Pole sɛ́bɛ́y tɛ́kɩ́nmɔnɔlɛ Korɛ̃nti tãn tyɩ́
Tyàh-ǹsah wɛynɛ
Korɛ̃nti kwillɛ, kè mɛ pnɛ yrɛynɔ nínɔ́ yísyɔ́ wrɔ́, pè n ye Yesye ànɛ̂ Yadratikilɛ. Gbɔ̀ yɩ̃ yɩ̃ wã̀l ǹgbnɔ nónó pól-á sõ̀ syɔ̃ kénɛ kwil, kénɛ kwil tãn ye sõ̀ n yah sé yõ. Krɛkɩ névye mɔ́ntɛ̃̀-ǹsah kédyâh yɔ́ ye sõ̀ nɛ́npɔ́lɛ. Ǹtɛ Wrome tãn pɔ kè sɔ, tɛ́ tɔ̃ pé syɩ kè tɔ̃ mɔ. Korɛ̃nti kwil tãn tyɩ́, lékɔ̃lɔ́ wã̀l kɔ́-ńtã̂n sõ̀ tnɔ kah mɔ. Kǎh pɩ sɛ̃́, tyídî duke pól sõ̀ n wɛ nɛ́npɔ́, ànɛ̂ lékã́m dukenɔ póllɛ, à tahlɩ tã̀n gbilki gbilki wã̀l duke náhnáh tyɩ́. Tɛ́ gbɔ̀ yɩ̃́-ńsah kwil ye tɔ̃ sõ̀ kélɛ.
Pole-á lésõ n yuku ǹ kɔ́lɔ́ kɛ ní-ò sɔkɔ, à kyɩ ńwɔ̃́lɔ́ gbɔ̃nkwǎrtɔ̃nɔ pɩ nɛ́npɔ́. Tɛ́ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir wɛ yo, névye kɔ̃ pè wɛ sɛ̃ Yesu yõ nɛ́npɔ́. Nónó-á sɛ̃ Yesu yõ, Nsyifunɔ ye sõ̀ pé túkùlɛ. Tɛ́ pé kannɛ, Nsyifunɔ náh pélɛ. Tahbɩ ànɛ̂ yõ̀tãm náh sõ̀ mɛ fwɔ́ɔ pé sɔkɔ. Pé kan sõ̀ mɛ yãm tãnnɛ. Pè sõ̀ pé gblɔ̌ynɛ n pɩ lékã́m ǹgbnɔ névyelɛ. Kǎh pɩ sɛ̃́, pè sõ̀ mɛ nɩ̀vɩ̀nɩ̀ sɔkɔ, tɛ́ mɛ n sõ nɛ pǎh mɛ pé gblɔ̌y yõ, ànɛ̂ lékã́m-á mɛ pé tyɩ́.
Ye yísyɔ́ sɔ́kɔ́ntɛnɔ náh, Pole-á pópó n sɔkɔ ǹ kɔ́lɔ́ kɛ tɔ̃́-ò sɔkɔ, sɛ́bɛ́y nɛ̂-á yɔ̀, à kè wãrkɩ Yefɛsɩ kwil sɔkɔ, à tɛkɩ mɔ Korɛ̃nti tãn tyɩ́.
Ǹtɛ dĩ́ yɔ́ lésõ mɛ pè n ye Apɔlɔsɩlɛ. À n wil Alɛkisãdri kwil. Wǎh pɔ kyɩ Yefɛsɩ kwil, Prisili ànɛ̂ ǹ pɛ Akilasɩ nɛ̂-á Pole kódĩ́nɛ, pépi mɛ à kwɔ, tɛ́ sṍré mɔ ǹ sɔkɔ à kɔ̃ à kyɩ sèpĩ̀n yísyɔ́ pɩ Korɛ̃nti kwil.
