Daannatu Maxaafaa
Gidduwaa Erissuwaa
Daannatu Maxaafai Kanaanee oiqettido wodiyaappe doommidi, kawoi kawotiyo kawotettai eqqana gakkanaashin de7iya taariketa oiqqiis; he wodee Israa7eela asaa taarikiyan higgee bainna wode. Ha taariketi “Daannata” geetettiya mino asati oottidobaa bessoosona. Ha daannatuppe dariya baggati ola gadaawata. Etappe qassi keehi erettidaagee, a minotettai miraafiyaa 13-16 gakkanaashin xaafettido Samssoona giyo asa. Ha maxaafaappe nuuni demmiyo gita timirttee, Israa7eela asaa de7oi tumu de7o gidiyoogee eti Xoossaassi ammanettidi de7ido keesaana gidiyoogaa. Eti ayyo ammanettennan ixxiyo wode, ubbatonkka eta bolli bashshai yees. Hegaappekka qassi aadhdhiya harabai de7ees; hegeenne, asai Xoossaassi ammanettennan ixxido gaasuwan eta bolli bashshai gakkikkokka, eti nagaraa paaxidi simmido wode ubban, Xoossai eta ashshanau giigi uttidoogaa.
1
Yihudaa Zaretinne Simoona Zareti Adooni-Beezeqa Olidi Oiqqidosona
Yaasu haiqqidoogaappe guyyiyan, Israa7eela asai, “Kanaane biittaa asaa olanau nu zaretuppe koirottidi kiyanai oonee?” yaagidi GODAA oichchiis.
Oichchin GODAI, “Yihudaa zareti koirottidi kiyona. Taani biittaa eta kushiyan aattada immaas” yaagiis.
Yihudaa asai bantta dabbota, Simoona zareta, “Nuuni Kanaanetuura olettana mala, nuna shaakkin gakkidasaa nunaara hinddite. Hegaappe guyyiyan, inttena shaakkin gakkidasaa inttenaara issippe baana” yaagiis. Yaagin Simoona zaretinne Yihudaa zareti olau issippe biidosona. Bin GODAI Kanaanetanne Parzzeta eta kushiyan aattidi immiis; immin Bezeeqa giyo kataman tammu sha7u asaa woridosona. Bezeeqa kataman Adooni-Bezeeqa demmidi, aara olettidosona; olettidi Kanaanetanne Parzzeta xoonidosona. Adooni-Beezeqi baqatidaagaa yedetti oiqqidi, a kushiyaa wogga biradhdhetanne a tohuwaa wogga biradhdheta qanxxidosona.
Qanxxin Adooni-Beezeqi, “Kushiyaa wogga biradhdhetanne tohuwaa wogga biradhdheta taani qanxxido laappun tammu kawoti ta masoofiyaappe laalettida suuppaa pippaaridi moosona. Taani eta oottidoogaadan, Xoossai tana oottiis” yaagiis. A Yerusalaame ehin, yan haiqqiis.
Yihudaa Zareti Yerusalaamenne Kebroona Oiqqidosona
Yihudaa asai Yerusalaame olidi oiqqiis; oiqqidi asaa qara bisuwan woridi, katamaa taman xuuggiis. Hegaappe guyyiyan, Yihudaa asai gezziyan, Neegeeba Bazzuwaaninne garan de7iya Kanaaneta olanau biis. 10 Biidi kase Qiriyaati-Arbbaa7a geetettiya Kebroona kataman de7iya Kanaaneta olidosona; olidi SHeshaaya, Ahimaananne Talmmaaya geetettiya yarata xoonidosona.
Otini7eeli Dabiira Katamaa Oiqqiis
(Yaasu Maxaafaa 15:13-19)
11 Hegaappe denddidi Yihudaa asai Dabiira giyo kataman de7iya asaa olanau biis. Dabiira katamai kase Qiriyaati-Sefera geetettees. 12 Kaaleebi, “Qiriyaati-Sefera olidi oiqqiya uraassi taani ta na7iyo Akiso immana” yaagiis. 13 Yaagin Kaaleeba ishaa kaaluwaa Qanaaza na7ai Otini7eeli he katamaa olidi oiqqiis; oiqqin, Kaaleebi ba na7iyo Akiso ayyo immiis.
14 Akisa Otini7eela geliyo wode, i aawai iyyo gade immanaadan woossana mala, Otini7eeli o zoriis. Zorin a baquluwaappe wodhdhaasu; wodhdhin Kaaleebi o, “Ai koyai?” yaagidi oichchiis.
15 Oichchin a, “Taayyo woituwaa imma. Neeni kase taayyo immido biittai qa77e gidido gishshau, haatta pulttota taayyo immarkkii” yaagaasu. Yaagin Kaaleebi killi pulttuwaakka hirkki pulttuwaakka iyyo immiis.
