Hananabaa Yootiya Hizqqeela Maxaafaa
Gidduwaa Erissuwaa
Hananabaa yootiya Hizqqeeli Yerusalaamee Kiristtoosa yeletaappe kase, ichchashu xeetanne hosppun tammanne usuppun laittan laalettanaappe kasenne laalettoogaappe guyye, omooduwan Baabiloonen de7iis. I hananabaa yootidoogee Baabiloonen omooduwan de7iya asaassanne Yerusalaamen de7iya asaassa. Hizqqeela maxaafaassi oiddu kifileti de7oosona.
1. Xoossaa pirddai asaa bolli yaanau matidoogaanne Yerusalaamee oiqettiyoonne laalettiyo wodee gakkidoogaa minttidi erissiya kiitaa.
2. Xoossai ba asaa huqqunnidanne balettida dumma dumma kawotettata qaxxayiyaagaa gidiyoogaa odiya qaalata.
3. Yerusalaame kunddettaappe simmin Israa7eela asaa minttettanau imettida kiitaanne sinttappekka lo77o qaadai gakkanau de7iyoogaa yootiya hidootaa qaalaa.
4. Beeta Maqidaseenne Israa7eela kawotettai beni ba sohuwaa simmanaagaa Hizqqeeli misiledan bessidoogaa. Hizqqeeli gita ammanoinne aassi qoppiya wozanai de7iyo asa. Sinttappe hananabaa i ajjuutan be7iis. A kiitaappe dariya baggai qoncce gidida leemiso oosuwan odettiis. Hizqqeeli asi ba giddo asatettan, ba wozanaaninne ba ayyaanan ooraxxanau koshshiyoogaanne asi ubbi ba nagaran nagaran oishettanau de7iyoogaa minttidi odiis. Hegaarakka gujjidi, asaa de7oi ooraxxanau de7iyo hidootaa qonccissiis. Hizqqeeli qeesenne hananabaa yootiyaagaa gidiyoogaadan, Beeta Maqidasiyaabaanne geeshshatettaabaa dumma wudettidi xeelliya asa i gidiyoogaa bessiis.
1
Hizqqeeli Xoossaa Kawotaa Araataa Be7iis
Hasttamantta laittan, oiddantto aginan, ichchashantto gallassan, taani Kabaara SHaafan omoodetti biidaageetu giddon de7ishin, taani, Buuza na7ai, qeesee Hizqqeeli, saloti dooyettin, Xoossaa ajjuutaa be7aas. Kawoi Yo7aakiini omoodettoosappe ichchashantta laittan, ichchashantto aginan, Baabiloone biittan Kabaara SHaafaa matan de7iya taakko, GODAA qaalai yiis; GODAA kusheekka hegan ta bolli de7ees.
Taani xeelliyo wode, gotee huuphessaara yiyaagaa be7aas; wolqqaama poo7oi gita shaaraa dooddi wottiis; he shaaraa giddoora wolqqanttai pozhzhu gees. Wolqqanttau giddo wozanai phooliya nahaasiyaa milatees. Gotiyaa giddon oiddu paxa de7iya meretati de7oosona. Eti asa milatoosona; shin etau issuwau issuwau oiddu oiddu som77oinne oiddu oiddu qefee de7ees. Eta gedee sitti giidaagaa; eta gediyaa yachchai mara gede malanne quccidi geeshshido nahaasiyaa birataadan phoolees. Eta qefiyaappe garssaara oiddu baggaarakka asa kushe milatiya kushee de7ees. Eta qefee issoi issuwaa bochchees; eti ubbaikka yaanne haanne simmennan tollu giidi sinttau boosona. 10 Etau issuwau issuwau sintta baggaara asa som77oi de7ees; ushachcha baggaara gaammuwaa som77oi de7ees; qassi haddirssa baggaara boora som77oi de7ees; qassi guyye baggaara argganttaa som77oi de7ees; 11 eta som77oi hegaa milatees. Eta qefee bollau micetti uttiis; eta issuwaa issuwaa naa77u qefee naa77u baggaarakka hinkko meretaa qefiyaa bochchees; qassi naa77u qefee eta bollaa bollaa kammees. 12 Eti ubbaikka tollu giidi sinttau biidosona; yaanne haanne simmennan, bantta ayyaanati biyoosaa awanne boosona. 13 Ha paxa de7iya meretatu giddon issi eexxiya tama bonqqo milatiyaageenne sinttaunne guyye qaaxxiya, eexxiya xomppe malatiyaagee de7ees; he tamai phooleesinne a giddoppekka wolqqanttai kiyees. 14 Ha paxa de7iya meretati wolqqanttaadan, sinttaunne guyye simerettoosona.
