Kessaabaa
Gidduwaa Erissuwaa
Kessaabai odiyoogee Israa7eela asai ailletettan de7ido Gibxxe biittaappe kiyido hanotaabaa. Ha maxaafaassi heezzu waanna waanna kifileti de7oosona.
1 Ibraaweti ailletettaappe kiyidoogaanne Siinaa Deriyaa eti biido beettaabaa odees.
2 Xoossai ba asaara maachchaa maacettidobaa, iitaanne kehaa shaakkidi erissiya higgeta, asai aqiyo higgetanne ammano higgeta i etau immidobaa odees.
3 Israa7eela asaassi, qeesetu oosuwaassinne Xoossaassi goinniyo goinuwaassi imettida higgetubaa yootees.
Ubbabaappe aattidi ha maxaafai Xoossai ailletettan de7iya ba asaa kessi simmidi, eti wodenau hidootai de7iyo asaa gidanaadan, i eta waati oottidaakko odees.
Ha maxaafan dariya bagga taarikiyaa godaa gididi shiiqida asi ba asaa Gibxxeppe kessana mala, Xoossai doorido Muusa. Maxaafaa giddon daroppe erettida miraafee tammu azazoti xaafettido laatamantto miraafiyaa.
1
Israa7eela Asata Gibxxe Biittan Gakkida Naaqotanne Qohota
Yaaqoobaara Gibxxe gelida Israa7eela attuma naatu sunttai hagaappe kaallidi xaafettiis; eti ubbaikka bantta so asaa ekki gelidosona. Hegeetinne: Roobeela, Simoona, Leewa, Yihudaa, Yisaakoora, Zaabiloona, Biniyaama, Daana, Nifttaaleema, Gaadanne Aseera. Yaaqooba zerettati muleera laappun tamma; Yooseefi kasekka Gibxxe bi uttiis. Yooseefi, a ishanttinne he yeleta ubbai haiqqiis; shin Israa7eela zerettai aifidosonanne keehi daridosona; he biittaa kumana gakkanaassi eti keehi corattidosona.
Hegaappe guyyiyan, Yooseefa erenna ooratta kawoi Gibxxe biittan denddiis. I ba asaa, “Be7ite; ha Israa7eelati nuuppe keehi corattidosona. 10 Haayite, ane nuuni eta hiillan oiqqoos; hinna xayikko eti kaseegaappe yaa darana. Geelladan oli denddikko, eti nu morkketuura gaittidi, nuna olananne biittaa yeggidi baana” yaagiis. 11 Hegaa gishshau, deexo oosuwan eta tuggayana mala, eta bolli meqetti bainna kaabbota sunttidosona. Eti kawuwaayyo Piitoomanne Raamisa giyo aibakko minjjiyo katamata keexxidosona. 12 SHin Gibxxeti eta un77uwaa dariyo wode, eti darii yelettidosonanne biittaa gakkidosona. Hegaa gishshau, Gibxxeti Israa7eelatau yayyidosona; 13 yayyidi etau biittaa goggidi ootissidosona. 14 Wolqqaama oosuwan, siminttuwaaninne xuubiyaa meruwan, qassi shooqan oottiyo ubba qommo oosuwan, eta de7uwaa camettidosona; bantta daafurssiya ooso ubbaa qareti bainnan eta ootissidosona.
15 Gibxxe kawoi Ibraawe maccaasata maaretissiya Xippaaronne Puuho giyo naa77u maccaasata hagaadan yaagiis; 16 “Ibraawe maccaasati yeliyo wode intte maaretissiiddi, yelettidabi attuma na7a gidikko, worite; shin macca na7a gidikko paxa aggite” yaagiis. 17 SHin maaretissiyaageeti Xoossau yayyidi, Gibxxe kawoi eta azazidoogaadan oottibookkona. Eti attuma naata paxa ashshidosona. 18 Hegaappe guyyiyan Gibxxe kawoi he maaretissiyaageeta xeesidi, “Intte aissi hagaadan oottidetii? Attuma naata aissi paxa aggi bayidetii?” yaagidi eta oichchiis.
19 Oichchin maaretissiyaageeti zaaridi, “Ibraawe maccaasati Gibxxe maccaasatu mala gidokkona; eti mino gidiyo gishshau, maaretissiyaageeti gakkanaappe kasetidi yeliichchoosona” yaagidosona.
20 Hegaa gishshau, Xoossai maaretissiyaageetussi kehiis. Asaa qoodaikka gujji gujjidi biidi, kaseegaappe yaa corattiis. 21 Qassi maaretissiyaageeti Xoossau yayyido gishshau, Xoossai etau eta huuphessi so asaa immiis. 22 Hegaappe guyyiyan kawoi ba asaa ubbaa, “Ibraawetuppe yelettiya attuma na7a ubbaa Naile SHaafaa haattan olite; shin macca na7i yelettikko, paxa aggi bayite” yaagidi azaziis.