Hananabaa Yootiya Hoose7a Maxaafaa
Gidduwaa Erissuwaa
Hananabaa yootiya Hoose7i Samaaree Kiristtoosa yeletaappe kase laappun xeetanne laatamanne isiini laittan kunddanaappe kasetidi, hanotati meto gidi uttido wodiyan, hananabaa yootiis; i hananabaa yootidoogee hananabaa yootiya Amoxappe guyye gidishin, huuphessa bagga Israa7eela kawotettan yootiis. Hoose7i keehi darissidi odidoogee asai eeqau goinnidoogaanne Xoossaa ammaniyo ammanuwaa pacissidoogaa. Hoose7i hagaa asai Xoossaassi ammanettennan aggiyoogaa qonccissidi odanau, issi ammanettenna maccaasiyo machcho oottidi ekkidoogaa leemiso oottidi go7ettees. A machchiyaa Goomera ayyo ammanettennan ixxidoogaadan, Xoossaa asaikka Xoossaa aggi bayiis. Hegaa gaasuwan Israa7eela asaa bolli pirddai yaana hanees. Gidikkonne wurssettan Xoossai ba asaa siiqiyo siiqoi dariyo gishshau, ba asaa baakko zaaridi, baappenne ba asaappe gidduwan de7iya siiquwaa ooraxissees. A gita siiqoi hagaappe kaalliya haasayan qoncciis; “Israa7eela asatoo, taani inttena waata oloo? Taani inttena waata aattada immoo? Taani inttena siiqiyo siiqoi gita gidiyo gishshau, taani hagaa ubbaa oottanau ta wozanai eenenna” (11:18) yaagiis.
1
Ooziyaani, Yo7aataami, Akaazinne Hizqqiyaasi kaalli kaallidi Yihudan kawotido wode, qassi Yo7aasha na7ai Iyorbbaami Israa7eelan kawotido wode, Bi7eera na7aa Hoose7akko yiida GODAA qaalai hagaa.
Hoose7a Maccaasiyoonne Naata
GODAI koiro Hoose7a baggaara haasayido wode, Hoose7a, “Ba; baada shaaramuxa maccaasiyo neeyyo ekka; ekkada shaaramuxeeppe naata yela. Aissi giikko, shaaramuxiya maccaasiyaa ba azinaappe shaahettiyoogaadan, ta asai taappe shaahettiis” yaagiis.
Yaagin biidi, Dibilaima na7iyo Goomero ekkiis; ekkin shahaarada, attuma na7a au yelaasu. Yaatin, GODAI Hoose7a, “Na7aa sunttaa ‘Iziraa7eela’ yaagada suntta. Aissi giikko, Iziraa7eelan gukkida suuttaa autiyau taani Yeehu zareta qantta wodiyan achchana; Israa7eela kawotettaakka xaissana. He gallassi taani Iziraa7eela Wombban Israa7eela olanchchata mentterettana” yaagiis.
Goomera naa77anttuwaa shahaarada, macca na7iyo yelaasu. Yaatin, GODAI Hoose7a, “I sunttaa ‘Loruhaamo’1 Loruhaamo: “Loruhaamo” giyoogee “Qarettennaaro” giyoogaa. yaagada suntta. Aissi giikko, hagaappe sinttanau taani Israa7eela asau qarettikke; etau mulekka atto giikke. SHin taani Yihudaa asaassi qarettana; taani GODAN, eta Xoossan, eta ashshanaappe attin, wonddafiyan woikko bisuwan woikko olan woikko paratun woikko paraasatun ashshikke” yaagiis.
Goomera Loruhaamo xanttaa duuttidoogaappe guyyiyan, haranttuwaa shahaarada, attuma na7aa yelaasu. Yaatin, GODAI Hoose7a, “A sunttaa ‘Lo7aama’2 Lo7aama: “Lo7aama” giyoogee “Ta asa gidenna” giyoogaa. yaagada suntta. Aissi giikko, intte ta asa gidekketa; taanikka intte Xoossaa gidikke.
Israa7eela Asai Ooraxxana
10 “Israa7eela asai makkanaunne qoodanau danddayettenna abbaa shafe keena gidana. Etau, ‘Intte ta asa gidekketa’ geetetti odettidosan, ‘Intte de7o Xoossaa naata’ geetettana. 11 Yihudaa asainne Israa7eela asai issippe shiiqana; shiiqidi banttau issi halaqaa doorana; dooridi omoodo biittaappe simmananne ishalidi de7ana. Aissi giikko, Iziraa7eela gallassai gita gallassa gidana.

11:6 Loruhaamo: “Loruhaamo” giyoogee “Qarettennaaro” giyoogaa.

21:9 Lo7aama: “Lo7aama” giyoogee “Ta asa gidenna” giyoogaa.