Iyyooba Maxaafaa
Gidduwaa Erissuwaa
Iyyooba maxaafan nuuni be7iyo taarikee, daro tuggainne bashshai gakkido issi keha bitaniyaabaa odiya taarike. Ha bitanee ba naatu ubbaappenne ba aqo ubbaappe mela attida asa. Hegaa bollikka qassi hanttaara mazunttaa sahettiis. Hegaappe guyyiyan gixime xuufiyan qonccissido heezzu haasayatun Iyyoobinne Iyyooba laggeti ha sahuwan banttau siyettidabaa haasayidosona. Wurssettan qassi Xoossai Iyyoobau qoncciis.
Iyyooba laggeti Iyyooba gakkida metuwaa bolli qofaa immiiddi, benippe bantta eriyo ammanuwaa wogan keten77idi immoosona. Hegaa gishshau eti, “Xoossai keha asassi lo77obaa immees; shin iita asa qaxxayees. Hegaa maaran Iyyooba ha metoi ubbai gakkidoogee, i nagaraa oottido gishshaassa gidanau koshshees” yaagoosona. SHin Iyyoobi geeshshanne keha asa gidido gishshau, hagaa mala qixaatee bessiyo asa gidenna. Ubba qassi erettenna qan77ishe gididaagee, a milatiya keha asa bolli hagaa mala qixaatee wodhdhidoogaa. Iyyooba ammanoi sohuwaappe deshana xayikkokka, likke pirddaa pirddidi, bana ha harggiyaa qashuwaappe birshshana malanne beni de7uwau zaarana mala, minttidi woossiyoogaa aggibeenna.
Xoossai Iyyoobi oichchido oishaassi istti naa77an zaaruwaa immibeennabaa gidikkonne, a ammanuwaa minotettaa nashshidi, ba Xoossatettaa wolqqaanne ba aadhdhida eraa maalaalissiya gixime haasayan qonccissiis. Hegaappe guyyiyan Iyyoobi Xoossai gita gidiyoogaanne aadhdhida eranchcha gidiyoogaa eridi, xalaaninne hanqquwan kumida qaalata haasayidoogau azzanidi, nagaraappe simmiis.
Wurssettan gixime gidenna yeda xuufiyan xaafettida sohuwan Iyyooba de7oi benisaa simmidoogaanne aquwaa baggaara gidikko, kaseegaappe dakko daruwaa demmidoogaa be7eettees. Iyyooba laggeti a gakkida metoi awaara yiidaakko etau gelibeenna gishshau, Xoossai eta mino seeraa seeriis. Meeze ammanuwaa qofaappe Xoossai gita gidiyoogaa eridaagee Iyyooba xalaala.
1
Seexaanai Iyyooba Paaccanaadan GODAI SHeniyaa Immiis
Iyyoobi Suure Asa
Uuxa giyo biittan Iyyooba giyo issi bitanee de7ees; i boree bainnanne suure asa; Xoossaassi yayyidi, iitabaappekka haakkida asa. Ayyo laappun attuma naatinne heezzu macca naati yelettidosona. Aquwaa gidikko, ayyo laappun sha7u dorssati, heezzu sha7u gaameelati, ichchashu xeetu waaxa boorati, ichchashu xeetu macca haretinne keehi daro ashkkarati de7oosona. Arshsho baggaara de7iya asa ubbaappe i aadhdhida dure asa.
A attuma naati bantta son bantta son, kayan kayan gibiraa giigissidi, bantta heezzu michcheta banttanaara maanaunne uyanau xeesoosona. Gibiraa gallassati polettido wode, Iyyoobi maallado guuraara denddidi, ba naatu issuwaa issuwaa sunttan xuuggiyo yarshshuwaa yarshshees. I hegaa oottiyoogee, “Ta naati geelladan bantta wozanan Xoossaa qanggidi, nagara oottidaakkonne” giidi hirggido gishshaassa. I eta geeshshanaassi hegaa ubbaton oottees.
