Pole sɛ́bɛ́y ní-ò tɛ́kɩ́nmɔnɔlɛ Timote tyɩ́
1
Pole wɛ́kɩ́nɔ́lɛ Timote tyɩ́
Ńmɔ Polelɛ, Yesu Krista tɛ̃ntõ̀ névi ye ńnɛ à yɩ̃nɛ Liyel dyɔ yĩ́ĩ́ tɛ̃̀nɛ. Liyel-á ǹ vyãhlɛ á kɔ̃ tyɛ́-ńkɛ̃̂ min nɛ̂ tyɩ́ sɔkɔ, tɛ́ kè n wɛ Yesu Krista gbõ̀ yõ, à ń tɛkɩ mɔ képah tyɩ́ yo yĩnnɛ névye tyɩ́. Ń pídĩ́ Timote, áwɔ nɛ̂ tyɩ́-á nɔ yĩ́ĩ́ ń tyɩ́, áwɔ tyɩ́ ye mé n tɛkɩ n mɔ sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ. Mé kélɛ n yah n kɔ̃ Sú Liyel ànɛ̂ ápi Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tyɩ́ nɛ, pè yõ̀bènɔrɩ pɩ á tyɩ́, pè mó á yãm yah, ànɛ̂ pè yèvɩnɩnɛ ǹ kɔ̃.
Pole mɛ n wɛkɩ Liyel tyɩ́
Gbĩ́mɛgbĩ́ mâh n sõ á tyɩ́ sɔkɔ, mě wɛynɛ Liyellɛ n kɔ̃ náhnáh ǹmɔ nɛ̂ tyɩ́-á mé mɛ ń fɔkɔ dal mɔ tõ̀lɛ n pɩ pallɛ ń sútóbé tyɩ́ kɔ̃lɛ. Lékã̂h ké gbĩ̀ntɔ̃̀, mâh nírílɛ n pɩ, mè n pɩ á tɔ tyɩ́. Ń dyɔ-à to kõ á yétĩ kwɛ́nɔ́ tyɩ́lɛ, mè n nɛ n mɛ yĩ́ĩ́ ké tyɩ́ nɛ mé ǹ wɛ ń nɩ kɔ̃ kè vɩ yĩ́ĩ́. Ń dyɔ náh fwɔ á Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ kègbɩ tyɩ́lɛ. Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ kègbɩ nɛ̂-á lésõ mɛ á yṹntó Loyisi ànɛ̂ á yṹ Yenusi sɔkɔ, ń sɛ̃́nyĩnɔ mɛ ké yõ nɛ, képah núkú-á mɛ á tɔ sɔkɔ.
Képah ye, mé á dyɔlɛ n to n kõ nɛ, máh ń gbã̀n sah á yõ á nírí pɩ á tyɩ́, tɛ́ Liyel mɛ ǹ Mirki tǎhkɩ̀ nɛ̂nɛ ǹ kɔ̃, á kè koh n tɛ̃ yĩn. Ǹgbǒ Mirki nɛ̂-á Liyel á kɔ̃, tíkí Mirki náh kélɛ dɛ́; tǎhkɩ̀ ànɛ̂ tyɩ́nɔnɔ, ànɛ̂ gblɔ̌y tɛ̃́nɔ́ Mirki ye. Káh n yɛ ápi Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ tyɩ́ yónɔ́ pɩ sennɛ á tyɩ́. Ńmɔ mɛ́nɔ́lɛ wɔ̀kɔ̀npèkè sɔkɔ ǹmɔ tyɩ́ sõwãh, káh n yɛ kè nɛ mɛ sennɛ á tyɩ́. Ǹtɛ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir yónɔ́ yèvyãhrɩ fɛ̃ n syi ńmɔlɛ wɛ̃ tyɩ́, á gbõ̀ sàhnɔ́ mó nɛ mɛ Liyel tǎhkɩ̀ yõ, képah nɛ̂-á pwah mɔ ápilɛ, tɛ́ à mɛ á ye pɩ ǹ nolɛ. Á tyípéplɔ pɩ́nɔ́ yĩn náh à képah pɩ á tyɩ́ dɛ́, kè ye ǹ dyɔ ànɛ̂ pèpɔrɩ ye à pɩ á tyɩ́ kélɛ. Yesu gbõ̀ yõ, à kénɛ pèpɔrɩ mɛ̀ pɩ sah ápi kɔ̃ kèkõyṍ mɔ́-ńkɛ̃̂ gbĩ́ dùkùlɛ. 