15 Ha oiddu meretata taani xeellaidda, eta miyyessan sa7an de7iya irzzota be7aas; issi issi meretaa miyyessan issi issi irzzoi de7ees. 16 Ha irzzoti inqquwaadan phooloosona; eti oiddaikka issoi issuwaa milatoosona. Issi irzzoi naa77u irzzo gididi merettiis; merettidi issoi issuwaa giddoora kantti uttiis. 17 Eti biyo wode bantta sinttaa zaari wottido oiddu ginaappe issuwau augaa gidikkonne boosona; ha meretati biyo wode irzzoi wora simmenna. 18 He oiddu irzzotuyyo wogganne yashshiya charkketi de7oosona; he charkketussi yuusho ubban xeelliya aifee kumiis.
19 Ha meretati biyo wode, eta miyyiyan ha irzzoti bululoosona; he meretati biittaappe pude denddiyo wode, ha irzzotikka denddoosona. 20 Eta ayyaanati biyo awanne ha irzzotikka denddidi boosona; aissi giikko, ha paxa de7iya meretatu ayyaanati irzzotu giddon de7oosona. 21 Ha meretati biyo wode, irzzotikka boosona; meretati eqqiyo wode, irzzotikka eqqoosona; qassi meretati biittaappe pude denddiyo wode, irzzoti etaara issippe denddoosona. Aissi giikko, ha meretatu ayyaanati irzzotu giddon de7oosona.
22 Ha paxa meretatu huuphiyaappe bolla baggaara heregaadan phooliya salo gufantto milatiyaabai de7ees. 23 He gufantto milatiyaagaappe garssa baggaara eta qefee sitti giidi, issuwaagee issuwaagaakko micetti uttiis; qassi eta ubbaukka eta bollaa kammiya naa77u naa77u qefee de7ees. 24 Ha meretati paalliyo wode, eta qefiyaa giirettai haattaa kixaa gunttaadan, qassi Ubbaa Danddayiya Xoossaa cenggurssaadaaninne cora olanchchatu wocamaadan haniyaagaa siyaas. Eti paaluwaa aggiyo wode, bantta qefiyaa shiishshi ekkoosona.
25 Eti bantta qefiyaa shiishshi ekkidi, he sohuwan eqqidaashin, eta huuphiyaappe bolla baggaara de7iya he gufantto milatiyaasaappe cenggurssai yiis. 26 He gufantto milatiyaagaappe bolla baggaara sampperiyaa giyo inqquwaappe merettida kawotaa araata milatiyaagee de7ees; he kawotaa araataa milatiyaagaa bolli asa milatiyaagee uttiis. 27 Taani a be7iyo wode, a xeessaappe bolla baggai taman de7iya nahaasiyaa birataadan phoolees; qassi xeessaappe garssa baggai tamaa milatees; a yuushuwan phooliya poo7oi de7ees. 28 A yuushuwan de7iya phooliya poo7oi ira gallassi shaaran eqqida zuullaa milatees.
Hegee GODAA bonchchuwaa qonccettaa milatees. Taani hegaa be7ido wode, biittan duge gufannada, issoi haasayiyo cenggurssaa siyaas.