Kè mɛ á kɩ nɛ Pole sɔ̃́ sɛ́bɛ́ynɔ́ yísyɔ́ wãrkɩ tɛkɩ mɔ Korɛ̃nti tãn tyɩ́, nónó-á sé tyɩ́ yah náh mɛ wɛ kwɛy mɛ̀ sɔkɔ, à wil 1 Korɛ̃nti ànɛ̂ 2 Korɛ̃nti tyɩ́ sɔkɔ.
Tyinɔ nínɔ́ yĩn ye sõ̀ Pole wãrkɩ tɛkɩ mɔ 1 Korɛ̃ntilɛ:
- Pole lésõ tyi yísyɔ́ wɛ noh Korɛ̃nti kwil Yesu yõ sɛ̃́pú tyɩ́ sɔkɔ, nónó-á mɛ yèkwɔrɩlɛ n mɔ ǹ sɔkɔ.
- Korɛ̃nti tãn lésõ nósyɔ́ tɛkɩ mɔ nɛ, pè pɔ sɛ́bɛ́y yɔ́lɛ Pole kɔ̃, nɛ̂ sɔkɔ-á pè mɛ kè yah kɔ̃ ǹ tyɩ́ nɛ, à pé vi mɔ tyi náhnáh sɔkɔ.
À wil képah sɔkɔ, Pole-á kwɔ́nɔ́ nónó pɩ, Yesu yõ sɛ̃́pú túkù sõ̀ mɛ sè yahle, ànɛ̂ pè náh mɛ kè fɛ̃ syi nɛ Yesu tɛ̃ntõ̀ névi-á ǹnɛ. Kǎh pɩ sɛ̃́, Pole mɛ de yo kénɛ tyi sɔkɔ náhnáh ǹ sɛ́bɛ́y mɛ̀ pól sɔkɔ.
1 Korɛ̃nti sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ, kè vìnmɔnɔ náhnáhlɛ n kɔ̃, nónó-á kɩ fɛ̃ Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkìnɔ́ yohnɩ mɔ kwɛy gbĩ mɛ̀ sɔkɔ.
Liyel yé yah tɛ̃ ké kàrnɔ́ sɔkɔ.
1
Ńmɔ Pole nɛ̂-á Liyel ye pɩ Yesu Krista tɛ̃ntõ̀ névilɛ à yɩ̃nɛ Liyel dyɔ yĩ́ĩ́ tɛ̃̀nɛ, ńmɔ ànɛ̂ á yṹnpi Sositɛnɩ ye n tɛkɩ n mɔ sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ yépi Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì tyɩ́, yépi nónó-á mɛ Korɛ̃nti kwil. Yépi nónó-á mɛ wìlkìnsàhnɔ́lɛ Liyel tyɩ́ yõ tɛ́ mɛ kwrɔ́nmɔnɔlɛ Yesu Kristalɛ, yépi ye Liyel ye à tahlɩ Yesu yõ sɛ̃́pú pól tyɩ́ tã̀ntã̀n pól sɔkɔ. Yépi pól mɛ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista yĩnnɛ n ye n gbo. Ǹmɔ ye yépi TƐ̃̀ ǸGBƐ̃NƐ ànɛ̂ ápi tɔ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃nɛ. Á kélɛ n yah n kɔ̃ Sú Liyel ànɛ̂ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tyɩ́ nɛ, pè yõ̀bènɔrɩ ànɛ̂ yèvɩnɩnɛ yé kɔ̃.
