Eranchchaa Maxaafaa
Gidduwaa Erissuwaa
“Eranchchaa Maxaafaa” giddon xaafettidi beettiyaabati, asa de7oi qantta gidiyoogaa xalaala gidennan, daafurai, shabbirssai, pirddaa geellatettainne arggaacai kumidoogaa gidiyoogaa eridi, “Asa de7oi hada” yaagidi qachchida issi eranchchaa qofata. Ha eranchchai asaa de7uwaa wurssettaa gakkanaashin naagiya, Xoossaa oosoi aibakko eranau au ixettiis. Gidikkonne asai ba de7ido laitta ubbaaninne bau danddayettido keena ubban, minnidi oottanaageenne Xoossai immidobatun ufaittanaagee koshshiyoogaa zorees.
Eranchchaa qofatuppe dariya baggati issoi issuwaara maayettenna xeelati de7iyoogeetanne hidootaa qanxxiyo hanotati de7iyoogeeta. Gidikkonne ha maxaafai Geeshsha Maxaafaa giddo gelidoogee, Geeshsha Maxaafaa bolli eqqida ammanoi harai attin, ha issoi issuwaara maayettenna qofaanne siree kumido maxaafaa ba gomppan oiqqiyo keena aaho gidiyoogaa bessees. Hagee ha Eranchchaa Maxaafai asaa de7uwaa heregaadan bessiyo gishshau, daro asati ha maxaafaappe minttettuwaa demmidosona. Hegaadankka ha qofata oiqqida Geeshsha Maxaafai, ini ikka, de7uwaassi gita birshshettaa immiya Xoossan hidootaa oottanaadan zoriyoogaa akeekidosona.
1
Ubbabaikka Hada
Hagee, Daawita na7aa, Yerusalaamen kawotida eranchchaa qaalaa. He eranchchai, “Ubbabaikka hada; qassi ubbabaikka hadaappe aadhdhida hada; ubbabaikka muleera hada” yaagiis. Ba de7iyoosan ubban, asi daafuridi oottiyooban ubban ayyo woree aibee? Issi yeletai aadhdhiyo wode, hara yeletai sohuwaa oiqqees. SHin ha biittai merinaukka laamettennan de7ees. Awai mokkeesinne wullees; qassi naa77anttuwaakka mokkanau yaa mokkiyo sohuwaakko eesotees. Carkkoi issitoo tohossi issitoo huuphessi carkkees; qassi yuuyi yuuyi aadhdhidi, simerettidi yees. Goggiya haattai ubbai abban gelees; shin abbai kumi erenna. He haattai qassikka simmidi gogganau, guyye ba pulttiyo sohuwaa bees. Ubbabaikka salettiyaabaa. Salettiyaabai i woisa keenaa salettiyaakkokka odi wurssanau danddayettenna. Aifee xeellidi, kalli erenna; haittaikka siyidi, tau gidiis gi erenna. Kase hanidabai sinttanaukka simmidi i hanana; qassi ha77i haniiddi de7iyaabaikka kase hanidabaa. Hegaa gishshau, salo gufantton oorattabaa giyoobi aibinne baawa. 10 Ooninne, “Be7ite! Hagee oorattabaa” giikko, hegee ooratta gidenna; hegee nuuni yelettanaappe kase baggan hanidabaa. 11 Kase aadhdhida wodetun hanidabata zaaridi hassayiyaabi baawa; guyyeppe hananabatakka etappe guyyiyan ooninne hassayenna.
Aadhdhida Eratettai Alenna
12 Taani eranchchai, Yerusalaamen Israa7eelassi kawo gidada de7aas. 13 Taani biittan sa7an de7iyaabaa ubbaa qora qorada eranaunne aadhdhida eratettan pilgga xeellanau ta qofaa qachchaas. Yaatada asaa ubbaassi Xoossai immido de7oi keehippe daafurssiyaabaanne ufaissennabaa gidiyoogaa akeekaas. 14 Saloppe garssa baggan hanidabaa ubbaa taani be7aas; shin ubbabaikka hada; carkkuwaa oiqqanau yedettiyoogaa mala.
15 Geellai sittanau danddayenna; qassi bainnabaakka qoodanau danddayettenna.
16 Taani woni ta wozanan hagaadan yaagada qoppaas; “Taappe kase Yerusalaame haarida ubbatuppe taani gitanne aadhdhida eranchcha gidaas. Cinccatettaanne eraa giyoogee i aibakko paaccada eraas” yaagaas. 17 Qassi taani aadhdhida eratettaappe, gooshshaappenne eeyyatettaappe gidduwan de7iya dummatettai aibakko eranau keehi daafuraas. SHin wurssettan hegeekka carkkuwaa oiqqanau yedettiyoogaa mala hada gidiyoogaa eraas. 18 Aadhdhida eratettai dariyo wode azzanissiyaabai darees; erai dariyo wodekka qassi metoi darees.