Hananabaa Yootiya Yuu7eela Maxaafaa
Gidduwaa Erissuwaa
Hananabaa yootiya Yuu7eeli aude de7idaakkonne a de7o taariken daro erettiyaabi baawa. Gido shin, maxaafai beettidoi Kiristtoosa yeletaappe kase, oiddantto woikko ichchashantto xeetu laittaa heeraana geetettidi qofettees. He wodee Parsse kawotettai de7iyo wode. Yuu7eeli odiiddi, Israa7eela biittan daro boolee yaanaagaanne biittaa bashshiya awai awaxxin biittai koshatanaagaa odees. Ha hanotati qassi Godaa Gallassai matattidoogaa odoosona. Godaa Gallassai gakkiyo wode, a geeshsha shenee polettennaadan warettiyaageeta ubbaa i qaxxayanaagaakka gujjidi odoosona. Hananabaa yootiyaagee asai nagaraappe simmiyaabaa gidikko, Xoossai eta kase eti de7iyo hanotaakko zaaridi, anjjanaagaa hassayissiis. Hanana giidi i yootidobaappe gitatidi beettiya hidootai Xoossai attuma asatunne macca asatu bolli, yelagatunne cimatu bolli, ba asaa ubbaa bolli ba ayyaanaa gussanaagaa odiya sohuwaa.
1
Putu7eela na7aa Yuu7eelakko GODAI kiittido qaalai hagaa.
Boolee Biittaa Kammiis
Inttenoo cimatoo, hagaa siyite! Yihudaa biittan de7iya asau ubbau, ezggite! Hagaa malabai intte wode woikko intte aawatu wode hani erii? Hegaa intte naatussi yootite; yootin intte naati bantta naatussi yootona; qassi eta naatikka kaalliya yeletaassi yootona.
Gondduwaappe attida kattaa wude boolee miis; wude booliyaappe attida kattaa gumbburoi miis; qassi gumbburuwaappekka attida kattaa ukkubboi miis.
Inttenoo mattottiyaageetoo, beegottidi yeekkite! Inttenoo, woine eessaa uyiya ubbatoo, zilaalite! Aissi giikko, mal77iya woine eessai intte doonaappe attiis. Qoodai bainna wude boolee ta biittaa woraajjiis. Eta achchai gaammuwaa achchaa mala; qassi eta kasilaikka gaammee kasilaa mala. Eti ta woiniyaa turaa booddilissidosona; ta balasiyaa mittaakka xoggidosona. Eti poquwaa ubbaa poqqi olido gishshau, woiniyaanne balasiyaa tasheti ubbai booxxidosona.
Asau, ba yelagatettan a giigido azinai haiqqin, waaruwaa maayada yeekkiya geela7eedan, ubbaikka yeekkite! Kattaa yarshshoinne ushshaa yarshshoi GODAA Beeta Maqidasiyaa biyoogaa aggiis; hegaa gishshau, GODAASSI oottiya qeeseti yeekkoosona. 10 SHooqai mela attiis; biittaikka yeekkees. Aissi giikko, kattai xayiis; woiniyaa turai meliis; zaiteekka laafiis.
11 Inttenoo goshshanchchatoo, azzanite! Inttenoo, woiniyaa turaa tokkiyaageetoo, zilaalite! Aissi giikko, cahau gakkida gistteenne banggai gaden xayiichchiis. 12 Woiniyaa turai meliis; balasiyaa mittaikka shulliis; roomaane giyo mittai, temire giyo mittai, appiliyaa giyo mittainne qassi shooqan de7iya hara mitta ubbaikka meliis. Hegaa gishshau, asaappe ufaissai haakkiis.
13 Inttenoo qeesetoo, waaruwaa maayidi yeekkite! Inttenoo, yarshshiyoosan oottiya qeesetoo, zilaalite! Inttenoo, ta Xoossaa sinttan oottiyaageetoo, Beeta Maqidasiyaa gelite; gelidi waaruwaa maayidi aqite. Aissi giikko, kattaa yarshshuwaanne ushshaa yarshshuwaa Xoossaa Beeta Maqidasiyan yarshshiyoobi baawa.
14 Xoomaa awaajjite; geeshsha yaa7au asaa xeesidi shiishshite; cimatanne biittan de7iya asa ubbaa GODAA intte Xoossaa Beeta Maqidasiyaa shiishshite; yaatidi yan GODAAKKO waassite!
15 GODAA gallassai matees; he gallassau aayye7ana! He gallassai Ubbaa Danddayiya Xoossaappe bashsha gallassa gididi yees. 16 Nu sinttaappe kattai, nu Xoossaa Beeta Maqidasiyaappe ufaissainne ililssai xayiis gidennee? 17 Zerettai biitta giddon buuqqiis; kattai meliichchido gishshau, kootta ubbai gufanniis; gootaratikka kolettiichchidosona. 18 Meheti keehi waassoosona; miizzaa wudiyaukka heemettiyoosai bainna gishshau, yaanne haanne bichchaaroosona. Harai atto, dorssaa wudetikka tuggatoosona.
19 Abeet GODAU, tamai bazzon de7iya hentta gadeta mirggido gishshaunne dembban de7iya mitta ubbaa lacoi xuuggirggido gishshau, taani neekko waassais. 20 Goggiya haattai melido gishshaunne tamai bazzon de7iya hentta gadeta mirggido gishshau, harai atto, bazzo do7atikka neekko waassoosona.