Isiyaasa
Gidduwaa Erissuwaa
Isiyaasa maxaafai Kiristtoosi yelettanaappe kase, hosppuntto xeetu laittaa heeran Yerusalaamen de7ida, hananabaa yootiya Isiyaasa sunttan xeesettees. Ha maxaafaa heezzu waanna waanna kifiletun shaakkidi be7anau danddayeettees.
1. Miraafiyaa 1ppe biidi 39 gakkanaashin de7iyaagee tohossa baggaara de7iya Yihudaa kawotettaa Asoore giyo wolqqaama shooro kawotettai qimiixiyoogaa odees. Yihudaa hegaa mala daafan yeggidaagee Asoore kawotettaa minotettaa gidennan, asaa nagaraa, Xoossaassi azazettennan ixxiyoogaa, hegaadankka eti Xoossan ammanettennan aggiyoogaa gidiyoogaa Isiyaasi malaatiis. Hananabaa yootiyaagee qoncce haasayaaninne oosuwan asaanne asaa kaalettiyaageeta xillotettainne suure pirddai kumido de7uwaakko simmana mala akeekissiis; qassi Xoossaassi azazettennan aggiyoogee gammaa meettaanne bashshaa kaalettiyoogaa etassi minttidi odiis. Isiyaasi hegaa bollikka gujjidi odiiddi, yaana wodetun sa7aa yuushuwan saroi kumido, boree bainnan kaalettiya, Daawita zare gidiya kawoi yaanau de7iyoogaa kasetidi odiis.
2. Miraafiyaa 40ppe biidi 55 gakkanaashin de7iya kifiliyaappe dariya baggai Yihudaa asai omoodettidi Baabiloone biido wode, eta de7oi kunddidonne eti hidootaa qanxxido wodetubaa odees. Hananabaa yootiyaagee Xoossai ba asaa he hanotaappe birshshi yeddana wodeenne eti ooratta de7uwaa doommana mala, eta Yerusalaame efaana wodee matattidoogaa odiis. Ha miraafetu giddon qonccidi beettiya yohoi Xoossai taarikiyaayyo Goda gidiyoogaanne ba asaayyo ayyo de7iya halchchuwaa, hegeenne Israa7eela asaa baggaara anjjettanau de7iya asaakko eti biidi, oottanau bessiyoogaa odiya kifile.
3. Miraafiyaa 56ppe biidi 66 gakkanaashin de7iya kifilee odiyoogee guyyen Yerusalaamen de7iya asaabaa; he asai Xoossai ba asaassi gelido qaalaa polanaagaa geeshshidi eranau, markka gidiyaabaa demmanau koyiiddi uttiis. Eti bairayidi oottanaadan koyettida oosoti xillotettaa, suure pirddaa, Sambbataa bonchchiyoogaa, yarshshuwaa yarshshiyoogaanne woosan sheekkiyoogaa. Ha kifiliyan erettida miraafee 61:1-2 de7iyaagaa gidishin, Yesuusi koiro oosuwaa doommiiddi, ba xeessaabau markka oottidi shiishshido qaalati ha paidotu giddon de7oosona.
1
Ooziyaani, Yo7aataami, Akaazinne Hizqqiyaasi Yihudaa kawota gidido wode, Amoxa na7ai Isiyaasi Yihudaabaanne Yerusalaamebaa be7ido ajjuutai hagaa.
GODAI Ba Asaa Seeriis
Salotun de7iyaageetoo, siyite; sa7an de7iyaageetoo, ezggite; aissi giikko, GODAI hagaadan yaagiis; “Taani naata dichcha gattaas; shin eti taayyo makkalidosona. Boorai ba godaa erees; hareekka bana haaridaagaa zadaluwaa erees; shin Israa7eelati erokkona; ta asati akeekokkona.
“Nagaraa oottiya kawotettau, intte naaquwan deexettida asau, iitaa oottiya zariyau, tuniya naatoo, intteyyo aayye7ana! GODAA intte aggideta; Israa7eela Geeshshaa sheneyideta; ayyo zokkuwaa zaarideta. Intte aissi makkalaa bolli makkalaa gujji gujji beetii? Aissi qassikka shocettuuteetii? Intte kumetta huuphee sakettiis; intte kumetta wozanaikka daafuriis. Tohuwaa biradhdhiyaappe huuphiyaa binnaanaa gakkanaassi payyatetti baawa; masuntti, kixinne giiyiyaabi de7ees; etinne giiyibookkona, woikko meecetti qashettibookkona, woikko zaitiyan tiyettidi looxigibookkona.