10 Kénɛ kèpɔrɩ ye á wɛ núkúnúkú á pwáhnmɔ-ò Yesu Krista pɔ́nɔ́ sɔkɔ. Ǹmɔ ye pɔ kũ tyɩ́ yɩkɩ tɛ́ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir yo á tyɩ́, nɛ̂-á á mɔ tyɛ́-ńkɛ̃̂ min wɛ̃̀kɩ̀ yõ. 11 Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir mɛ̀ yĩn ye Liyel ńmɔ ye tõ, tɛ́ n pɩ Yesu tɛ̃ntõ̀ syínyo-òlɛ, ànɛ̂ tyi kõ̀nsàhnɔ́ kwɔ́-òlɛ. 12 Képah kwlɔ́nɔ́ ye ń yõ sɔkɔ, ǹtɛ kè náh mɛ sennɛ ń tyɩ́. Máh ń gbõ̀ sah névi nɛ̂ yõ, mé ǹnɛ n pnɛ dò. Ń sɛ̃́nyĩnɔ mɛ ké yõ tɔlɛ nɛ wǎh nɛ̂ dahbɩ ń gbõ̀, tǎhkɩ̀-á mɛ ǹ sɔkɔ kɩ fɛ̃ ké tɛ̃́nɔ́ plɛ, pópó kɩ pɔ nɔ gbĩ̀nyĩ̀kì tɛ́y sõ tyɩ́.
13 Timote, máh wɛlɔ gblɔ nónó yo á tyɩ́, sè koh n tɛ̃ n yĩn Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ ànɛ̂ tyɩ́nɔnɔ sɔkɔ, sépi nónó-á á wɛ á wrɔ́ kwrɔ́nmɔnɔ gbõ̀ yõ Yesu Kristalɛ. 14 Liyel Mirki nɛ̂-á mɛ ápi sɔkɔ, képah gbõ̀ yõ wáh kwɔ́nɔ́ pèpɛy nɛ̂ wɛ, kè koh n tɛ̃ yĩn pallɛ.
15 Áwɔ ńtɛ̃ pɩ̃́nɔ́ mɛ ké sɔkɔ nɛ, Asi mara tãn pól-á pé náh vi ń kɔ̃, Fisyɛlɩ ànɛ̂ Yɛrɛmosyɛnɩ ńtɛ̃ tɔ pé náh vi ń kɔ̃. 16 Mé kélɛ n yah n kɔ̃ Liyel tyɩ́ nɛ, à Nsyonesifɔrɩ ànɛ̂ ǹ no nɩlɛ n gbɛ. Yé náh wɛ di, máh wɔ̀kɔ̀npèkè sɔkɔ kǎrnnɛ mɔ́nɔ́lɛ ń tyɩ́, ké sen náh ǹmɔ tɛ̃̀ wɔ yah kõ ń nɩ dénpɔnɔlɛ gbáhyɩ̃́ náhnáhlɛ. 17 Ǹ yĩ́níntɛ̃nɔ ǹsɔ̃̀ Wrome kwil sɔkɔ, à ń gbah soh kɔ̃ súú à kyɩ wɛ. 18 Mé kélɛ n yah n kɔ̃ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ tyɩ́ nɛ à ǹ yãm yah tukey tuke sõlɛ. Wǎh yòhnɩ̀nmɔnɔ nónó pɩ ń tyɩ́ Yefɛsɩ kwil sɔkɔ, nɛy náh sè pɩ̃ nɔ áwɔ Timotelɛ.