3
Tumu Xillotettaa
Wurssettan, ta ishatoo, Godai intteyyo ufaissaa immo. Taani kase xaafidoogaa zaarettada xaafiyoogee tana waissenna; qassi he xaafiyoogee inttena naagana.
Iitabaa oottiyaageetuppe, he kanatuppe, qaxxarai koshshees giya asatuppe naagettite. Aissi giikko, nuuni Xoossaa Geeshsha Ayyaanan Xoossaayyo goinniyo gishshaunne nu de7uwan Godaa Kiristtoos Yesuusan ufaittiyo gishshau, tumu qaxxaraa qaxxarettidaageeta; asatettaa bolli oosettiyaaban ammanokko.
Qassi tau ta huuphenkka ta asatettan ammanettiyoobi de7ees. Ai asinne ba asatettan ammanettiyoobi bau de7ees giidi qoppikko, taani appe keehi aadhdhais. Taani yelettoosappe saamintta giishin qaxxarettaas. Taani yeletan Israa7eela; Biniyaama zare; walahi bainna Aihuda asa. Aihuda higgiyaa naagiyoogan gidikko, taani parisaawe; Aihuda ammanuwau mishettiyoogaa gidikko, taani woosa keettaa waissaas; issi urai higgiyau azazettidi xilliyoogaa baggaa gidikko, tanan boree beettibeenna.
SHin tana go77iya ubbabaa Kiristtoosa gishshau bayidabaadan qoodaas. 8-9 Tumakka, hegeetu xalaala gidenna; taani ta Godaa Kiristtoos Yesuusa eriyoogee ubbabaappe keehi aadhdhiyo gishshau, ubbabaa tana mulekka go77ennabaadan qoodaas; taani a gishshau ubbabaa yegga bayaas. Kiristtoosa demmanaunne aara de7anau ubbabaa wora olidobaadan qoodais; taani higgiyaayyo azazettada demmiyo ta huuphe xillotetti taayyo baawa. Kiristtoosa ammanin, Xoossai immiyo xillotettai, ammanuwan Xoossaa matappe yiya xillotettai tau ha77i de7ees. 10-11 Taani Kiristtoosanne haiquwaappe i denddido wolqqaa eranau koyais; yaatada taani ta huuphen haiquwaappe denddana yaagiyoogan, a waayiyaa aara waayettanaunne a haiquwan a milatanau amottais.
Gakkiyoosaa Gakkanau Woxxiyoogaa
12 Taani ha77i demmarggaas woikko tanan bali baawa giikke. SHin Kiristtoos Yesuusi tana baayyo oottido woituwaa demmana gaada eesotais. 13 Ta ishatoo, taani hegaa demmarggaas gaada qoppikke; shin taani issibaa oottais; taappe guyyeera de7iyaagaa doga aggada, sinttan de7iyaagaa oiqqanau warettais. 14 Xoossai Kiristtoos Yesuusa baggaara bolla de7uwau xeesiyo woituwaa ekkanau, ta gakkanasaa horddofais.
15 Simmi nuuni Ayyaanan gasttida ubbati hagaa qoppanau bessees; qassi intteppe amaridaageetuyyo aibiininne dumma qofai de7ikko, hegaakka Xoossai intteyyo qonccissana. 16 Gidikkokka, nuuni hanno gakkanaassi de7ido maaraadan, ane sinttau boos.
17 Ta ishatoo, taani haniyoogaadan hanite. Nuuni intteyyo leemiso gidida; hegaadan inttekka nuuni intteyyo leemiso gidido maaraa kaalliyaageeta akeekite. 18 Aissi giikko, taani hegaa intteyyo kase darotoo yootaas; qassi ha77i naa77anttuwaakka afuxxaidda intteyyo yootais; Kiristtoosa masqqaliyaassi morkke gidada daro asati de7oosona. 19 Eta wurssettai bashsha; eta uloi etayyo Xoossa; yeellatanau bessiyooban eti otorettoosona; qassi ha sa7aabaa xalaalaa qoppoosona. 20 Aissi giikko, nu biittai saluwaana; nuuni qassi saluwaappe yaana nuna ashshiya Godaa Yesuus Kiristtoosa naagoos. 21  Kiristtoosi ubbabaa baappe garssan wottanau danddayiya ba wolqqan, nu daafuranchcha asatettaa laammidi, ba bonchcho asatettaa milatissidi oottana.