Qoodaabaa
Gidduwaa Erissuwaa
Qoodaabaa geetettida ha maxaafai, Israa7eela asai Siinaa Deriyaappe denddido wodiyaappe doommidi, Xoossai etayyo immana giido, hidootaa biittaayyo arshsho bagga zawaa gakkana gakkanaashin, oitamu laittaa eti de7ido taarikiyaa odees. Maxaafaa sunttai, giddon de7iya taariketuppe yesuwaa dariya kifiliyaa bessees. Hegeenne Israa7eela asai Siinaa Deriyaappe denddidi baanaappe kasetidi, qassi issi yeletaappe simmin Yorddaanoosa SHaafaappe arshsho baggaara Moo7aaban, Muusee asaa qoodido qoodaabaa bessees. Naa77u qoodatuppe gidduwan de7iya wodetun Israa7eela asai Kanaanessi tohossa bagga zawa gidiya Qaadeesa-Barnne gakki uttiis. Gidikkonne eti hegaara hidootaa biitti gelanau danddayibookkona. Hegaa gishshau, eti hegaa heeran daro laittaa aattidi, guyyeppe Yorddaanoosa SHaafaappe arshsho baggaara de7iya biitti biidosona. Etappe baggai yan de7anau qofaa qachchin, attida asai Yorddaanoosa pinnidi, Kanaane baanau bana giigissiis.
Qoodaabai daro metoi gakkiyo wode yayyiyaanne hidootaa qanxxiya asatu taarikiyaa, Xoossaa bollinne eta kaalettana mala Xoossai etayyo doorido Muuse bolli makkalidi denddida asatu taarikiyaa oiqqidaagaa. Asai daafuranchchanne xiba gidikkonne Xoossai etassi ammanettiyaagaa gididi, eta kabboyidi wottidoogaa taarikee odees. Hegaadankka Muusee issi issiton genccaa xayikkonne, ayyo mino ammanoi de7iyoogee Xoossaassinne asaassi ammanettidi oottida asa i gidiyoogee beettiis.
1
Koiro Israa7eela Asaa Qoodaabaa
Siinaa Bazzuwan, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon, Israa7eela asai Gibxxe biittaappe kiyido naa77antto laittan, naa77antto aginan, he aginau koiro gallassan, GODAI Muusa hagaadan yaagiis; “Israa7eela asaa ubbaa eta yaran yaraaninne keettan keettan qoodada, attuma asaa eta sunttan sunttan xaafa. Neeninne Aarooni yelettoosappe laatamu laittanne hegaappe bollaara de7iya Israa7eelata, olaa baanau danddayiyaageeta ubbata, eta citan citan qoodite. Zariyaappe zariyaappe issi issi asi ba keettaa asau halaqa gididi, inttena maaddo. Inttena maaddana asatu sunttai hagaappe kaallidi de7iyaagaa:
Zariyaa Keettaa Asaa Halaqaa
Roobeela SHade7uura na7aa Eliixuura
Simoona Xuriishadaaya na7aa SHalumi7eela
Yihudaa Aminadaaba na7aa Na7asoona
Yisaakoora Xu7aara na7aa Nataani7eela
Zaabiloona Heloona na7aa Eli7aaba
10 Efireema Amihuuda na7aa Elishamaa7a
Minaase Padaaxuura na7aa Gamaali7eela
11 Biniyaama Giidi7oona na7aa Abidaana
12 Daana Amishadaaya na7aa Ahi7eezera
13 Aseera Okiraana na7aa Paagi7eela
14 Gaada Da7u7eela na7aa Eliyasaafa
15 Nifttaaleema Enaana na7aa Ahiraa7a
16 Ha asati bantta aawatu keettaa asatuppe kaalettanau doorettidaageeta; eti Israa7eela yaratuyyo halaqata” yaagiis.
17 Yaagin Muuseenne Aarooni sunttai xeesettido ha asata efiidosona. 18 Naa77antta aginan koiro gallassi kumetta maabaraa xeesidi, issippe shiishshidosona. SHiishshin asai ba yaran yaraaninne ba keettan keettan odidi, yelettoosappe laatamu laittanne hegaappe bollaara de7iya attumaasatu ubbaa sunttai muleera xaafettiis. 19 GODAI a azazidoogaadan, Muusee eta Siinaa Bazzuwan qoodiis.
20-21 Olau baanau danddayiya attumaasati ubbai, laatamu laittanne hegaappe bollaara de7iyaageeti qoodettidi, huuphiyan huuphiyan xaafettidosona. Eti bantta yaran yaraaninne bantta keettan keettan shaahettidi, hagaappe kaallidi de7iya qoodan mazggafettidosona.
Zariyaa Olanchchatu Qoodaa
Roobeela (Yaaqooba na7aa bairaa) 46,500
22-23 Simoona 59,300
24-25 Gaada 45,650
26-27 Yihudaa 74,600
28-29 Yisaakoora 54,400
30-31 Zaabiloona 57,400
32-33 Yooseefa na7aa Efireema 40,500
34-35 Yooseefa na7aa Minaasa 32,200
36-37 Biniyaama 35,400
38-39 Daana 62,700
40-41 Aseera 41,500
42-43 Nifttaaleema 53,400
44 Muusee, Aarooninne tammanne naa77u Israa7eela zaretu halaqati qoodido asai hagaa. 45 Olau baanau danddayiya attumaasati ubbai laatamu laittanne hegaappe bollaara de7iyaageeti bantta aawaa keettan keettan qoodettidosona. 46 Hegeeti muleera 603,550.
47 SHin Leewa zareti ha qoodettida asaara qoodettibookkona. 48 Aissi giikko, GODAI Muusa hagaadan yaagiis; 49 “Leewa zareta qoodoppa; eta attida Israa7eelatu qoodan yeggoppa. 50 Leewata Xoossaa Dunkkaaniyaa bollaaninne a giddon de7iya miishshatu ubbaa bollan halaqa oottada suntta. Eti he Dunkkaaniyaanne a giddon de7iya miishshata tookkona; eti a giddon oottonanne a yuushuwan dunkkaanona. 51 Xoossaa Dunkkaanee shodettiyo wode Leewati shoddona; Xoossaa Dunkkaanee eqqiyo wodekka Leewati essona. Etappe harai ooninne akko shiiqikko, haiqqo. 52 Israa7eela asati ubbai bantta armman armmaaninne bantta citan citan shaahettidi, bantta dunkkaaniyaa dunkkaanona. 53 SHin GODAA hanqqoi Israa7eela maabaraa bolli wodhdhenna mala, Leewati Xoossaa Dunkkaaniyaa yuushuwan bantta dunkkaaniyaa dunkkaanona; Leewati Xoossaa Dunkkaaniyan aawatona” yaagiis.
54 Israa7eelati hagaa ubbaa GODAI Muusa azazidoogaadan oottidosona.