“Intte biittai xafe gidiis; intte katamatikka taman xuugettidosona; intte goshshaa intte xeellishin, allagati ekkoosona; imatta asati laalin, mela attiis. Yerusalaame katamai woiniyaa turaa naagiyo daasedan, lellehiyaa naagiyo zamppadaaninne morkkiyan direttida katamadan hanidi attiis. Ubbaappe Wolqqaama GODAI nuuyyo amarida zareta ashshennaakko, nuuni Sadooma katamaadaaninne Gamoora katamaadan hanidashin” yaagiis.
10 Inttenoo, Sadooma haariyaageetu malatoo, GODAA qaalaa siyite! Inttenoo, Gamoora asaa malatoo, nu Xoossaa higgiyaa ezggite! 11 GODAI hagaadan yaagees; “Intte yarshshuwaa daroi taayyo ai go77ii? Hanno gakkanau intte taayyo shiishshido xuugettida orgge dorssatanne xiikkido mehetu modhdhuwaa yarshshuwaa taani kallaas; korima booratu, dorssa maratunne deeshshatu suuttan taani ufaittikke. 12 Intte tau goinnanau yiyo wode, ta Beeta Maqidasiyaa dabaabaa inttena yedhdhite giidai oonee? 13 Simmi hada yarshshuwaa ehiyoogaa aggite! Intte cuwayiyo ixaanai tana sheneyees; aginaa xeeruwaa intte bonchchiyo gallassaa, intte Sambbataanne intte keerido yaa7ata, ha shiiqota ubbaa iitatettaara issippe walahettidaageeta taani danddayikke. 14 Aginaa xeeruwaa intte bonchchiyo gallassaanne keerettida intte baalaa gallassata taani ixxaas; eti taayyo tooho gididosona; taani eta tookkaidda daafuraas.
15 “Intte kushiyaa miccidi, intte woossiyo wode, taani ta aifiyaa intteppe genttana; intte daro woosaa woossikkokka, taani siyikke; aissi giikko, intte kushee suuttan munaqettiis. 16 Meecettite; geeyite; intte iita oosuwaa ta sinttappe diggite. Iitaa oottiyoogaa aggite; 17 lo77obaa oottanau tamaarite. Xillo pirddaa koyite; un77ettidaageetu morggiyaa oiqqite. Aawu bainnaageetuyyo pirddite; azini haiqqido maccaasatuyyo mootettite” yaagees.
18 Qassikka GODAI, “Haayite; ane zorettoos. Intte nagarai baaraadan zo77ikkokka, shachchaadan booxxana; sinadan zo77ikkokka, puuttodan booxxana. 19 Intte eeno giidi, tau azazettikko, biittaappe mokkiya murutaa maana. 20 SHin intte ixxis giidi makkalikko, bisuwan meetettana” yaagees. GODAI ba doonaappe hagaa haasayisttennee.
Nagarai Kumido Katamaa
21 Ammanettida gita katamiyaa waanada shaaramuxa gidadee! A kase suure pirddai kumidooro; xillotettai kase i giddon de7iis; shin ha77i asa woriyaageeti i giddon de7oosona. 22 Ne birai shiyiichchiis; ne lo77o woiniyaa eessaikka haattaara yeelettiis. 23 Intte daannati makkalanchchatanne kaisotu exata gididosona; eti ubbatikka mattaayiyaa dosoosonanne miishshaa yedettoosona; aawi bainnaageetussi pirddokkona; azini haiqqido maccaasatu mootoi etakko shiiqenna.
24 Hegaa gishshau, Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI, Israa7eela Wolqqaamai, hagaadan yaagees; “Hai taani ta ixotuppe shemppana; taani ta morkketu bolli ta haluwaa kessana. 25 Taani ta kushiyaa ne bolli wottana; ne kinssaa qulxxuxxissada geeshshana; nenaara walahettidabaa ubbaa geeshshada yedissana. 26 Taani beniigeetu mala daannata, koiroogeetu mala zoriyaageeta neeyyo zaarana. Hegaappe guyyiyan, neeni Xillotettaa Katama, Ammanettida Katama geetettana” yaagees.
27 Xiyoonee suure pirddan, bantta nagaraa paaxiyaageetikka xillotettan wozettana. 28 SHin makkalanchchatinne nagaranchchati naa77aikka meqqana; GODAA aggiyaageeti xayana. 29 Bassaa wottanau dosido wolaa gishshau, intte yeellatana; intte doorido kaashshaa gishshaukka intte kauyyana. 30 Bonccoi qoqqofettiyo woladan, woikko dubbi bainna shooqadan, intte hanana. 31 Minoi galaba gidana; a oosoikka xiifa gidana; eti issippe xuugettana; he tamaa toissiyaabi xayana.