Liyel ye yõ̀bènɔrɩ pɩ yé tyɩ́, yáh sɔ̃́npɩ́lɛ mɛ kwrɔ́nmɔnɔlɛ Yesu Kristalɛ. Képah ye, mé n wɛkɩ Liyel tyɩ́ gbĩ́mɛgbĩ́ yépi yĩnnɛ. 5-6 Yesu Krista tyɩ́ nɛ̂-á yo wah yé tyɩ́, kè ye tɛ̃̀-ǹsah wɛ yé nnɔ sɔkɔ. Képah gbõ̀ yõ sɔkɔ ye yé wɛ kwrɔ mɔ Kristalɛ, tɛ́ Liyel mɛ pèpɔrɩ dukenɔ pól pɩ yé tyɩ́, yé kɔ̃ yé wɛy dùkù póllɛ n pnɛ, ànɛ̂ pnɛ̀nɔ́ duke póllɛ yé tyɩ́. Kǎh pɩ sɛ̃́, Liyel pèpɔrɩ yɔ́ ńtɛ̃ náh yah kwlɔ yé tyɩ́, yépi nónó-á mɛ á Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista syɩ́npɔnɔ syɩkɩ tɛ̃. Liyel ye kɩ tɔ̃ yé pɩ gbáhntɛ̃pulɛ, fɔ́ɔ́ kɩ pɔ syɩ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista syɩ n pɔ sõ tyɩ́. Képah sɔkɔ, yé kɩ pɩ wɛ́nyo-ńsah kɛ̃́nɛ yé tyɩ́ lésõlɛ. Liyel n kɔ ǹ tyíyónɔ́ sõ̀, ǹmɔ nɛ̂-á yé ye pɔ kwrɔ mɔ ǹ Pídĩ́ Yesu Kristalɛ, nɛ̂-á á pól Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃nɛ.
Gbɛ́kɩ́nɔ́ nɛ̂-á de Yesu yõ sɛ̃́pú wrɔ́ Korɛ̃nti kwil sɔkɔ
10-11 Ń yṹnpyé, mé noh Klowe no yísyɔ́ tyɩ́ nɛ yékã̂b-á mɛ de yé wrɔ́. Képah ye, ápi Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista yĩn yõ, mé kélɛ n yah n kɔ̃ yé tyɩ́ nɛ, yé yé vyãh pɩ núkúlɛ. Yé káh n yɛ gbɛ́kɩ́nɔ́ nɛ mɛ yé wrɔ́. Yé yé sõnɔ ànɛ̂ yé tyi yáhntɔkɔnɔnɔ pól pɩ núkúlɛ. 12 Nɛ̂-á mé n yo yé tyɩ́ gbɛ́kɩ́nɔ́ mɛ̀ tyɩ́ sɔkɔ, kè wɛ yɔ̀: - Túkù nɛ ńkɛ̃́, ńmɔ Pole náh névye-á pépilɛ. - Túkù mɛ nɛ Apɔlɔsɩ náh névye-á pépilɛ. - Túkù mó nɛ Pyɛrɩ náh névye-á pépilɛ. - Túkù wɔ mó nɛ Krista náh névye-á pépilɛ.
13 Yépi tɛ̃̀ se mɛ n sõ nɛ Krista-á mɛ tɔ́kɩ́nɔ́lɛ? Pole se pè syɩ dahnɩ yõ yé yĩnnɛ? Pole yĩn yõ se pè wel wilki yélɛ ni sɔkɔ? 14 Mé n wɛkɩ Liyel tyɩ́, máh sɔ̃́npɩ́lɛ mé náh ǹnɩ̂ yɔ́ ńtɛ̃ wel wilki ni sɔkɔ yépi sɔkɔ, à wil Krisipusi ànɛ̂ Kayusi tyɩ́ sɔkɔ. 15 Kǎh pɩ sɛ̃́, ǹnɩ̂ yɔ́ ńtɛ̃ náh fɛ̃ n yo n pi nɛ, ńmɔ yĩn yõ-á pè pé wel wilki ni sɔkɔ. 16 Ɔ̃̀ɔ̃́ɔ̃̀, ń dyɔ to kõ nɛ máh Sitefanasɩ ànɛ̂ ǹ no tɔ wel wilki ni sɔkɔ. Tɛ́ à wil pépi tɛ̃̀ tyɩ́ sɔkɔ, ń dyɔ náh tɔ̃ mɛ n kwnɛ nɛ máh ǹnɩ̂ yɔ́ wel wilki ni sɔkɔ. 17 Krista náh ńmɔ tɛkɩ mɔ nɛ mé wèlnwìlkìnɔ́lɛ n pɩ ni sɔkɔ dò, à ń tɛkɩ mɔ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir yo yĩnnɛ, nɛ̂-á kè náh yɩ̃nɛ kè nɛ n yo à yɩ̃nɛ névi yõ̀tàhsyi yɩ̃́pɩ̃̂ dùkùlɛ, Krista syɩ́nɔ́ kɔ̃ kè pɔ pɩ yõ kɛ̃́nɛ dahnɩ yõ.
