Yaaqoobi Xaafido Kiitaa
Gidduwaa Erissuwaa
Hagee Yaaqooba kiitai nu hachchi hachchi de7uwaa kaalettiya qofata oiqqiis. Xaafettidoogeekka “Biittan sa7an ubban laalettida Xoossaa asaassa. Ha maxaafaa xaafidaagee aadhdhida eratettaa nuuni oosuwan peeshshiyo hiillaanne ammaniya asaa mokuwaassinne eeshshaassi kaaletuwaa immiya yohota si7iliyaadan qoncciyan bessees.
Hiyyeesatettaabaa, duretettaabaa, paaciyaabaa, lo77o eeshshaabaa, qanaatiyaabaa, ammanuwaabaanne lo77o oosuwaabaa, inxxarssaa maaduwaabaanne qohuwaabaa, aadhdhida eratettaabaa, issoi issuwaara ooyettiyo ooshshaabaa, otoruwaabaanne ashkketettaabaa, hara asaa bolli pirddiyoobaa, ceequwaabaa woikko ayyuwaabaa, genccaabaanne woosaabaa, ammaniya asaassi de7anau bessiya xeelaa ubbaa qoodidi xaafiis.
Kiitaikka kiristtinnaa de7uwan ammanoi oosuwan pe7ana hanotata orddissidi bessees.
1
Taani Yaaqoobi Xoossaa ailleenne Godaa Yesuus Kiristtoosa aillee, biitta ubban laalettida tammanne naa77u zerettatuyyo sarotaa kiittais.
Danddayaa, Ammanuwaa, Aadhdhida Eratettaa
2-3 Ta ishatoo, intte ammanoi paacettiyoogee intteyyo danddayaa immanaagaa eridi, dumma dumma paacee inttena gakkiyo wode, hegaa kumetta ufaissadan qoodite. Intte danddayai aibinne bali bainnan inttena zawatidaageetanne paci bainnaageeta oottidi, ba oosuwaa polo. SHin intteppe ooninne baayyo aadhdhida eratettai xayikko, borennan ubbau kehatettan immiya Xoossaa woosso. I ayyo immana. SHin i aibiininne sirennan ammanuwan Xoossaa woosso. Aissi giikko, siriya urai carkkoi sugin qaaxxiya abbaa beetaa mala. 7-8 Aissi giikko, naa77u qofai de7iyo urai, ba oge ubban ba qofaa qachchennaagee, he urai Godaappe ainne demmanau qoppoppo.
Hiyyeesa Asanne Dure Asa Ufaissaa
9-10 SHin hiyyeesa ishai Xoossai a xoqqu oottido wode ufaitto; qassi dure ishaikka Xoossai a ziqqi oottido wode ufaitto. Aissi giikko, dure bitanee maata giddon dicciya ciishshadan xayana. 11 Aissi giikko, awai ba mishuwaara kiyidi, maataa melissin, ciishshai xayees; qassi a meraa lo77otettaikka xayees; hegaadankka qassi dure bitanee babaa oottiiddi xayana.
Asaa Bolli Gakkiya Paaciyaa
12 Waayiyan gencciya urai anjjettidaagaa; aissi giikko, he waayiyaa xoonidoogaappe guyyiyan, Xoossai bana siiqiyaageetuyyo immana giido de7uwaa akiliiliyaa i ekkana. 13 Ooninne paacettido wode, “Tana Xoossai paaccees” gooppo. Aissi giikko, Xoossai iitan paacettanau danddayenna; qassi i ba huuphen oonanne paaccenna. 14 SHin asi huuphiyan huuphiyan ba huuphe iita amuwan gooshettiyo wodenne cimettiyo wode paacettees. 15 Hegaappe guyyiyan, amoi shahaaridi, nagaraa yelees; qassi nagarai diccidi, haiquwaa yelees.
16 Ta siiqo ishatoo, cimettoppite. 17 Lo77o imo ubbainne kumetta woito ubbai saluwaappe yees. Saluwaa poo7uwaa medhdhida Xoossaappe yees; Xoossai ba huuphen dummatennanne woi mirqqidi xumissenna. 18 Nuuni i medhdhido meretatu giddon Xoqqasaa ekkanaadan, nuna ba sheniyan tumu qaalan yeliis.
Siyidoogaa Oosuwan Peeshshiyoogaa
19 Hegaa gishshau, ta siiqo ishatoo, hagaa hassayite; asai ubbai siyanau eesoto; shin haasayanaunne hanqqettanau eesotoppo. 20 Aissi giikko, asa hanqqoi Xoossai koyiyo xillotettaa eheenna. 21 Hegaa gishshau, tuna hanota ubbaanne iitatetta ubbaa intteppe xaissidi, Xoossai intte wozanan tookkido intte shemppuwaa ashshanau danddayiya qaalaa ashkketettan ekkite.
22 SHin Xoossaa qaalaa oottiteppe attin, sissa xallan intte huuphiyaa cimmoppite. 23 Aissi giikko, qaalaa siyidi oottenna urai de7ikko, i ba meraa heregan xeelliya uraa mala. 24 I bana xeellidi bees; biidi sohuwaarakka i ai malakkonne dogi aggees. 25 SHin ooninne ailletettaappe kessiya bali bainna higgiyaa xeellidi, aani aqiyaagee qassi a naagiyaagee, siyidoogaakka dogennaagee, he urai ba oottiyo oosuwan anjjettana.
26 Ba inxxarssaa naagennan bana cimmiiddi, bau Xoossaa ammaniyoobaa milatiyo urai de7ikko, a ammanoi mela. 27 Xoossaa Aawaa sinttan pokkoi bainna geeshsha ammanoi hagaa; hegee augee giikko, aaya aawi bainna naatanne waayettiya am77eta maaddanaagaanne sa7aa nagaraa qitaappe ba huuphiyaa naaganaagaa.