Pole sɛ́bɛ́y ní-ò tɛ́kɩ́nmɔnɔlɛ Korɛ̃nti tãn tyɩ́
Tyàh-ǹsah wɛynɛ
1
Wɛy kɔ̃́nɔ́lɛ
Ńmɔ Pole nɛ̂-á Yesu Krista tɛ̃ntõ̀ névilɛ à yɩ̃nɛ Liyel dyɔ yĩ́ĩ́ tɛ̃̀nɛ, ńmɔ ànɛ̂ á yṹnpi Timote ye n tɛkɩ n mɔ sɛ́bɛ́ynɛ Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì tyɩ́ Korɛ̃ntɩ kwil sɔkɔ, ànɛ̂ Yesu yõ sɛ̃́pú pól tyɩ́ nónó-á mɛ Akayi mara pól sɔkɔ. Á kélɛ n yah n kɔ̃ Sú Liyel ànɛ̂ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tyɩ́ nɛ, pè yõ̀bènɔrɩ ànɛ̂ yèvɩnɩnɛ yé kɔ̃.
Pèpɔrɩ pɩ̃́nɔ́ wɛy kɔ̃́nɔ́lɛ
Mé n wɛkɩ Liyel tyɩ́, ǹmɔ nɛ̂-á ápi Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista Súlɛ. Ǹmɔ ye Súlɛ nɛ̂-á névye yãmnɛ n yah. Névye nnɔ dé-ò Liyel ye ǹnɛ. Ǹmɔ ye ápi nnɔ dé-òlɛ á yèkwɔrɩ tyinɔ pól sɔkɔ, sɔ̃̀nko nónó pól-á mɛ yèkwɔrɩ sɔkɔ, ápi tɔ fɛ̃ pé nnɔ de sɔ̃́-á à ápi nnɔ de. Áyáh mɛ yèvyãhrɩlɛ n gbah n wɛ n yuku sɔ̃́ Krista tyɩ́ kɔ̃lɛ, sɛ̃́ ye Krista tɔ mó mɛ á nnɔlɛ n gbah n de n yuku sɛ̃́. Áyâh yèvyãhrɩlɛ n pɩ, yépi nnɔ de yĩn ye ànɛ̂ yé pwáhnmɔnɔ yĩnnɛ. Á nnɔ-à de, sṍré mɔ yĩn ye yé sɔkɔ sɔ̃̀nko yépi tɔ fɛ̃ yèvyãhrɩlɛ n sro ápi-á nónó dùkù sro sɔkɔ. Ápi yáh-ńsah náh mɛ tyɛ́nɔ́lɛ à yuku yépi tyɩ́ tĩ̀nnɛ. Á pɩ̃ nɛ sɔ̃́-á yé yèvyãhrɩlɛ n pɩ álɛ wɛ̃ tyɩ́, sɛ̃́-á yé nnɔ tɔ kɩ n de n pi álɛ wɛ̃ tyɩ́.
Á yṹnpyé, áyáh yèvyãhrɩ nɛ̂ wɛ Asi mara sɔkɔ, á náh mɛ ké tyɩ́ nɛ yépi tɛ̃ ké yɩ̃́tũri sɔkɔ. Kénɛ yèvyãhrɩ mɛ̀ kǎn pɩ ápilɛ à pɔ kah mɔ á yáh-ńsah kɔ̃ kè tyɛ, fɔ́ɔ́ á sõ̀ mɛ n sõ nɛ kǎh kɩ á yõ yɩ̃.
Á sɛ̃́nyĩnɔ sõ̀ mɛ ké yõ nɛ tir yɔ́ náh á kúnɔ́ dùkù ku n pi. Képah ye á mɛ á sõnɔ tɔkɔ to á gblɔ̌y yõ, tɛ́ kè sah Liyel yõ ǹmɔ nɛ̂-á lékyɩ̂lɛ n yilki n mɔ. 10 Ǹmɔ ye ápi pwah mɔ kũ mɛ̀ dùkù gbõ̀. À kɩ tɔ̃ á pwah n mɔ n pi. Á gbõ̀ sàhnɔ́ mɛ ǹ yõ nɛ, wǎh kɩ á pwah n mɔ n pi ńtɔ̃. 11 Sónmɔnɔ ye yépi tɔ mɛ n so mɔ á tyɩ́ yáh nírílɛ n pɩ á tyɩ́. Kǎh pɩ sɛ̃́, á kɩ pèpɔrɩ wɛ Liyel tyɩ́ nɛ́kwĩ́nkí nírí pɩ́nɔ́ gbõ̀ yõ. Tɛ́ névye náhnáh tɔ kɩ wɛ wɛkɩ ǹ tyɩ́ ápi yĩnnɛ.