Krista syɩ́nɔ́ Liyel tɛ̃́nwɛnɔ ànɛ̂ ǹ yɩ̃́pɩ̃̂lɛ n wɛ̃kɩ
18 Yah, wâh nɛ Krista-á ku dahnɩ yõ, kè n pɩ n tɛ̃ nɛ́wõré wɛlɔlɛ névye yah, nónó-á mɛ mɔ́npunɔ wɛ̃̀kɩ̀ yõ Liyel tyɩ́ tĩ̀nnɛ. Ǹtɛ ápi nónó-á mɛ pwáhnmɔnɔ wɛ̃̀kɩ̀ yõ, ápi tɛ̃̀ wɔ tyɩ́, Liyel tɛ̃́nwɛnɔ ye kèlɛ. 19 Yé náh wɛ di, kè mɛ wã́rkɩ́nsàhnɔ́lɛ Liyel wɛy sɛ́bɛ́y sɔkɔ nɛ ńkɛ̃́:
«Mé kɩ yɩ̃ pɩ̃́pú yɩ̃́pɩ̃̂ yɩkɩ,
tɛ́ kɩ lékã́m névye lékã́m niri.»* 1.19 - Yah n tɛ Yesayi 29.14.
20 Ǹtɛ yɩ̃ pɩ̃́pú tɔ̃ ńyãh, ànɛ̂ kǎrn ǹgbnɔ pɩ́púlɛ, à tahlɩ kwɛy gbĩ vyã́hsensyɩ̃́rɩ́pu tyɩ́ wɛ́? Liyel kè wɛ̃kɩ pnɛ́yy nɛ yɩ̃́pɩ̃̂ nɛ̂-á mɛ kèkõyṍ mɛ̀ névye sɔkɔ, nɛ́wõré-á kélɛ dò.
21 Kèkõyṍ névye ànɛ̂ pé yɩ̃́pɩ̃̂ fyé yõ, pè náh tɛ̃ wɛ Liyel dùkù pɩ̃ ǹ yɩ̃́pɩ̃̂ sɔkɔ. Kǎh pɩ sɛ̃́, ǹ wɛy nɛ̂-á n yo tɛ́ kélɛ nɛ́wã̂n wɛynɛ pé yah, nónó-á sɛ̃ ké yõ, Liyel kè yah tɔkɔ à pépi pwah mɔ képah gbõ̀ yõ. 22 Nsyifunɔ tɛ̃̀ n nɛ n mɛ ké tyɩ́ nɛ gbǐl tyi pɩ pé wɛ, tɛ́ Krɛkɩ névye wɔ n mó n nɛ n mɛ yɩ̃́pɩ̃̂lɛ n yah n kɔ̃. 23 Ǹtɛ ápi tɛ̃̀ wɔ mɛ Krista tyɩ́lɛ névyelɛ n kwɔ, nɛ̂-á Liyel nɛy yáhntɔkɔnɔlɛ pè syɩ dahnɩ yõ. Kè mɛ yõ yɩ́kɩ́nɔ́ wɛynɛ Nsyifunɔ tɛ̃̀ sõnɔ sɔkɔ. Nɛ́wõré wɛlɔ mó kélɛ névye tyɩ́ nónó náh pɩ Nsyifunɔlɛ. 24 Ǹtɛ Liyel-á nónó ye pwah mɔ Nsyifunɔ sɔkɔ, ànɛ̂ no tɛ́lɔ́ sɔkɔ, pépi tɛ̃̀ wɔ tyɩ́, Liyel tɛ̃́nwɛnɔ ànɛ̂ ǹ yɩ̃́pɩ̃̂ ye Kristalɛ. 25 Yé náh wɛ di, Liyel tyípɩ́nɩ̀ nónó-á nɛ́wõré tyilɛ névye sõnɔ sɔkɔ, sè yɩ̃́pɩ̃̂ tyilɛ kal névi yɩ̃́pɩ̃̂lɛ, tɛ́ ǹ tyípɩ́nɩ̀ nónó-á ǹ tɛ̃́nkwlɔnɔlɛ n wɛ̃kɩ névye sõnɔ sɔkɔ, sé tɔ tɛ̃́nwɛnɔlɛ kal névi tɛ̃́nwɛnɔlɛ.
