Hananabaa Yootiya Hagge Maxaafaa
Gidduwaa Erissuwaa
Hananabaa yootiya Hagge maxaafan xaafettida qantta qantta kiitati Kiristtoosa yeletaappe kase, ichchashu xeetanne laatamu laittan Xoossai hananabaa yootiya Hagge baggaara odidoogeeta. Asai omooduwaappe simmidi Yerusalaamen de7uwaa doommoosappe issi amarida laittati aadhdhidobaa gidikkonne, Beeta Maqidasee laalettosaarakka de7ees. Hegaa gishshau, kiitai asaa kaalettiyaageeti Beeta Maqidasiyaa bottokonanaadan denttettiyaagaa. Asai ooraxxikkonne geeyikko, sinttappe Xoossai etau saruwaanne duretettaa immanaagaa odees.
1
Beeta Maqidasiyaa Zaarettidi Keexxanaadan GODAI Immido Azazuwaa
Kawoi Daariyoosi kawotido naa77antto laitti, usuppuntta aginan koiro gallassi GODAA qaalai hananabaa yootiya Hagge baggaara Salaatiyaala na7aa, Yihudaa biittaa haariya Zarubaabeelakkonne Yoxedeeqa na7aa, qeese ubbatu halaqaa Yaasukko hagaadan yaagiiddi yiis; “Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; ‘Hagee asai, GODAA Beeta Maqidasiyaa zaarettidi keexxiyo wodee biron gakkibeenna’ yaagees” yaagiiddi yiis.
Yaatin, GODAA qaalai hananabaa yootiya Hagge baggaara hagaadan yaagiiddi yiis; “Ta asau, ta Beeta Maqidasee qoletti uttidaashin, intte intte alleeqettida keettatun de7anau hagee intteyyo wodeeyye?” yaagiis.
Hegaa gishshau, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Ane intte inttena gakkiiddi de7iyaabaa qoppite. Intte daruwaa zerideta; shin guuttaa shiishshideta. Meeta, shin kallekketa; uyeeta, shin alekketa. Maayeeta, shin inttena ho77enna; damoozaa ekkiyaagee daassa qarcciitan yegganau ekkees” yaagees.
Qassikka Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Ane intte inttena gakkiiddi de7iyaabaa qoppite. Simmi deriyaa pude kiyidi, mittaa qanxxidi ehiite; ehiidi Beeta Maqidasiyaa zaarettidi keexxite. Yaatobare taani an ufaittananne bonchchettana” yaagees GODAI.
Qassikka Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Intte daro kattaa shiishshanau halchchideta; shin guutta gidiis; akka intte soo gelissido wode, taani punniyoorin xayi aggiis. Hagee aibissi hanidee? Taani hagaa oottidoogee, intte ubbaikka intte keettaa keettaa keexxishin, ta keettai qolettidi attido gishshaassa. 10 Hegaa gishshau, bolla saloi iraa immennan, biittaikka kattaa mokkennan ixxidosona. 11 Qassi biittaanne deretu bolli, kattaa bolli, woiniyaa turaanne zaitiyaa wogaratu bolli, biittai pude mokkiyoobatu bolli, asaanne mehiyaa bollinne intte daafuridi oottidobaa ubbaa bolli taani koshaa xeegaas” yaagees.
Asai GODAASSI Azazettiis
12 Hegaappe guyyiyan, Salaatiyaala na7ai Zarubaabeeli, Yoxedeeqa na7ai, qeese ubbatu halaqai Yaasunne omooduwaappe simmida asai ubbai GODAA bantta Xoossaa qaalaayyoonne GODAI eta Xoossai hananabaa yootiya Hagge baggaara kiittido qaalaayyo azazettidosona; asaikka GODAAYYO yayyidosona. 13 Yaatin, GODAI kiittido Haggee asaa, “Asau, GODAI inttena, ‘Taani inttenaara de7ais’ yaagees” yaagidi GODAA kiitaa asaayyo yootiis.
14 Yaatin, GODAI Salaatiyaala na7aa, Yihudaa biittaa haariya Zarubaabeela, Yoxedeeqa na7aa, qeese ubbatu halaqaa Yaasanne omooduwaappe simmida asa ubbaa denttettiis; denttettin eti yiidi, Ubbaappe Wolqqaama GODAA, bantta Xoossaa Beeta Maqidasiyaa keexuwaa doommidosona. 15 Hagee hanidoi Kawoi Daariyoosi kawotido naa77antto laittan, usuppuntta aginan laatamanne oiddantta gallassaana.