Yaasu Maxaafaa
Gidduwaa Erissuwaa
Yaasu Maxaafai Israa7eela asai Muuse sohuwan sunttettida Yaasu kaalettin olaa xoonidi, Kanaane biittaa waati oiqqidaakko yootiya taarikiyaa oiqqiis. Ha maxaafaa giddon xaafettida gita gita taariketu giddoppe waannatiyaageeti: Yorddaanoosa SHaafaa pinettaa, Yarkko gimbbiyaa laalettaa, Aaya katamaa olaanne asai Xoossaara gelido caaquwaa ooraxissido taariketa yootiyaageeta. Ha maxaafaa giddon daro erettida kifiletuppe issoi, “Intte goinnanaagaa hachchi doorite. SHin tananne ta keettaa asaa gidikko, nuuni GODAAYYO goinnana” yaagiyaagaa. (24:15)
1
Kanaane Xoonidi Gelanaadan GODAI Yaasa Azaziis
GODAA ashkkarai Muusee haiqqidoogaappe guyyiyan, GODAI Muusa maaddiya Nawe na7aa Yaasa, hagaadan yaagiis; “Ta ashkkarai Muusee haiqqiis. Hegaa gishshau neeninne ha asai ubbai denddite; denddidi taani Israa7eela asaayyo immiyo biittaa gelanau hagaa Yorddaanoosa SHaafaa pinnite. Taani Muuseyyo yootidoogaadan, intte tohoi yedhdhiyoosaa ubbaa taani intteyyo immaas. Intte zawai Neegeeba Bazzuwaappe denddidi, Liibaanoosa Deriyaa gakkana; Efiraaxiisa giyo wogga shaafaappe denddidi, Hiitetu biittaa ubbaara kanttidi, arggo baggaara de7iya Meediteraane Abbaa gakkana. Neeni de7ido laitta ubban ai asinne nena olidi teqqenna. Taani Muuseera gididoogaadan, nenaarakka gidana; taani nena mulekka yeggikkenne aggikke. Minna; xala! Aissi giikko, taani eta maizza aawatussi immana gaada caaqqido biittaa neeni ha asaa laatissana. Minna; keehippe xala! Ta ashkkarai Muusee nena azazido higgiyaa ubbaa minttada naaga. Neeni biyo soho ubban neeyyo injjetana mala, appe ushachchi woikko haddirssi booppa. Ha Higgiyaa Maxaafai ne doonaappe shaahettoppo; an xaafettidabaa ubbaa minttada naaganau, gallassinne qammi a qoppa. Yaatikko, neeyyo ubbabaikka injjetananne giigana. Minna; xala! Ne biyo soho ubban taani GODAI ne Xoossai nenaara de7iyo gishshau, yayyoppa! Hirggoppa! Hagaa ubbaa taani nena azazaas” yaagiis.
Yaasu Asaa Azaziis
10 Yaagin Yaasu asaa halaqata hagaadan yaagiis; 11 “Biite; asai dunkkaanidosaara kanttidi biiddi, asaa, ‘Intte shinqqiyaa giigissite; heezzu gallassaa garssan, GODAI intte Xoossai intteyyo immiyo biittaa laattanau Yorddaanoosa SHaafaa pinneeta’ yaagidi yootite” yaagiis.
12 Yaasu, Roobeela zareta, Gaada zaretanne Minaase zaretuppe baggata hagaadan yaagiis; 13 “GODAA ashkkarai Muusee inttena azazidoogaa hassayite. I inttena, ‘GODAI intte Xoossai inttena shemppissana; ha biittaakka intteyyo immana’ yaagiis. 14-15 Intte maccaasati, intte naatinne intte mehee Yorddaanoosa SHaafaappe hafinttaara Muusee intteyyo immido biittan de7ishshona. SHin intte olanchchati bantta ola miishshaa oiqqidi, intte dabbotuppe sintta xeeran olettanau Yorddaanoosa SHaafaa pinnona. GODAI inttena shemppissidoogaadan, etakka shemppissana gakkanaashiininne GODAI intte Xoossai etayyookka immiyo biittaa eti laattana gakkanaashin, eta maaddite. Hegaappe guyyiyan simmidi biidi, GODAA ashkkarai Muusee Yorddaanoosa SHaafaappe hafinttan awai mokkiyoosaa baazzayidi immido intte biittan de7ite” yaagiis.
16 Yaagin eti Yaasa, “Neeni nuna azazidobaa ubbaa nuuni oottana; neeni kiittiyoosaa awanne baana. 17 Muuseyyo ubbaban azazettidoogaadan, neeyyookka azazettana. GODAI ne Xoossai Muuseera gididoogaadan, nenaarakka gido. 18 Ne azazuwaassi makkaliyaabainne ne azazidobaa aibanne azazettennan ixxiyaabai haiqqo. Neeni mati minna; xala!” yaagidosona.