Seexaanai GODAA Sintti Yiis
Issi gallassi kiitanchchati GODAA sinttan beettanau yiidosona; Seexaanaikka qassi etaara yiis. Yin GODAI Seexaanaa, “Laa neeni auppe yaadii?” yaagiis.
Yaagin Seexaanai GODAAYYO, “Taani sa7an ubban yaanne haanne yuuyiyoosaappenne simerettiyoosaappe yaas” yaagidi zaariis.
Yaagin GODAI Seexaanaa, “Yaatin, ta ashkkaraa Iyyooba akeekada be7adii? Sa7aa bollan a milatiya boree bainnanne suure asi mulekka baawa. I GODAASSI yayyiya, iitabaappekka haakkida asa” yaagiis.
Yaagin Seexaanai, “Tumu Iyyoobi neeyyo coo yayyii? 10 Anne a so asaanne ayyo de7iyaabaa ubbaa neeni dirada naagabeikkii? I oottiyo ooso ubbaa neeni anjjido gishshau, a mehiyaa wudee biittaa ubbaa bollan dariis. 11 SHin neeni ne kushiyaa yeddada, ayyo de7iya aquwaa ubbaa shociyaakko, i nena tumu ne sinttan qanggana” yaagiis.
12 Yaagin GODAI Seexaanaa, “Eeno, ayyo de7iyaabai ubbai ne kushiyaana. SHin neeni a bollaa bochchoppa” yaagiis. Hegaappe guyyiyan, Seexaanai GODAA sinttaappe kiyidi biis.
Seexaanai Iyyooba Koiro Paacciis
13 Issi gallassi Iyyooba attuma naatinne macca naati bantta baira ishaa son miiddinne woine eessaa uyiiddi de7oosona. 14 Yaatishin issi bitanee Iyyoobakko yiidi, “Nuuni boorata waaxidi goyishin, haretikka nu matan maataa miiddi de7ishin, 15 Saaba biittaa asati akeekennan yiidi, olaa kessidosona; yaatidi ubbaakka ekki biidosona. Qassi ashkkaratakka qara bisuwan busakkidosona. Yaatin, ta xalaalai attada, ha hanidabaa neeyyo yootanau yaas” yaagiis.
16 I biron haasayishin, hara bitanee yiidi, “Xoossaa tamai saluwaappe wodhdhidi, dorssatanne dorssata heemmiyaageeta miis. Yaatin, ta xalaalai attada, ha hanidabaa neeyyo yootanau yaas” yaagiis.
17 I biron haasayishin, hara bitanee yiidi, “Kaladaawetu biittaappe heezzu citan shaahettida ambbaanoti yiidi, nuna olidi, gaameelaa ubbaa ekki biidosona; ashkkaratakka qara bisuwan busakkidosona. Yaatin, ta xalaalai attada, ha hanidabaa neeyyo yootanau yaas” yaagiis.
18 I biron haasayishin, hara bitanee yiidi, “Ne attuma naatinne macca naati bantta baira ishaa son miiddinne woine eessaa uyiiddi de7ishin, 19 wolqqaama gotee akeekennan bazzoppe denddidi, keettaa muleera shociis. SHocido keettai eta bolli kunddin, naati haiqqidosona. Yaatin, ta xalaalai attada, ha hanidabaa neeyyo yootanau yaas” yaagiis.
20 Hegaappe guyyiyan, Iyyoobi denddidi, kayyuwau ba maayuwaa pooshshiis; ba huuphiyaakka meedettiis. Biittan gufannidi goinniiddi, 21 hagaadan yaagiis;
“Taani ta aayee uluwaappe kallo yelettaas;
haiqqiyoodekka taani ekkada biyoobi baawa.
GODAI immiis;
GODAI zaaridi ekkiis.
GODAA sunttai galatetto”
yaagiis.
22 Ha ubbankka Iyyoobi nagaraa oottibeenna; Xoossaa amassalibeenna.