Pole vìnmɔnɔ dah mɔ ǹ kɔ́lɔ́ tyɩ́ sɔkɔ
12 Ápi nɩ̀vɩ̀nɩ̀ yõ-á nɛ̂nɛ, kè wɛ yɔ̀: Á kè pɩ̃ á sõnɔ sɔkɔ nɛ áyáh mɛ á fɔkɔ dal no póllɛ yã́ryã́r pɩ́-ńkɛ̃̂nɛ, ǹtɛ áyáh mɛ sɛ̃́ntɛ̃̀nɛ n pɩ n kal yépi wɔ tyɩ́. Liyel yòhnɩ̀nmɔnɔ gbõ̀ yõ ye á kɔ̃ á tɛ̃ wɛ képah pɩ, névi lékã́m gbõ̀ yõ náh. 13 Ápi tɔ náh kwâh yɔ́ wãrkɩ tɛkɩ mɔ yé tyɩ́ nɛ̂-á yé kar tɛ́ ké kɔ́r pɩ̃ kwlɔ. Ń sɛ̃́nyĩnɔ mɛ ké yõ nɛ, yáh kɩ fɛ̃ ǹyɔ̌ tɔ kar kɩ ké kɔ́r pɩ̃ yĩ́ĩ́. 14 Yé mɛ tyi nɔ́pi dùkùlɛ n pnɛ kwéy. Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu syɩ n pɔ sõlɛ, yé yõ kɩ yɔ̃ ápi yĩnnɛ, ápi tɔ yõ kɩ mó yɔ̃ yépi yĩnnɛ. 15 Ń sɛ̃́nyĩnɔ sõ̀ mɛ képah yõ, képah ye mé nɛ mé pɔ yépi ǹgbò tĩ̀nnɛ kè kɔ̃ kè pɩ yõ̀bènɔrɩ kɛ ní-òlɛ yé tyɩ́. 16 Ńmɔ sõ̀ mɛ ké tyɩ́ nɛ máh kɩ n sɔkɔ Masedonɩ mara sɔkɔ, mé n pɔ n wil n sɔkɔ yé tyɩ́. Tɛ́ máh kɩ ń syɩ, mé n pɔ n wil yé tyɩ́ ńtɔ̃ yé kɔ̃ yé ń yohnɩ n mɔ mé wɛ n yɔ̃ n sɔkɔ ń kɔ́lɔ́lɛ Nsyude mara sɔkɔ. 17 Ǹtɛ kǎh pɔ pɩ mé náh tɛ̃ wɛ pɔ yé tĩ̀nnɛ, képah se n wɛ̃kɩ nɛ máh mɛ tyilɛ n yah n tɔkɔ n dah n mɔ sɛ̃́? Képah náh pɩ, máh mɛ tyilɛ n yah n tɔkɔ ń yah yĩ́ĩ́nɛ; mâh nɛ àwe-á, dǒ mè n tɔ̃ nɛ ɔ̃́ɔ̃-á? 18 Liyel ye ń tàrfyɔ̀lɛ nɛ áyáh wɛy nɛ̂ yo yé tyɩ́, kɔ̃́nvìnwɛkɩnɔ náh kélɛ. 19 Ńmɔ, ànɛ̂ Silasɩ, ànɛ̂ Timote-á Liyel Pídĩ́ Yesu Krista wɛy nɛ̂nɛ n yo yé tyɩ́, kɔ̃́nvìnwɛkɩnɔ wɛy náh kélɛ dɛ́, gbɩ kɔ́kɔ́ ye kélɛ. 20 Yé náh wɛ di, ǹmɔ gbõ̀ yõ ye Liyel vyãh kɔ̃́nɔ́ tyi pól yĩnɛ n tɛ̃. Ǹmɔ gbõ̀ yõ ye tɔ̃ ápi amiinalɛ n yo à gbílkínɔ́lɛ n sah Liyel yõ. 21 Liyel ye kɔ̃ ápi ànɛ̂ yépilɛ tǎhkɩ̀lɛ á wrɔ́ kwrɔ́nmɔnɔ gbõ̀ yõ Kristalɛ. Ǹmɔ ye wilki sah álɛ ǹ tyɩ́ yõ. 22 À á pɔkɔ mɔ à á pɩ ǹ tyɩ́lɛ. Tɛ́ ǹ Mirki dah mɔ á sɔkɔ nɛ̂ gbõ̀ yõ-á á pɩ̃ nɛ, wǎh ǹ vyãhlɛ á kɔ̃ yî nónó tyɩ́ sɔkɔ, áyáh kɩ sè wɛ n pi. 23 Liyel ye ń tàrfyɔ̀lɛ, máh kɩ mɛ mɩ̀nɩ̀ yo mè n ku. Yé yõ wilki yĩn ye tir sɔkɔ ń kɔ̃ mé náh ń syɩ pɔ Korɛ̃nti kwil sɔkɔ. 24 Á náh mɛ n yah n kɔ̃ nɛ á tir yɔ́ kãhlɩ n sah yé yõ à yuku yé Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ tyɩ́ tĩ̀nnɛ dɛ́. Yòhnɩ̀nmɔnɔ ye á n yohnɩ n mɔ yélɛ sɔ̃̀nko nɩ̀vɩ̀nɩ̀ wɛ yé sɔkɔ, yáh sɔ̃́npɩ́lɛ mɛ yé tah sah Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ sɔkɔ.