6
GODAI Israa7eela Asaara Mootettees
GODAI Israa7eela asaara mootettiyoogaa siyite.
Abeet GODAU dendda! Denddada xoqqa deretu sinttan pirddetta; neeni giyoobaa keratikka siyona. Inttenoo deretoo, inttenoo, sa7ai eqqido mino baasotoo, GODAI mootiyo mootuwaa siyite. GODAI ba asaara mootettees; Israa7eela asaara i palamettees.
GODAI eta hagaadan yaagees; “Ta asau, taani inttena waatidanaa? Taani intteyyo waanada tooho gididanaa? Ane taayyo odite! Taani inttena Gibxxe biittaappe kessaas; qassi inttena ailletettaappe wozaas. Inttena kaalettana mala Muusa, Aaroonanne Miiriyaamo inttessi kiittaas. Ta asau, Moo7aaba Kawuwaa Baalaaqi halchchidobaanne Bi7oora na7ai Balaami au zaaridobaa hassaya. SHiixima giyoosaappe Gelggali neeni biyo wode, ogiyan hanidabaa ane hassaya. Hegaa hassayikko, taani GODAI nena ashshanau oottido oosuwaa neeni akeekana” yaagees.
Xoossai Ba Asaappe Koyiyoobaa
GODAA, xoqqa sohuwan de7iya Xoossaa sinttan goinnanau yaidda taani ai ekkada shiiqoo? Ayyo xuugettiya yarshsho gidana mala, issi laitta gidido mirggota ekkada, a sintti yooshsha? GODAI sha7u dorssa orggetun woikko tammu sha7u shaafatun de7iya haattaa keena wogaraa zaitiyan ufaittanddee? Ta naaquwaa gishshau, ta baira na7aa, ta shemppuwaa nagaraa gishshaukka ta yeluwaa immooshsha?
Hai asau, GODAI neeyyo lo77obaa odi wottiisttenne. GODAI neeppe koyiyoogee aibee giikko, neeni suurebaa oottanaagaa, aggenna siiquwaa bessanaagaanne ashkketettan ne Xoossaara hemettanaagaa.
GODAASSI yayyiyoogee aadhdhida eratetta. Yerusalaame katamaa asaa GODAI hagaadan yaagees; “Qaxxayana gatimaanne he gatimaa giigissidaageekka oonakko akeekite. 10 Nagaranchchaa keettan de7iya nagaran shiishshido buquraanne ta ixxiyo worddo makkiyo miishshata taani doganeeyye? 11 Yaatin, ha worddo meezaanan likkiyaagaanne worddo miishshan makkiya asaa nagaraa taani waatada atto gaanau danddayiyaanaa? 12 He katamaa dureti makkalan kumidaageeta; an de7iya asai ubbai worddanchcha. Eta doonaa giddon de7iya eta inxxarssaikka ba huuphiyau geella.
13 “Hegaa gishshau, taani intte nagaraa gaasuwan inttena xaissanaunne digganau denddaas. 14 Intte maana, shin kallekketa; namisaikka intteppe duuxxenna. Intte buuridi shiishshana, shin intteyyo dagattenna; intte dagayidobaakka taani olaa yeddada xaissana. 15 Intte kattaa zerana, shin gakkin cakkekketa; wogaraa teeraa gum77ana, shin he zaitiyaa tiyettekketa; woiniyaa teeraakka intte gum77ana, shin a eessaa uyekketa. 16 Intte Kawuwaa Omira wogaa, a na7aa Kawuwaa Akaaba soo iita oosuwaanne eta zoriyaa kaallido gishshau, taani inttena xaissana; taani inttena asi ubbi boriyooba oottana. Asai ubbai inttena cayiyo cashshaakka intte tookkana” yaagees.