Hananabaa Yootiya Milkkiyaasa Maxaafaa
Gidduwaa Erissuwaa
Hananabaa yootiya Milkkiyaasa maxaafai beettidoogee Kiristtoosi yelettanaappe kase ichchashantto xeetu laittaana gidishin, Yerusalaamen de7iya Beeta Maqidasee naa77antto oosettidoogaappe guyyiyaana. Hananabaa yootiyaagee minttidi qofissiyoogee qeesetikka hankko asaikka Xoossaara maacettido maachchaa ooraxissanaagaa. Xoossaa asai ba de7uwankka ba goinuwankka yeda gididi, moorettidoogee erettidaagaa. Qeesetikka hankko asaikka bessiya yarshshuwaa shiishshennan aggiyoogaaninne i etassi immido kaaletuwan beennaaninne de7ennan ixxiyoogan Xoossaa cimmidosona. Hegaa gishshau, Xoossai ogiyaa giigissanaunne ba maachchaa awaajjanau kiitettiyaagaa kasetidi kiittana; kiittidi asaa bolli pirddanaunne asaa geeshshanau i yaana.
1
GODAI Milkkiyaasa baggaara Israa7eela asaassi yootido hiraagaa qaalai hagaa.
GODAI Israa7eela Siiqiyo Siiquwaa
GODAI ba asaa, “Taani inttena siiqaas” yaagees.
SHin intte, “Neeni nuna aibin siiqadii?” yaageeta.
Yaagin GODAI, “Eesawi Yaaqooba ishaa gidenneeyye? Gidikkonne taani Yaaqooba siiqaas; shin Eesawa ixxaas. Taani Eesawa gezziyaa baisa oottaas; a gadiyaakka worakanati allaxxiyo bazzo oottaas” yaagees.
Eesawa zeretta gidiya Eedoomati, “Nu katamati kolettidosona; shin nuuni eta zaarettidi keexxana” yaagana.
Giikkonne Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Eti zaarettidi keexxanddosona; shin taani kolana. Asai eta, ‘Ha biittai iita biitta; ha biittaa asaikka GODAI merinau hanqqettido asa’ yaagana” yaagees.
Hegaa intte intte aifiyan be7ana; be7idi, “Hekko GODAI Israa7eela biittaa zawaappe kareerakka gita” yaagana.
GODAI Qeeseta Seeriis
Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Inttenoo, ta sunttaa kaushshiya qeesetoo, na7ai ba aawaa, ashkkaraikka ba godaa bonchchees. Yaatin, taani intteyyo aawaa gidikko, intte tana bonchchiyo bonchchoi anee? Qassi taani intteyyo goda gidikko, intte taassi yayyiyo yashshai anee?
“Intte ta sunttaa kaushshideta; yaatidi qassi, ‘Nuuni ne sunttaa waatidi kaushshidoo?’ yaageeta. Intte taayyo yarshshiyoosaa bollan tunida yarshshuwaa shiishshiyoogan ta sunttaa kaushshideta.
“Qassikka intte, ‘Nuuni nena waatidi tunissidoo?’ yaageeta.
“Intte GODAASSI yarshshiyo sohoi karettidabaa gidennee yaagidi qoppiyoogan tana tunissideta. Intte yarshshuwaa yarshshiyo wode, qooqiyaa woi hargganchchaa woi wobbe gidida mehiyaa yarshshikko, hegee iitabaa gidennee? Intte hegaa mala mehiyaa intte halaqaayyo imota oottidi immiyaakko, i hegan ufaittanabaanne inttena maaddanabaa intteyyo milatii?” yaagees.
Qassikka Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Xoossai intteyyo qarettana mala, ha77i a woossite. Woni intte hegaa mala imotaa ayyo immin, i inttena maaddanee?” yaagees.
10 Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Intte taayyo yarshshiyoosaa bollan coo hadan tamaa eettiyoogaappe, intteppe issi urai Beeta Maqidasiyaa penggiyaa gorddiyaabaa gideerenneeshsha! Taani inttenan ufaittikke; intte immiyo imotaakka ekkikke” yaagees.
11 Qassikka Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Awai mokkiyoosaappe biidi wulliyoosaa gakkanaashin, ta sunttai kawotettatu giddon gita. Soho ubban asati taayyo ixaanaa cuwayoosona; geeshsha yarshshuwaakka yarshshoosona; aissi giikko, ta sunttai kawotettatu giddon gita” yaagees.
12-13 Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “SHin intte, ‘GODAASSI yarshshiyo sohoi tuna; an wottiyo yarshshoikka karettidaagaa’ yaagidi a kaushshideta. Qassi intte, ‘Hagee daafurssiyaabaa’ yaagi qilliiccidi, intte siiriyan sim77eeta.
“Intte bonqqi ekkidoogaa woi wobbiyaa woi hargganchchaa imota oottidi shiishsheeta. Yaatin, taani intte kushiyaappe hegaa ekkoo? 14 Taayyo yarshshana giidi shiiqettido attuma dorssai a wudiyaa giddon de7ishin, boriyoobai de7iyo dorssaa yarshshiya he cimmiyaagee qanggettidaagaa gido! Aissi giikko, taani gita Kawuwaa; ta sunttaikka kawotettatu giddon yayettidaagaa” yaagees.