Marqqoosa Wonggeliyaa Mishiraachchuwaa
Gidduwaa Erissuwaa
Marqqoosa Wonggelee koiro denddiiddikka, “Hagee Xoossaa Na7aa Yesus Kiristtoosa mishiraachchuwaa qaalau doomettaa” giiddi doommees. Ha wonggeliyaa mishiraachchuwaa giddon Yesuusi oosuwaasanne maataasa gididi shiiqiis. A maatai a timirttiyan, xalahiyaa citaa bolli ayyo de7iya wolqqaaninne nagaraa atto giyoogan beettiis. Yesuusi, “Asaa nagaraa ailletettaappe kessanau taani ta de7uwaa aattada immanau yiida Asaa Na7aa” yaagidi i ba huuphen haasayiis.
Marqqoosi Yesuusa taarikiyaa sitta ogiyaaninne wolqqai kumido ogiyan odiis. I bairayidi odidoogee Yesuusa qaalaanne timirttiyaa gidennan i oottido ooratta oosota. Xammaqiya Yohaannisa taarikiyaa, Yesuusa xinqqatiyaanne paaciyaa qanttan erissi simmidi, Yesuusa tamaarissuwaanne patuwaa aassidi odees. Takkiiddi takkiiddi Yesuusa kaalliyaageeti Yesuusa loittidi eri eridi biidosona. Yesuusa ixxiyaageetikka ixuwaa gujji gujjidi biidosona. Wurssetta miraafeti Yesuusa de7uwan wurssetta saaminttaa giddon polettida oosota, hegeetikka a kaqettaabaanne a dendduwaabaa odiyaageeta.
Wonggeliyaa mishiraachchuwaa wurssettan haphaa giddon beettiya naa77u kifileti issi issi birshshettatu xalaalan de7iyaageeta.
1
Xammaqiya Yohaannisa Awaajuwaa
(Maatiyoosa 3:1-12; Luqaasa 3:1-18; Yohaannisa 1:19-28)
Xoossaa Na7aa Yesuus Kiristtoosa wonggeliyaa mishiraachchuwaa doomettaa. Hananabaa yootiya Isiyaasi xaafido maxaafan Xoossai,
“Be7a, ta kiittiyoogaa
taani neeppe sinttau yeddana.
I neeyyo ogiyaa kessana.
Issoi bazzon ba qaalaa xoqqu oottidi,
‘Godaa ogiyaa giigissite.
I hemettana loossuwaakka
ayyo sitti oottite’ giis”
yaagees.
Xammaqiya Yohaannisi asaa xammaqiiddinne, “Intte nagaraappe simmidi xammaqettite; Xoossai intte nagaraa atto gaana” yaagidi qaalaa yootiiddi bazzon kiyi wodhdhiis. Yihudaa biittan de7iya asai ubbainne Yerusalaame katamaa asai ubbai Yohaannisakko yees. Yiidi ba nagaraa paaxin, Yohaannisi he asaa Yorddaanoosa SHaafan xammaqees.
Yohaannisi gaameelaa ikisiyan daddido afalaa maayidi, ba xeessan dafuwaa gixxees; qassi booliyaanne degeeraa eessaa mees. Yohaannisi qaalaa yootiiddi, “Taappe guyyeera daro minniyaagee yees; harai atto, hokkada a caammaa dafuwaa birshshanaukka taayyo bessenna. Taani inttena haattan xammaqais; shin i inttena Geeshsha Ayyaanan xammaqana” yaagees.
Yesuusi Xammaqettidoogaanne Paacettidoogaa
(Maatiyoosa 3:13-17; 4:1-11; Luqaasa 3:21-22; 4:1-13)
Yesuusi he wode Galiila biittan de7iya Naazireete katamaappe yin, Yohaannisi Yorddaanoosa SHaafan a xammaqiis. 10 Yesuusi haattaappe kiyosaara saloi dooyettishiininne Geeshsha Ayyaanai ba bolli haraphphedan wodhdhishin be7iis. 11 Qassi saluwaappe, “Taani siiqiyo ta Na7ai nena; tana nebai ufaissees” yaagiya qaalai yiis.
12 Sohuwaarakka Geeshsha Ayyaanai bazzo a yeddiis. 13 Yesuusi bazzon bana Seexaanai paaccishin, oitamu gallassa gattiis; do7aarakka de7iis; kiitanchchatikka yiidi, ayyo oottidosona.
Yesuusi Moliyaa Oiqqiya Oiddu Asata Xeesiis
(Maatiyoosa 4:12-22; Luqaasa 4:14-15; 5:1-11)
14 Yohaannisi qashettiichchidoogaappe guyyiyan, Yesuusi Xoossaa kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiiddi, Galiila biitti biis; 15 biidi, “Wodee gakkiis; Xoossaa kawotettaikka matattiis. Intte nagaraappe simmidi, wonggeliyaa mishiraachchuwaa ammanite” yaagiis.
16 Yesuusi Galiila Abbaa lanqqiyaara aadhdhiiddi, moliyaa oiqqiyaageeta, Simoonanne a ishaa Inddiraasa, bantta gitiyaa abban yeggiyaageeta be7iis. 17 Be7idi eta, “Tana kaallite; taani inttena asa oiqqiyoogaa tamaarissana” yaagiis. 18 Yaagin eti sohuwaarakka bantta gitiyaa yeggi bayidi, Yesuusa kaallidosona.
