Pole sɛ́bɛ́y tɛ́kɩ́nmɔnɔlɛ Kolɔsɩ tãn tyɩ́
1
Pole wɛ́kɩ́nɔ́lɛ Kolɔsɩ tãn tyɩ́
Ńmɔ Pole nɛ̂-á pɩ Yesu Krista tɛ̃ntõ̀ névilɛ à yɩ̃nɛ Liyel nɩ̀vɩ̀nɩ̀nɛ, ńmɔ ànɛ̂ á yṹnpi Timote ye n tɛkɩ n mɔ sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ yépi tyɩ́, yépi nónó-á pɩ Liyel nolɛ Kolɔsɩ kwil sɔkɔ, tɛ́ pɩ á yṹnpyé Krista yõ sɛ̃́pú kègblɔlɛ yé wrɔ́ kwrɔ́nmɔnɔ gbõ̀ yõ Yesu Kristalɛ. Á kélɛ n yah n kɔ̃ á Sú Liyel tyɩ́ nɛ, à yõ̀bènɔrɩ pɩ yé tyɩ́ à mó yèvɩnɩnɛ yé kɔ̃.
Pole mɛ wɛynɛ Liyellɛ n kɔ̃
Liyel nɛ̂-á á Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista Súlɛ, gbĩ́mɛgbĩ́ áyâh ǹnɛ n ni, à n nɛ n wɛkɩ ǹ tyɩ́ yé tyɩ́ sɔkɔ. Yesu Krista yõ sɛ̃́nɔ́ nɛ̂-á mɛ yé sɔkɔ, ànɛ̂ ǹ yõ sɛ̃́pú tyɩ́nɔnɔ nɛ̂-á mɛ yé sɔkɔ, á sé tyɩ́ yónɔ́ noh. Gbɩ wɛy nɛ̂-á Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ wɛynɛ, ké yĩ́níntɛ̃nɔ gbennɛ yé tyɩ́, képah sɔkɔ ye yé noh kélɛ nɛ gbõ̀ sàh-ǹsah yɔ́-á mɛ yé tyɩ́ yĩ̂nyõ sɔkɔ, tɛ́ mɛ yé gbõ̀ sah ké yõ. Kénɛ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir mɛ̀-á yĩni tɛ̃ yépi tyɩ́ gbĩ́ nɛ̂nɛ, kǎh sõ̀ mɛ tõ̀lɛ n pɩ n tɔ̃ mɔ kèkõyṍ tã̀ntã̀n pól sɔkɔ sɔ̃́, sɛ̃́ kélɛ yépi tɔ tĩ̀nnɛ, à tɔkɔ sõ nɛ̂-á yé kè pɩ̃ kègbɩ yõ sɔkɔ nɛ Liyel-á yõ̀bènɔrɩ pɩ yé tyɩ́. Ápi nɛ́nɔ́nɩ́ Yepafratɩ nɛ̂-á mɛ tõ̀ núkúlɛ n pɩ ápilɛ, ǹmɔ ye kɔ̃ yélɛ kwɔ́nɔ́ mɛ̀nɛ. Krista tõ̀npɩ nɛ́gbɩ́ ye ǹnɛ nɛ̂-á mɛ tõ̀lɛ n pɩ yépi tyɩ́. Liyel Mirki-á tyɩ́nɔnɔ nɛ̂ dahbɩ yé sɔkɔ, à ké tyɩ́ yo á tyɩ́.
Képah ye, ápi tɔ-á yé tyɩ́ noh sõ nɛ̂nɛ, à tɔkɔ lésõ tyɩ́, á náh mɛ yal mɔ nírí pɩ́nɔ́lɛ yé tyɩ́. Á mɛ kélɛ n yah n kɔ̃ Liyel tyɩ́ nɛ à ǹ dyɔ yĩ́ĩ́nɛ yé wɛ̃kɩ pallɛ, yɩ̃́pɩ̃̂ ànɛ̂ lékã́m gbõ̀ yõ nónó-á n wil ǹ Mirki tyɩ́. 10 Képah sɔkɔ, yé kɩ tɛ̃ wɛ n kɔ à yɩ̃nɛ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ wɛ̃̀kɩ̀lɛ, kɩ ǹ dyɔ yĩ́ĩ́ tyilɛ n pɩ gbĩ́mɛgbĩ́. Yé kɩ tyípéplɔ duke póllɛ n pɩ, tɛ́ kɩ Liyellɛ n gbah n pɩ̃ n yuku yahlɛ. 11 Á mɛ kélɛ n yah n kɔ̃ ǹ tyɩ́ nɛ à tǎhkɩ̀lɛ yé kɔ̃ tyi tyi pól sɔkɔ, ǹ tɔ̃́rɩ́ tǎhkɩ̀ gbõ̀ yõ, sɔ̃̀nko yé fɛ̃ tyi póllɛ n sro. 12 Yé wɛkɩ Sú Liyel tyɩ́ nɩ̀vɩ̀nɩ̀nɛ, ǹmɔ nɛ̂-á tɛ̃́nwɛnɔlɛ yé kɔ̃ yé vyãh kɔ̃ kè wɛ ǹ pèpɔrɩ wɛ́nɔ́ sɔkɔ, wǎh képah nɛ̂ yah sah ǹ tɔ̃́rɩ́ kyòo sɔkɔ kɩ névye kɔ̃, nónó-á mɛ ǹ tyɩ́ yõ. 13 À ye á yɔrɩ tɛ̃ syi fɛ̃́ntũ̂ tǎhkɩ̀ gbõ̀, tɛ́ á dah mɔ ǹ nɩ̀dɛ̀ Pídĩ́ tɔ̃́rɩ́ sɔkɔ. 14 Kénɛ Pídĩ́ gbõ̀ yõ ye á pwáhnmɔnɔ wɛ, tɛ́ á tyípêl mɛ yɔ̃ mɔ á tyɩ́.
Krista ye yíyìn pól Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃nɛ
15 Liyel nɛ̂-á à náh n wɛ yĩ́nɛ, Krista mɛ ǹmɔ tyɩ́ kɔ̃lɛ.
Ǹmɔ ye Liyel Pi gbennɛ. À mɛ Liyel gbɛ̃̀npɩnɔ pól yõ.
16 Yé náh wɛ di, ǹmɔ gbõ̀ yõ ye yíyìn pól mɔ.
Kè se yĩ̂nyõ sɔkɔ ò, kè se sétáh yõ sɔkɔ ò,
kè se yî nónó-á n wɛ yĩ́nɛ ò, kè se nónó náh n wɛ yĩ́nɛ ò,
kè se mréy tǎhkɩ̀nɔ́lɛ ò, kè se névye fnɛ̀pulɛ ò, kè se yõ̀tãmnɔ́lɛ ò, kè se tɔ̃́rɩ́ yõ névyelɛ ò,
ǹmɔ gbõ̀ yõ ye pé pól mɔ, ànɛ̂ pé pól mɛ ǹmɔ tyɩ́ yõ.
17 Ǹmɔ yíyìn pól dyah tɛ̃,
yíyìn pól mɛ ǹmɔ gbõ̀ yõ sɔkɔ.
18 Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì yõ̀tɛ̃̀ ye ǹmɔlɛ, pépi nónó-á ǹ wil gbɛ̃́nsêlɛ.
Ǹmɔ ye tyàh-ǹsahlɛ,
ǹmɔ lékó ǹgbò ye yilki mɔ,
sɔ̃̀nko ǹmɔ pɩ gbennɛ tyi tyi pól sɔkɔ.
19 Yé náh wɛ di, kè ye nɔ Liyel tyɩ́ à tɛ̃ ǹmɔ sɔkɔ ǹ tɔ̂ɔ́.
20 Tɛ́ mɛ ké tyɩ́ nɛ pé névye ànɛ̂ yíyìn pól wrɔ́ tɔ̃ sah péwɔ Liyellɛ, Krista gbõ̀ yõ.
Liyel Pídĩ́ mɛ̀ kúnɔ́lɛ dahnɩ yõ, képah gbõ̀ yõ ye yèvɩnɩ wɛ Liyel ànɛ̂ no pól wrɔ́
sétáh yõ ànɛ̂ yĩ̂nyõ sɔkɔ.
21 Ǹgbòlɛ, yépi tɔ wrɔ́ lésõ mɛ gbɛ́kɩ́nɔ́lɛ Liyellɛ. Sépɛ́rɩ́ lésõ mɛ yé wrɔ́ ǹnɛ yé sõnɔ túkúnì ànɛ̂ yé tyítúkúnì pɩ́nɔ́ yĩnnɛ. 22 Ǹtɛ núkúnúkú, ǹ Pídĩ́-á wil gbɛ̃́nsê sɔkɔ kũ nɛ̂ ku, képah gbõ̀ yõ ye Liyel yé wrