Nahimiyaa Maxaafaa
Gidduwaa Erissuwaa
Nahimiyaa Maxaafaa heezzusan shaakkidi be7anau danddayeettees:
1. Yihudaa biittaa aissana mala, Parsse kawoi kiittido Nahimee kaalettin, Yerusalaame dirssaa gimbbee bottokonettidoogaa odiya taarikiyaa. Hegaappekka qassi Nahimee asaa issippetettaanne ammanuwaa wogaa ooraxissidoogaa.
2. Xoossaa higgiyaa maxaafaa Iziri nabbabidobaanne asaikka ba nagaraa paaxidobaa odiya shaahuwaa.
3. Nahimee Yihudaa biittaa haariyaagaa gididi oottido hara harabata odiya shaahuwaa.
Ha maxaafan daridi beettiya taarikee Nahimee Xoossaa mintti ammanidoogaanne i Xoossaa woossido woosatubaa odiya taarikiyaa.
1
Nahimee Yerusalaame Gishshau Un77ettiis
Hakaaliyaa na7ai Nahimee oottido oosuwaa qonccissiya qaalai hagaa. Arxxekssiisi Parsse biittan kawotoosappe laatamantto laittan, Kisileewa geetettiya aginan, taani Nahimee waanna katama gidiya Suusan de7ais. De7ishin, ta ishanttuppe issoi, Hanaana giyoogee hara asatuura issippe gididi, Yihudaappe taakko yiis; yin taani Yerusalaamebaanne Baabiloone biittan omooduwan gam77idi simmida Aihudatubaa eta oichchaas. Eti zaaridi, “Omooduwan gam77idi, bantta biittaa simmida Aihudati gita metuwaaninne yeellaa giddon de7oosona. Yerusalaame gimbbiyaa dirssai kolettiis; qassi gimbbiyaa penggetikka taman xuugettidosona” yaagidosona.
Taani hagaa ubbaa siyido wode uttada yeekkaas. Daro gallassaa azzanada xoomaidda, saluwaa Xoossaa, hagaadan yaagada woossaas; “Abeet GODAU, saluwaa Xoossau, gitaunne bonchchettidaagoo, nena dosiyaageetussinne ne azazuwaa naagiyaageetussi ne aggenna siiquwaa maachchaa naagiya Xoossau, taani ne ashkkarai qassi ne ashkkarata gidiya Israa7eela asaa gishshaassi qamminne gallassi nena woossiyo woosaa siyanau ne haittai ezggo; ne aifeekka duge taakko xeello. Nuuni Israa7eela asai oottido nagaraa ubbaa neeyyo paaxais; tumakka taaninne ta maizza aawati nena naaqqida. Nuuni ne bollan keehi iita nagaraa oottida; neeni ne ashkkaraa Muuse baggaara nuussi immido azazuwaa, wogaanne higgiyaa naagibookko. Ne ashkkaraa Muusessi neeni hagaadan yaagada yootido qaalaa hayyanaa qoppa; ‘Inttenoo, Israa7eela asatoo, intte taayyo ammanettennan ixxikko, taani inttena Aihuda gidenna biittatun laalana. SHin intte taakko simmidi, ta azazuwaa naagikko, intte harai atto sa7aa gaxaa gakkanaashin laalettikkokka, taani intte taayyo goinnana mala, taani doorido sohuwau zaarada shiishshana’ giidoogaa qoppa.
10 “Hageeti neeni ne gita wolqqaaninne ne mino qesiyan woza ekkido ne ashkkaratanne ne asata. 11 Abeet Godau, taani ne ashkkarai woossiyo woosaanne nena bonchchanau dosiya, ne ashkkaratu woosaa ne haittai ezggo. Taani ne ashkkarai hachchi oottanau koyidobai taayyo ushachchanaadan, kawuwaa wozanaa shugissada tana maadda” yaagaas.
Taani he wode kawuwaassi eessaa tigiyaagaa.