19 Yesuusi guuttaa sinttaukko biidi, Zabddiyoosa naata naa77u ishantta, Yaaqoobanne Yohaannisa wolwolo giddon bantta gitiyaa giigissiyaageeta be7iis. 20 I be7osaarakka eta xeesin, bantta aawaa, Zabddiyoosa, a oosanchchatuura wolwolo giddon yeggi bayidi, Yesuusa kaallidi biidosona.
Tuna Ayyaanai Oiqqido Bitanee Paxiis
(Luqaasa 4:31-37)
21 Eti Qifirinaahooma giyo katamaa gelidosona; Yesuusi Sambbata gallassi sohuwaara Aihuda woosa keettaa gelidi, tamaarissuwaa doommi aggiis. 22 Baayyo alaafetettai de7iyo asadan, asaa i tamaarissiyoogaappe attin, higgiyaa tamaarissiyaageetudan tamaarissenna gishshau, asai a timirttiyan garamettiis.
23 He wode iita ayyaanai de7iyo issi bitanee Aihuda woosa keettaa gelosaarakka ba qaalaa xoqqu oottidi, 24 “Naazireeta Yesuusaa, neeni nuuppe ai koyai? Nuna xaissanau yaadii? Neeni oonakko erais; neeni Xoossaa geeshshaa gidikkii!” yaagiis.
25 Yesuusi he iita ayyaanaa, “Haizza; bitaniyaappe kiya” yaagidi azaziis.
26 Iita ayyaanai bitaniyaa daferettinnee, wolqqappe waasissidi, appe kiyi aggiis. 27 Asai ubbai garamettidi, “Hagee aibee? Ha bitanee ba alaafetettan harai atto, iita ayyaanatakka azazees; etikka qassi ayyo azazettoosona; hagee aiba ooratta timirttee?” yaagidi, ba giddon issoi issuwaa oichchiis.
28 Yesuusabai sohuwaara Galiila biittan de7iya heera ubbaa gakki aggiis.
Yesuusi Daro Hargganchchata Pattiis
(Maatiyoosa 8:14-17; Luqaasa 4:38-41)
29 Yesuusi Aihuda woosa keettaappe kiyosaara, Yaaqoobaaranne Yohaannisaara Simoona soonne Inddiraasa soo bi aggiis. 30 Simoona bollotiyaa qoxonne misho harggada zin77idaaribaa i yaa gakkosaarakka ayyo odi aggidosona. 31 I ikko shiiqidi, i kushiyaa oiqqidi, o dentti essiis; qoxoinne mishoi o aggin, a etayyo oottaasu.
32 Harggida asa ubbaanne xalaheti oiqqido asa ubbaa omarssi awai wullidoogaappe guyyiyan, akko ehiidosona. 33 Kataman de7iya asai ubbai he kare shiiqiis. 34 Yesuusi dumma dumma harggiyan oiqettida daro asaa pattidi, daro xalahetakka kessiis. Kiristtoosa i gidiyoogaa xalaheti erido gishshau, eta haasayissennan diggiis.
Yesuusi Galiilan Tamaarissiis
(Luqaasa 4:42-44)
35 Yesuusi maallado wonttimaattan denddidi, sooppe kiyidi, asi bainnasaa biis; biidi yan Xoossaa woossiis. 36 Simooninne aara de7iyaageeti a koyiiddi biidosona. 37 Eti a demmidi, “Asai ubbai nena koyees” yaagiis.
38 Yaagin Yesuusi qassi eta, “Hegaa heeran de7iya hara katamata hinddite; taani hegankka qaalaa yootanau bessees; aissi giikko, taani yiidoogee hegaassa” yaagiis. 39 Yaagidi Aihuda woosa keettatun qaalaa yootiiddinne xalaheta kessiiddi, Galiila biitta ubbaa yuuyiis.
Yesuusi Inchchirichchai Oiqqido Bitaniyaa Pattiis
(Maatiyoosa 8:1-4; Luqaasa 5:12-17)
40 Inchchirichchai oiqqido issi bitanee Yesuusakko yiidi, a sinttan gulbbatidi, “Neeni koyikko, tana pattanau danddayaasa” yaagidi woossiis.
41 Yesuusi ayyo qarettiis; ba kushiyaa yeddidi, a bochchidi, “Taani koyais; paxa!” yaagiis. 42 Sohuwaarakka inchchirichchai bitaniyaa yeddi aggin, bitanee paxi aggiis. 43 Yesuusi wolqqappe godatidi, sohuwaara a kessi yeddiis. 44 Yesuusi a, “Nena era! Hagaa ooyyoonne yootoppa; shin baada ne bollaa qeesiyaa bessa; qassi neeni ha77i geeshsha gididoogaa asaa erissanau, Muusee azazido yarshshuwaa yarshsha” yaagiis.
45 SHin bitanee biidi, yohuwaa ubbasan asa ubbau oduwaanne laalettaa doommiis; hegaa gishshau, Yesuusi qoncciyaa kiyidi, katama gelanau danddayibeenna; shin asi bainnasan gaxan de7iis; qassi asai ubbasaappe akko yees.