Joshua
Jajuwa-kurlu
Nyampuju yimi Yijirali-pinkikirli yangka kujalu yukaja ngurrara Kanana-kurra
Nyiya-kurlu yimi nyampu?
Nyampurlu pukungku kangalpa yimi-ngarrirni wati yirdiji Jajuwa. Mujuju kuja palija, ngulakujurla marlaja kangu warrkiji Jajuwarlu. Ngula-jangkaju, kamparrurlalpa-jana nyinaja Jajuwaju Yijirali-pinkikiji ngulaju panu-nyayirniki yukuriki. Nguru-yirrarnu-jana jilja-ngurlu, ngula-jangkaju rdulykurr-yanulu karru-wana yirdi-wanaju Jurdurnu-wana karrungka karlarni-nginti-kirra. Ngulangkaju ngurungka karrungka karlarni-ngintirla, yangkangku Yijirali-pinkirli yalumpurlalpalu-jana nguruju muku puntarnu yapa-kari yapa-kariki, ngulakujulu-jana muku puntarnu. Palinjakungarntirliji, Jajuwarluju-jana pututu-pungu yungulu purami Kaatu-mipa tarnngangku-juku.
Nyampu puku kuja karlipa yirdi-mani ‘Joshua’, ngulaju kularlipa yirrarnu Warlpiri-kirraju panu-jarlu ngaliparluju. Ngarirlipa ngalya-kari-mipa yirrarnu wita-kari wita-kari.
1
YAAWIYI-rla wangkaja Jajuwaku yungu tarnngangku-juku manngu-nyanyi kuruwarri Mujuju-kurlangu wajawaja-maninja-wangurlu
Mujujuju kalarla warrki-jarrija YAAWIYI-ki. Wati jinta-kari yirdiji Jajuwa kala warrki-jarrija Mujuju-kurlu. Jajuwaju Nuunu-kurlangu kaja-nyanu. Kuja Mujuju palija, ngula-jangka YAAWIYI-rla wangkaja Jajuwaku, “Ngaju-nyangu warrkini Mujujuju palijalku. Nyuntu manu panu-kari Yijirali-pinki, yantalu karru Jurdunu-wana murrarni-pirdinypa walya Kanana-kurra. Walya yinyanya karna-nyarra yinyi nyurrurlaku. Mujujukurnarla jangku-pungu nyampuju walya. Kajinkili yukamirra Kanana-kurra, kajinkili nyarrpara-wana-puka wapami, ngulaju walya yinyaju nyurrurlaku. Ngajulu karna-nyarra yinyi. Kapurna-nyarra walyaju yinyi wurnturu kurlirra-purda jilja-kurra-pinangu, manu yatijarra-purda Lipinani-kirra-pinangu. Kapurna-nyarra walyaju yinyi karlarra-purda ngapa Mangkuru wiri-kirra-pinangu yirdi-kirraju Mirditirinu-kurra manu walya yangka kakarrara karru Yupirayiti-kirra-pinangu. Nyampuju walya kajana karri Yititi-patuku, kala yinyi kapurna-nyarra nyurrurlakulku. Jajuwa, ngajujulparna Mujuju-kurlu nyinaja warrarda. Kuja-piya-yijala kapurna nyuntu-kurluju nyinami. Kularnangku jurnta yani, kularnangku yangarlu yampimi. Kujarlanya, kulangkulu yapangku kulungku warla-pajirni. Pirrjirdi-nyinaya manu lani-wangu! Nguru-yirraka-jana nyampuku yapa-patuku Kanana-kurra yungulu-nyanu walya mani nyanungurrarlulku. Nyampuju walyarna-jana nyurrurlakupalanguku nyurnunyurnuku jangku-pungu. Wangkajarna-jana yangka kapurna-jana yinyi nyanungurraku. Jajuwa, pirrjirdi nyinaya manu lani-wangu! Yirriyirrirli puraya-jana kuruwarri-kari kuruwarri-kari kujangku ngaju-nyangu warrkinirli Mujujurlu yimi-ngarrurnu. Kajinpa kuruwarri nyampu jungangku purami, ngulaju kulanpa rdaka-jarra marlajarra nyina, lawa. Kapurnangku ngajulurlu warrawarra-kanyi nyuntuju tarnngangku-juku. Manngu-nyangka-jana warrarda kuruwarri-kari kuruwarri-kari kuja Mujujurlu yirrarnu nyanungu-nyangu pukungka. Nyangka-jana pukungka mungangka manu parrangka yungunpa pinangkalpalku nyina. Kajinpa pina-jarrimi junga, ngulaju kapunpa jungangku purami. Kapunpa rdirrinypa-jarrimi. Kulanpa rdaka-jarra marlajarra nyinami, lawa. Kapurnangku ngajulurlu warrawarra-kanyi tarnngangku-juku. Kula wajawaja-manta yimi kuja karnangku wangkami jalangu. Wangkajarnangku yungunpa pirrjirdi nyinami lani-wangu. Kula lani-jarriya! Ngajurna YAAWIYI Kaatu yangka kuja kankujulu pura. Kajinpa nyarrpara-puka yani, ngaju kapurna palka nyuntu-kurlu nyina.” Kujanyarla YAAWIYI-ji wangkaja Jajuwakuju.
Jajuwa-jana wangkaja Yijirali-pinkiki wurdujarra-jarrinjaku yungulu yani murrarni-pirdinypa karru Jurdunuku
10 Jajuwa-jana wangkaja wiriwiri-patu-kariki, 11 “Nyurrurla yantalu ngurra-kari ngurra-kari kuja kalu Yijirali-pinki nyinami. Kujalu-jana wangkaya, ‘Mantalu-nyanu nyiyarningkijarra, manu wurdujarra-jarriyalu wurnakungarnti. Parra marnkurrpa-jangka kapunkulu yani murrarni-pirdinypa karru Jurdunuku ngurrara Kanana-kurra. Kapunkulu-nyanu walyaju mani nyurrurlarluju. YAAWIYI-rli ngalipa-nyangu Kaaturlu kanyarra yinyi nyurrurlaku.’ ”
12 Ngula-jangka, Jajuwa-jana wangkaja ngalya-kari Yijirali-pinkiki, yangka-patu Ruupunu-kurlangu turnu-warnuku manu Kaardu-kurlanguku manu Manaja-kurlanguku, yangka-patu kujalpalu kakarrara-purda nyinaja karru Jurdunuku, nyanungu-jana wangkaja, 13 “Manngu-nyanyi mayi kankulu kuja-nyarra Mujuju YAAWIYI-kirlangu warrkini wangkaja nyurru-wiyi? Nyanungu-nyarra kuja wangkaja, ‘YAAWIYI-ji ngalipa-nyangu Kaatu. Nyanungurlu kanyarra yinyi nyampuju walya kakarrara-purda karru Jurdunukuju yungunkulu nyina.’ Kujanya-nyarra Mujujuju wangkaja. 14 Junga kujaju. YAAWIYI-rli-nyarra walya nyampuju kakarrara-purda karru Jurdunukuju yungu. Kala jalangu nyurrurla wati-paturlu mantalu-nyanu junma, kurlarda manu kurdiji. Mantalu-nyanu yungunkulu-jana jangkardu yani yapaku kuja kalu nyina yinyarla kamparru-warnu. Yampiyarralu-jana kali-puraji-patuju manu kurdukurdu manu puluku-wati, jiyipi, narnukutu purdangirli. Yantalu-jana jangkardu nyurrurlakupurdangka-purnu-kurlu yapaku kuja kalu karru Jurdunurla nyina murrarninginti. 15 Junga kujaju yangka kuja-nyarra YAAWIYI-rli yungu walya nyampu kakarrara-purda karru Jurdunuku. Ngakalku kapu-jana yinyi nyurrurlakupurdangkaku manu nyanungurra-nyangu warlaljaku. Kala kujakungarntiji pinjaku-wiyili-jana jangkardu yani yapa yinya-patuku-wiyi. Kujarlanyalu nyurrurlaju yanta. Kajili-nyanu walya mani nyanungurrarlu, ngula-jangkaju nyurrurlajulu yantarni-pina, manulu yantarni karru Jurdunu-wana kakarrara nyurrurla-nyangu ngurra-kurra. Yinyanya walya-nyarra yungu Mujujurluju yangka YAAWIYI-kirlangu warrkinirli.”
16 Ngula-jangka, yapangkulu yalu-manu Jajuwa, “Ngulaju ngula-juku. Kajinpa-nganpa nyarrpa-puka wangkami, kapurnangkulu purda-nyanyi. Nyarrpara-puka kajinpa-nganpa yilyami, kapurnalu yani. 17 Purda-nyangu warrardarnalu Mujujuju. Kuja-piya-yijala karnangkulu nyuntuju purda-nyanyi. YAAWIYI-ji kala palka nyinaja Mujuju-kurluju. Yungurnangkulurla payirni yungu YAAWIYI palka-juku nyinami nyuntu-kurluju. 18 Kajingki ngana-puka kapuru nyina wilji kajinpa-nganpa nganimpaku wangkami, ngulaju kapurnalu pinyi! Pirrjirdi-nyinaya lani-wangu!”
Wati-jarra-pala wurulypa yukaja kirri wiri-kirra Jiriku-kurra