Nsyɔ̃-á sɛ́bɛ́y gben nɛ̂ wãrkɩ tɛkɩ mɔ
1
Yesu Krista ye min nɛ́tɛ̃̂nɛ nɛ̂-á Wɛynɛ
Min nɛ́tɛ̃̂ nɛ̂-á Wɛynɛ, ǹmɔ tyɩ́ ye á n yo yé tyɩ́. Ǹmɔ nɛ̂-á sõ̀ mɛ tyi pól tyah gbĩ́ dùkùlɛ, ápi ǹ wɛ́kɩ́nɔ́ noh, tɛ́ à wɛ yĩ́nɛ, tɛ́ à yah díkídíkí, tɛ́ tũ ǹ tyɩ́. Ǹmɔ nɛ̂-á min nɛ́tɛ̃̂nɛ, à ye ǹ gblɔ̌ynɛ á wɛ̃kɩ. Á à wɛ, tɛ́ mɛ ǹ tyɩ́lɛ n yo n wah. Ǹmɔ nɛ̂-á tyɛ́-ńkɛ̃̂ minnɛ n kɔ̃, ǹmɔ tyɩ́ ye á n yo yé tyɩ́. Ǹmɔ sõ̀ mɛ Sú Liyel tnɔ̂, tɛ́ pɔ ǹ gblɔ̌ynɛ á wɛ̃kɩ. Áyáh ǹmɔ nɛ̂ wɛ tɛ́ ǹ wɛ́kɩ́nɔ́ noh, ǹmɔ tyɩ́ ye á n yo yépi tɔ tyɩ́ á wrɔ́ kwrɔ́nmɔnɔ yĩnnɛ yélɛ. Képah sɔkɔ, wrɔ́ kwrɔ́nmɔnɔ nɛ̂-á mɛ ápi wrɔ́ ànɛ̂ Sú Liyel ànɛ̂ ǹ Pídĩ́ Yesu Kristalɛ, yépi tɔ kɩ de ké sɔkɔ. Á ye tyi nɔ́pilɛ n wãrkɩ n tɛkɩ n mɔ yé tyɩ́, nɛ̂-á kɩ ápi ànɛ̂ yépi nɩ̀vɩ̀nɩ̀ kɔ̃ kè kɩ syɩ ké yĩ̀n tyɩ́.
Kyòo sɔkɔ kɔ́lɔ́lɛ
Tɛ́ yah, áyáh wɛy nɛ̂ noh Yesu Krista tyɩ́ tɛ́ kélɛ n yo yé tyɩ́, képah ye yɔ̀: Liyellɛ, kyòo ye ǹnɛ. Fɛ̃́ntũ̂ náh mɛ ǹ sɔkɔ póllɛ. Áyâh n yo nɛ á wrɔ́-á mɛ kwrɔ́nmɔnɔlɛ Liyellɛ, tɛ́ mó tɔ̃ mɛ n kɔ fɛ̃́ntũ̂ sɔkɔ, mɩ̀nyobe ye álɛ, á náh mɛ gbɩ wɛ̃̀kɩ̀lɛ n kɔ. Ǹtɛ áyáh kɩ n kɔ kyòo sɔkɔ sɔ̃́-á ǹmɔlɛ kyòo sɔkɔ, á nɛ́núkù núkú pól wrɔ́ kɩ mɛ kwrɔ́nmɔnɔlɛ wɛ̃nɛ. Tɛ́ Liyel Pídĩ́ Yesu Krista tṍ kɩ á tyípêl pól wu to á tyɩ́.
Áyâh nɛ tyípékè náh mɛ á sɔkɔ, á gblɔ̌y ye á n pilki, gbɩ náh mɛ á sɔkɔ. Ǹtɛ áyâh á tyípêl wil syi, ǹmɔ nɛ̂-á Liyel tómmnɛ tɛ́ n kɔ ǹ tyíyónɔ́ sõ̀, à kɩ á tyípêl yɔ̃ mɔ á kɔ̃, tɛ́ kɩ á wu wilki á tyíknɛ̌nɩ̀ pól sɔkɔ. 10 Áyâh nɛ á náh tyípékè pɩ, ǹmɔ ye á n pɩ mɩ̀nyolɛ, ǹ wɛy náh mɛ tɛ̃̀nɔ́lɛ á sɔkɔ.