Pole sɛ́bɛ́y tɛ́kɩ́nmɔnɔlɛ Tesaloniki tãn tyɩ́
Tyàh-ǹsah wɛynɛ
1
Pole wɛ́kɩ́nɔ́lɛ Tesaloniki tãn tyɩ́
Ńmɔ Pole, ànɛ̂ Silasɩ, ànɛ̂ Timote ye n wãrkɩ n tɛkɩ n mɔ sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ yépi Tesaloniki kwil Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì tyɩ́, yépi nónó-á mɛ Sú Liyel ànɛ̂ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tyɩ́ yõ. Mé kélɛ n yah n kɔ̃ nɛ Liyel yõ̀bènɔrɩ pɩ yé tyɩ́, à mó yèvɩnɩnɛ yé kɔ̃.
Pole wɛ́kɩ́nɔ́lɛ Liyel tyɩ́ Tesaloniki tãn Liyel wɛy fɛ̃̀nsyinɔlɛ tyɩ́ sɔkɔ
Á mɛ n wɛkɩ Liyel tyɩ́ yé pól tyɩ́ sɔkɔ gbĩ́mɛgbĩ́, tɛ́ mɛ ǹnɛ n ye n gbo yé tyɩ́. Yáh mɛ gbah tɛ̃ Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ tyípɩ́nɩ̀ sɔkɔ, tɛ́ mɛ tõ̀lɛ n pɩ tyɩ́nɔnɔ sɔkɔ, à yé gbõ̀ sah yĩ́ĩ́ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista yõ sɔ̃́, Sú Liyel ye ápi tàrfyɔ̀lɛ nɛ, gbĩ́mɛgbĩ́ á dyɔ-á mɛ n kwnɛ sélɛ. Á yṹnpyé, yépi nónó tyɩ́-á nɔ Liyel tyɩ́, á pɩ̃ nɛ wǎh yé yah wilki pɩ ǹ tyɩ́lɛ. Yé náh wɛ di, áyáh Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir nɛ̂ yo yé tĩ̀nnɛ, kè náh sõ̀ pɩ vyãh wɛy gbɔy ólɛ dɛ́. Á sõ̀ mɛ kélɛ n yo tɛ̃́nwɛnɔ sɔkɔ Liyel Mirki tǎhkɩ̀ gbõ̀ yõ, tɛ́ á sɛ̃́nyĩnɔ mɛ ké yõ nɛ gbɩ-á kélɛ. Áyáh á gblɔ̌y tɛ̃ dùkù nɛ̂nɛ yé wrɔ́ sɔkɔ yé tyɩ́ pɛkɩ yĩnnɛ, ké sèndì náh yélɛ dò. Ápi ànɛ̂ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ pɩ dùkù ye yé mɛ n yah n pɩ. Yèvyãhrɩ náhnáh fyé sɔkɔ, yé Liyel wɛy fɛ̃ syi nɩ̀vɩ̀nɩ̀ sɔkɔ, ǹ Mirki-á nɩ̀vɩ̀nɩ̀ nɛ̂ mɔ yé sɔkɔ. Kǎh pɩ sɛ̃́, yépi ye Masedonɩ mara ànɛ̂ Akayi mara Yesu yõ sɛ̃́pú pól kɩ n yah n pɩ. Yé náh wɛ di, à tɔkɔ yépi tĩ̀nnɛ, Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ wɛy mɛ tɔ̃ mɔ Masedonɩ mara ànɛ̂ Akayi mara pól sɔkɔ. Tɛ́ kè náh yĩn képah ó tyɩ́ dɛ́, yé Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ tyɩ́ tɔ mɛ n yãh ywɔ̃ ywɔ̃ pól sɔkɔ, fɔ́ɔ́ kè náh tɔ̃ mɛ ápi tɔ̃ képah tyɩ́lɛ n yo ńtɛ̃nɛ. Áyáh kyɩ yé tĩ̀nnɛ tɛ́ yé á tɔ̃ sah tɛ̃ pallɛ dùkù nɛ̂nɛ, névye pól mɛ képahlɛ n yãh; ànɛ̂ yáh yé náh vi fal fal tã̀n kɔ̃ tɛ́ yé yah mɔ Liyel tĩ̀nnɛ à tõ̀lɛ n pɩ ǹ tyɩ́ dùkù nɛ̂nɛ, ǹmɔ nɛ̂-á gbɩ Liyellɛ tɛ́ mɛ min sɔkɔ, névye pól mɛ képah tɔlɛ n yãh. 10 Yé mɛ ǹ Pídĩ́ Yesu syɩkɩ tɛ̃ ǹmɔ nɛ̂-á kɩ wil yĩ̂nyõ kɩ n pɔ n pi. Ǹmɔ nɛ̂-á Liyel ǹ lékó yilki mɔ, ǹmɔ ye kɩ ápi yõ wilki n pi Liyel tukey sɔkɔ nɛ̂-á mɛ n pi.