Leemiso Maxaafaa
Gidduwaa Erissuwaa
Leemiso Maxaafai hiilla haasayaaninne Leemiso haasayan giigida oosonne ammano timirtte. I daro baggi asaa de7uwan hachchi hachchi gaittiya hanotubaa odees. Koiro doomiiddikka, “Aadhdhida eratettaassi doomettai Xoossaassi yayyiyoogaa” yaagi hassayissiiddi doommees. I tamaarissiyoogee ammano wogan asi oottanabaa xalaala gidennan, asi ba hachchi hachchi de7uwan hananau bessiyo lo77o eeshshaanne oottanau bessiyo lo77o oosuwaa gujjidi tamaarissees. Ha maxaafaa giddon ashkketettaaban, asassi qarettiyoobaaninne ammanettiyooban daro timirttee leemisuwan imettiis.
1
Leemisuwaassi De7iya Go77aa
Hageeti Israa7eela Kawuwaa Daawita na7aa Solomona leemisota. Leemisoti asai aadhdhida eratettaa, seeraanne era haasayaa akeekanau maaddoosona. Eti aadhdhida eratettan, de7ana de7uwaa, xillotettaa, suure pirddaanne suuretettaa tamaarissiyaageeta, hiillaa erennaageeta erissiyaageeta, wodallatussi eratettaanne adussa qofaa immiyaageeta. Aadhdhida eranchchati ha leemisota siyidi, eraa gujjoosona; akeekanchcha asatikka lo77o zoriyaa ekkoosona. Hegaadan leemisotanne eta birshshettaa, aadhdhida eranchchatu haasayaanne eta qan77isheta akeekanau danddayettees.
Aadhdhida eratettaassi doomettai GODAASSI yayyiyoogaa; shin eeyyati aadhdhida eratettaanne seeraa karoosona.
Yelaga Naatussi Imettida Zoriyaa
Ta na7au, ne aawaa zoriyaa ezgga; ne aayyiyaa tamaarissiyoogaakka karoppa. Hegee ne huuphiyau bonchcho kallachcha; ne qooriyaukka gozdda gidana.
10 Ta na7au, nena nagaranchchati balettikko, eeno gooppa. 11 Eti nena, “Nunaara hindda; asa woranau zuggidi naagoos; gaasoi xayikkonne xillota woranau qosetti uttoos; 12 Si7oolee mittiyoogaadan, nuunikka eta paxa de7ishin mittoos; nuuni eta ciimma ollan oliyo asatudan oottana. 13 Nuuni al77o miishsha ubbaa demmana; demmidi nu keettaa omooduwan kunttana; 14 nunaara zuppeta; demmidobaakka issippe shaakkana” yaagana.
15 Ta na7au, etaara ogiyaa hemettoppa; ne tohuwaa eta loossuwaa yettoppa. 16 Aissi giikko, eti iitabaa oottanau woxxoosona; asaa suuttaa gussanau jaamoosona. 17 Kafoi xeellishin, a oiqqanau gitiyaa yeggiyoogee ainne maaddenna. 18 SHin eti bantta suuttaa gussanau zuggoosona; bantta shemppuwaa woranau qosetti uttoosona. 19 Geniyan go77aa demmiya ubbatu wurssettai hegaa mala; he aawu shemppuwaa ekkees.
Aadhdhida Eratettaa Ixxikko Nena Era!
20 Aadhdhida eratettiyaa ogiyan xeesausu; dere gutaran ba qaalaa xoqqu oottada alaahausu. 21 Aadhdhida eratettiyaa asai shiiqiyo sohuwan eqqada xeesausu; katamaa geliyo penggiyan eqqada, hagaadan yaagada biddausu;
22 “Inttenoo, akeekai paccidoogeetoo, intte akeekaa pacaa aude gakkanaashin dosuuteetii? Qilliicciyaageetoo, qilliicciyoogan aude gakkanaashin ufaittuuteetii? Eeyyatoo, eratettaa aude gakkanaassi ixxuuteetii? 23 Ta seeran simmite; be7ite; taani ta eraa intte bolli gussana; ta qaalaakka inttena tamaarissana. 24 Taani xeesido wode, intte koyennan ixxideta; taani kushiyaa yeddinkka, ooninne akeekibeenna. 25 Ta zore ubbaa karideta; ta seeraakka ekkibeekketa. 26 Hegaa gishshau, inttena metoi gakkiyo wode, taani intte bolli miiccana; intte dagaman kokkoriyo wode, taani inttena qilliiccana. 27 Dagamai uushuwaadan intte bolli yiyo wode, metoi gotiyaadan intte bolli yiyo wode, tuggainne waayee intte bolli gakkiyo wode, taani inttena qilliiccana.
28 “He wode eti tana xeesana; shin taani koyikke; eti tana minttidi koyana; shin demmokkona. 29 Aissi giikko, eti eratettaa ixxidosona; GODAASSI yayyiyoogaa dooribookkona. 30 Ta zoriyaa ekkibookkona; ta seera ubbaakka karidosona. 31 Hegaa gishshau, eti bantta oottido oosuwaa aifiyaa maana; bantta halchchido halchchuwaa aifiyaakka kallana. 32 Akeekai paccidoogeeta aadhdhida eratettaappe haakkiyoogee worees; eeyyata shenehoo giyoogee xaissees. 33 SHin taani odiyoogaa siyiyaageeti ubbai woppu giidi, saro de7ana; metuwaa hirggaappekka shemppana” yaagausu.