Yihudaa Zaretinne Biniyaama Zareti Xoonido Xoonuwaa
16 Muuse bolluwaa zareti Qeenati Yihudaa asaara Zambbaa Katamaa geetettiya Yarkko katamaappe denddidosona; denddidi Araada giyo katamaappe tohossa baggaara, Neegeeban de7iya Yihudaa Bazzuwaa biidosona; biidi yan de7iya asaa gidduwan uttidosona. 17 Yihudaa asai Simoona asaara issippe biidi, Xafaata giyo kataman de7iya Kanaaneta xooniis; xoonidi katamaa muleera xaissiis. Xaissidi Horima1 Horima: Ha sunttaa birshshettai “Muleera xaissiis” giyoogaa. yaagidi sunttidosona. 18 Yihudaa asai gujjidikka Gaaza, Asqqaloonanne Eqiroona katamata eta yuushuwan de7iya biittatuurakka oiqqiis. 19 GODAI Yihudaa asaara de7iyo gishshau, gezze biittaa eti laattidosona; shin dembbaa biittaa asatuyyo birataappe oosettida olaa para gaareti de7iyo gishshau, Yihudaa asai eta yedettanau danddayibeenna. 20 Muusee giidoogaadan, Kebroona katamaa Kaaleebayyo immidosona; immin Kaaleebi Anaaqe zare gidiya heezzu yarata yedettidi kessiis.
21 SHin Biniyaama zareti Yerusalaamen de7iya Yaabuusata yedettibookkona; yaatin, Yaabuusati Biniyaama zaretuura hachchi gakkanaassi Yerusalaamen issippe de7oosona.
Efireema Zaretinne Minaase Zareti Beeteele Xoonidi Oiqqidosona
22-23 Yooseefa naatu, Efireemanne Minaase zareti qassi Beeteele katamaa bollan woraajjidosona. Kase he katamai Looza geetettees. Woraajjiyo wode GODAI etaara de7ees. Yooseefa zareti Beeteele katamaa xomoosiya asata kiittidosona. 24 Kiittin eti katamaappe kiyiya issi bitaniyaa demmidi, “Katamaa giddo waani gelanau danddayettiyaakko nuna bessa; bessikko, nuuni neeyyo kehana” yaagidosona. 25 Yaagin i eta bessiis; bessin kataman de7iya asaa qara bisuwan busakkidosona; shin he bitaniyaanne a so asaa ubbaa ashshidosona. 26 Guyyeppe he bitanee Hiitetu biittaa biidi, yan katamaa keexxiis; keexxidi Looza yaagidi sunttiis; sunttin hachchi gakkanaassi he katamai he sunttan xeesettees.
Israa7eela Asati Biittaappe Yedettibeenna Asata
27 Minaase zareti Beetishaana, Taa7inaaka, Doora, Yibila7aamanne Magiddo katamatuuninne eta yuushuwan de7iya moottatun de7iya asata kessidi yedettanau danddayibookkona. Yaatin, Kanaaneti yan de7uwaa minttidosona. 28 Israa7eela asai minnido wode, Kanaaneta banttau wolqqan ootissidosona; shin eta muleera biittaappe kessidi yedettibookkona.
29 Efireema zaretikka Gezeera giyo kataman de7iya Kanaaneta kessidi yedettibookkona; yaatin, Kanaane asati yan etaara issippe de7idosona.
30 Zaabiloona zareti Qitiroona katamaaninne Naahilaala kataman de7iya asata kessidi yedettibookkona; yaatin, Kanaaneti yan etaara issippe de7idosona. SHin Zaabiloona zareti eta banttau wolqqan ootissidosona.
31 Aseera zaretikka Aakkon, Sidoonan, Ahilaaban, Akiziiban, Helbban, Afeeqaaninne Rahooban de7iya asata kessidi yedettibookkona. 32 Kanaaneti kiyennan aggido gishshau, Aseera zareti etaara yan issippe de7idosona.
33 Nifttaaleema zaretikka Beeti-SHemesha katamaaninne Beeti-Anaata kataman de7iya asata kessidi yedettibookkona; shin Kanaanetuura yan issippe de7idosona. Beeti-SHemeshanne Beeti-Anaata katamaa asata banttau wolqqan ootissidosona.
34 Amooreti Daana zareta pude gezziyau yedettidosona; eti duge dembba biittaa wodhdhennaadan teqqidosona.
35 Amooreti Hereesa Deriyaaninne Ayyaaloonanne SHa7albbiima geetettiya katamatun de7uwaa minttidosona; shin Efireemanne Minaase zareti minni minnidi biidi, banttau wolqqan ootissidosona. 36 Amooretu biittaa zawai Selaa7a matan de7iya Akirabiima giyo pudettaappe doommidi, huuphessa baggi gakkees.

11:17 Horima: Ha sunttaa birshshettai “Muleera xaissiis” giyoogaa.