26 Ń yṹnpyé, Liyel-á yépi nónó ye, yé yé gblɔ̌y kèdùkù yah kɛ̀. Kèkõyṍ névye-á nónónɛ n yah yɩ̃́pɩ̃̂ névyelɛ, ànɛ̂ tɛ̃́npnɛ̀pulɛ, ànɛ̂ nɛ́-ǹgbnɔlɛ, sɛ̃́nknɔ névye náh mɛ fwɔ́ɔ yé sɔkɔ. 27 Ǹtɛ tyi nónó-á kèkõyṍ névye mɛ n yah nɛ́wã̂n tyilɛ, sépi ye pyě Liyel yah tɔkɔ à sennɛ yɩ̃ pɩ̃́pú tɛ̃. Tɛ́ tyi nónó-á pè mɛ n yah tɛ̃́nkwlɔnɔ tyilɛ, sépi ye à yah tɔkɔ à sennɛ tɛ̃́nwɛpu tɛ̃. 28 Tyi nónó-á kèkõyṍ névye mɛ n yilɔ, sè náh mɛ kwâh yɔ́lɛ pé yah, pè náh mɛ sélɛ n mɔ n kõ, sépi ye Liyel yah tɔkɔ à sé tɛ́lɔ́ tyɩ́ yɩkɩ, pǎh mɛ nónónɛ n mɔ n kõ. 29 Képah sɔkɔ, Liyel nɛ́mɔ́nɩ́ yɔ́ ńtɛ̃ náh tɛ̃ wɛ ǹ gblɔ̌y yɔ̃ n sah n pi Liyel yah sɔkɔ. 30 Ǹtɛ Liyel gbõ̀ yõ sɔkɔ ye yélɛ kwrɔ́nmɔnɔlɛ Yesu Kristalɛ. Tɛ́ Yesu Krista wɔ gbõ̀ yõ sɔkɔ ye ápi mɛ yɩ̃́pɩ̃̂ mɛ̀ wɛ, nɛ̂-á wil Liyel tyɩ́. Ǹmɔ gbõ̀ yõ ye tɔ̃ á pɩ nɛ́gblɔ́lɛ Liyel tyɩ́, tɛ́ mɛ wìlkìnsàhnɔ́lɛ ǹmɔ tyɩ́ yõ. Tɛ́ à mɛ á pwah mɔ á tyípêl sɔkɔ. 31 Képah ye, «Névi nɛ̂-à mɛ ké tyɩ́ nɛ pé pé gblɔ̌y gbilki, Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃-á tyi nónó pɩ ápi tyɩ́, tɛ̃̀ ǹ gblɔ̌y gbilki sépi yĩnnɛ.» 1.31 - Yah n tɛ Nsyeremi 9.23. Sɛ̃́ ye kélɛ wã́rkɩ́nsàhnɔ́lɛ Liyel wɛy sɛ́bɛ́y sɔkɔ.

*1:19 1.19 - Yah n tɛ Yesayi 29.14.

1:31 1.31 - Yah n tɛ Nsyeremi 9.23.