Hananabaa Yootiya Naahooma Maxaafaa
Gidduwaa Erissuwaa
Naahooma maxaafai beniisappe doommidi Israa7eelassi diina morkke gididi de7ida Asoore waanna katamai Nanawee kunddidoogaa ufaissaa giximiyan yootees. Nanawe katamai Yesuusa yeletaappe kase, laappuntta xeetu laittaa wurssettan olan bayidoogee, meqettaa iitanne otoranchcha asaa bolli Xoossai waati pirddidaakkonne bessees.
1
Elqqoosha kataman de7iya Naahoomi Nanawebaa yootido qaalainne be7ido ajjuutai hagaa.
Nanawe Bollan GODAI Hanqqettido Hanqquwaa
GODAI qanaatiyaanne haluwaa kessiya Xoossaa; GODAI haluwaa kessiyaagaanne hanqquwan kumidaagaa; GODAI banaara eqettiyaageetussi haluwaa kessees; qassi ba morkketa qaxxayanau ba hanqquwaa giigissi wottiis. GODAI hanqqettanau eesotenna; wolqqaikka aagee gita; i mooranchchaa ai gidikkonne, qaxxayennan aggenna.
GODAASSI carkkuwaanne gotiyaa giddoora ogee de7ees; shaaraikka a tohoi yedhdhin denddiya baana. I abbaa seeridi melissees; shaafata ubbaakka toissees. Baasaaneenne Qarmmeloosi shulloosona. Liibaanoosa ciishshaikka qoqqofettees. A sinttan dereti qaaxxoosona; keratikka maashoosona. I qoncciyo wode biittai sa7ai qaaxxana; sa7an de7iyaabai ubbaikka kokkorana. A hanqquwaa sinttan eqqanai oonee? A hanqquwaa suuluwaakka danddayanai oonee? A hanqqoi tamaadan bukkiyo wode, zaallati za77idi phalqqettoosona.
GODAI keha; metuwaa gallassikka baqati attiyo soho; i banan ammanettiyaageeta erees. SHin i ba morkketa di7uwan muukissidi xaissana; banaara eqettiyaageetakka xumau yedettana.
Intte GODAA bolli maqettiyoobai i aibee? I hegaa muleera xaissana; metoikka naa77antto denddenna. 10 Eti, xaxiballettida aguntta malati, qassi uyidi mattottidabaadan ganddigaariyaageeti, mela utulaadan taman xuugetti xayana. 11 Nanawee, GODAA bolli iitabaa maqqiyaagee, iita zoriyaa zoriyaagee ne giddoppe kiyiis.
12 GODAI hagaadan yaagees; “Nanaweti minonne cora gidikkokka, xoqolettidi xayana. Yihudaa asau, taani inttena kase tuggayaas; shin hagaappe sinttanau tuggayikke. 13 Ha77i taani Asooretu qambbaraa intte morggiyaappe menttana; intte qashettido qashuwaakka taani duuterettana” yaagees.
14 Nanawee, GODAI ne bolli pirddido pirddai hagaadan yaagiyaagaa; “Hagaappe sinttanau ne sunttaa xeesissiya zeretti neeyyo de7enna. Ne xoossatu keettan de7iya misiletanne eeqata taani xaissana. Neeni hanttaara gidido gishshau, taani ne duufuwaa bookkana” yaagiyaagaa.
15 Be7ite, issi kiitettidaagee lo77o mishiraachchuwaa odiiddinne sarotettaa awaajjiiddi, xoqqa deretu bollaara gakkiis. Inttenoo, Yihudaa asatoo, intte morkketi muleera xayidosona; eti naa77antto intte biittaa woraajjokkona. Hegaa gishshau, intte baalata bonchchite; intte shiiqqidobaakka gattite.