenna. 46 Yaanin Qaadeesan he intte gam77ido keena gallassaa gam77ideta.