Ermmaasa Hiraagaa
Gidduwaa Erissuwaa
Hananabaa yootiya Ermmaasi Kiristtoosi yelettanaappe kase laappuntto xeetu laittaa wurssettaaninne usuppuntto xeetu laittaa doomettaa heeran de7iis. Ermmaasi daro wodiyaa oottido ba oosuwan eta eeqaa goinuwaanne eta nagaraa oosuwaa gaasuwan Xoossaa asaa bolli gita bashshai yiiddi de7iyoogaa eta minttidi erissiis. Ba yootidoogee ubbai polettidoogaa paxa de7idi ba aifiyan be7iis. Baabiloone Kawoi Naabukadanaxoori Yerusalaame oiqqidi, katamaanne Beeta Maqidasiyaa laaliis. Yihudaa kawoinne asaappekka dariya baggai omoodettidi Baabiloone biis. Gujjidikka Ermmaasi asai omooduwaappe simmanaagaanne Israa7eela kawotettai eqqanaagaa kasetidi odiis.
Ermmaasa maxaafaa oiddu kessidi be7anau danddayettees.
1 Yoosiyaasa, Yo7aaqeema, Yo7aakiinanne Sedeqiyaasa kawotettaa laittatun Yihudaa asaassinne eta kaalettiyaageetussi Xoossaappe yiida qaalaa.
2 Hananau odettida dumma dumma qaalatanne Ermmaasa de7uwan polettida waanna waanna yohota gujjidi, Ermmaasa xaafiyaa Baaruki xaafidi oiqqido qeeri dautaraappe beettida xuufeta.
3 Dumma dumma allaga biittaa asaayyo Xoossaappe odettida hiraagaa qaalata.
4 Yerusalaame oiqettaabaanne asai omoodettidi Baabiloone baanabaa odiya gujo taariketa.
Ermmaasi ba asaa pala siiqiyaanne eta bolli bashshaa pirddaa aattanau keehippe daro ixxiya asa. Hananabaa yootiya asa gididi oottana mala Xoossai a xeesido gishshau, bana gakkida metuwaa gaasuwan i azzanido mino azzanoi a maxaafaa giddon daro sohuwan xaafetti uttiis. Xoossaa qaalai a wozanaa giddon tamaadan xuuggiyo gishshau, hegaa baridi wottiiganau danddayibeennaagaa qonccissiis.
Ha maxaafan xaafettida hananabaa yootido gita gita qaalatuppe issooti issooti metoi kumido Ermmaasa laittaappe kanttidi, wozanan xaafettido gishshau, hassayissiya asttamaare koshshennan, ubbaton naagiyo ooratta maachchai Xoossaa asaassi imettiyo wodee yaanau de7iyoogaa malaatoosona (31:31-34).
1
Biniyaama biittan Anatoota kataman de7iya qeesetuppe issuwaa gidiya Hilqqiyaa na7aa Ermmaasa qaalai hagaa. Amoona na7ai, Yihudaa Kawoi Yoosiyaasi kawotido tammanne heezzantto laittan GODAA qaalai Ermmaasayyo yiis. Qassi Yoosiyaasa na7ai, Yihudaa Kawoi Yo7aqeemi kawotido laittatun GODAA qaalai Ermmaasayyo yiis. Qassikka Yoosiyaasa na7ai, Sedeqiyaasi kawotin, tammanne isiini laittaa gakkanaashin, GODAA qaalai daroton ayyo yiis. He laitti ichchashantta aginan Yerusalaame asai omoodettidi biis.
Ermmaasi Xeesettiis
GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis; “Taani nena ne aayee uluwan tilanaappe kase eraas. Neeni uluwaappe yelettanaappe kase taani nena geeshshada dummaya wottaas. Qassi kawotettatuyyo hananabaa yootiyaagaa oottada nena sunttaas” yaagiis.
Yaagin taani, “Hai Ubbaa Haariya GODAU, taani na7a. Taani waati haasayiyaakko erikke” yaagaas.
SHin GODAI tana hagaadan yaagiis; “ ‘Taani na7a’ gooppa. Taani nena kiittiyo asa ubbaakko ba. Taani azaziyoogaa ubbaakka yoota. Etau yayyoppa. Aissi giikko, taani nena ashshanau nenaara issippe de7ana. Taani GODAI hagaa odaas” yaagiis.
GODAI ba kushiyaa yeddidi, ta doonaa bochchiis. Bochchidi, “Be7a; taani ta qaalaa ne doonan wottaas. 10 Neeni shoddanaunne qolanau, xaissanaunne aatta yegganau, keexxanaunne tokkanau, dere asaa bollinne kawotettatu bolli taani hachchi nena sunttaas” yaagiis.
11 GODAA qaalai taakko yiidi, “Ermmaasaa, neeyyo aibi beettii?” yaagiis.
Yaagin taani zaarada, “Lauze giyo mittaappe kiyida gatimai beettees” yaagaas.
12 GODAI tana, “Neeni likke be7adasa. Aissi giikko, taanikka ta qaalai polettin, hegaadan be7anau naagais”1 “Naagais” giyoogee Ibraisxxe qaalan “Lauze” giyoogaa milatees. yaagiis.
13 Naa77anttuwaakka GODAA qaalai taakko yiidi, “Harabai qassi aibi beettii?” yaagiis.
Yaagin taani zaarada, “Issi penttiya xaaroi huuphessa baggappe haa simmidi, geddi gi uttidaagee beettees” yaagaas.
14 GODAI tana, “Huuphessa baggappe bashshai poridi, biittan de7iya asaa ubbaa bolli gukkana. 15 Taani huuphessa bagga kawotettatun de7iya asaa ubbaa xeesana hanais. Taani GODAI hagaa odaas. Eta kawoti yiidi, Yerusalaame geliyo penggetun, dirssaa yuushuwaa ubbaaninne Yihudaa katamatu ubban bantta araatata wottana. 16 Yihudaa asai tana aggidi, hara xoossatuyyo yarshshiiddinne bantta kushiyan eti oottidobaayyo goinniiddi, oottido eta iitatettaa ubbaa gishshau, taani ta pirddaa eta bolli yootana.
17 “SHin neeni ne huuphiyau giiga! Dendda eqqada, taani nena azaziyoogaa ubbaa etayyo oda. Etayyo yayyoppa. Neeni etayyo yayyikko, taani nena eta sinttan gujja yashissana. 18 Hachchi taani nena ha biittaa ubbaa bolli, Yihudaa kawotu bolli, halaqatu bolli, qeesetu bollinne ha biittaa asaa bolli gimbbettida katamadan, birata tuussadaaninne nahaase biratan dirido dirssadan oottada minttaas. 19 Eti nenaara olettana. SHin taani ashshanau nenaara issippe de7iyo gishshau, nena xoonokkona. Taani GODAI hagaa odaas” yaagiis.

11:12 “Naagais” giyoogee Ibraisxxe qaalan “Lauze” giyoogaa milatees.