PHauloosi Ibraawe Asaassi Xaafido Kiitaa
Gidduwaa Erissuwaa
Ha kiitai xaafettidoogee wolqqaama tuggai gakkin, ammanuwaa agganau matida ammaniya asatussa. Xaafee Xoossai banatettaa wurssetta qonccettaa qonccissidoi tumu oge gidiya, Yesuus Kiristtoosa baggaara gidiyoogaa bessidi, hageeti ammaniyaageeti bantta ammanuwan minnana mala, eta minttettees. I hegaa oottiiddi heezzu tumata gitayidi bessees:
1. Ba ekkido metuwaa baggaara Aawaassi tumu azazettida Yesuusi Xoossaayyo merinaa Na7a. I Xoossaa Na7a gidido gishshau, Gal77a Maachchaa wode hananabaa yootidaageetuppe, kiitanchchatuppenne, harai attin, Muuseppekka keehi aadhdhiyaagaa.
2. Yesuusi Gal77a Maachchaa qeesetuppe keehi aadhdhiya, merinaa qeese gidiyoogaa Xoossai ba huuphen awaajjiis.
3 Yesuusa baggaara ammaniyaagee nagaraappe, yashshaappenne haiquwaappe attees. Yesuusi qeesetu ubbatu halaqa gidiyoogaadan, asaayyo tumu atotettaa immees; atotettai kase Ibraawetu ammanuwaa wogatuuninne mehetu yarshshotun eeshodan beettees; shin i ha77i tumaa oottiis.
Xaafee Israa7eela asaa taarikiyan daro erettida asaa ammanuwaa leemisodan go7ettidi (miraafiyaa 11), ha maxaafaa nabbabiya asati bantta ammanuwan minnanaadan hassayissees. Hegaadankka, miraafiyaa 12n nabbabiyaageeti bantta aifiyan Yesuusa tishshi ootti xeellidi, bantta ammanuwan minnanaadaaninne ai qommo metoinne waayeenne gakkikkokka, eti genccanaadan zorees. Wurssettan qassi zore qaalaanne akeekisso qaalaa immidi, qofaa wurssees.
1
Xoossai Ba Na7aa Baggaara Haasayiis
Xoossai beni wode, nu aawatuyyo hananabaa yootiyaageetu baggaara dumma dumma ogiyaaninne daro wodiyan haasayiis. SHin ha wurssetta wodiyan, ubbabaa a laatissidi, sa7aa a baggaara medhdhido ba Na7aa baggaara nuuyyo haasayiis. Na7ai Xoossaa bonchcho poo7uwaa phoolees; qassi muleerakka a meretaa ekkidi, ba wolqqaama qaalan ha sa7aa naagees; yaatidi asaa nagaraappe geeshshidi, Ubbaappe Bolla Xoossaappe ushachcha baggaara saluwan uttiis.
Xoossaa Na7ai Kiitanchchatuppe Bolla
Xoossai ayyo immido sunttatettai kiitanchchatuugaappe xoqqa gidiyoogaadankka, etappe a keehi xoqqu oottiis. Aissi giikko, Xoossai ba kiitanchchatuppe oona,
“Neeni ta Na7aa;
taani hachchi neeyyo aawa gidaas”
giidee? Woi qassi oona,
“Taani ayyo aawa gidana;
ikka taayyo na7a gidana”
giidee? Qassi Xoossai ba baira Na7aa ha sa7aa yeddana haniiddi, “Ta kiitanchchati ubbatikka ayyo goinnona” yaagiis. Xoossai kiitanchchatubaa haasayiiddi,
“Taani ta kiitanchchata carkko kessais;
qassi ta ashkkaratakka tama laco kessais”
yaagees. SHin ba Na7aabaa haasayiiddi,
“Xoossau, ne kawotaa araatai
meri merinau de7ees.
Ne kawotaa xam77aikka
xillotettaa xam77aa.
Neeni xillotettaa siiqadasa;
naaquwaa ixxadasa.
Xoossai, ne Xoossai nena
ne laggetuppe aattidi,
ufaissa zaitiyaa tiyidoogee hegaassa”
yaagees. 10 Xoossai hagaadan yaagees;
“Godau, koiro neeni sa7aa medhdhadasa;
saluwaakka ne kushiyan medhdhadasa.
11 Hegeeti ubbai xayana;
shin neeni de7ana.
Eti ubbaikka afaladan wurana.
12 Neeni eta iirichchodan dakkoyana;
qassi eti afaladan laamettana.
SHin neeni nenakka;
ne laittai mulekka wurenna”
yaagees. 13 SHin Xoossai ba kiitanchchatuppe issuwaanne,
“Taani ne morkketa neeni
tohuwan yedhdhiyoobaa oottana gakkanaassi,
hagan taappe ushachcha baggan utta”
gibeenna. 14 Kiitanchchati ubbai Xoossau oottanaunne atotettaa demmana asata maaddanau Xoossai kiittido ayyaanata gidokkonaayye?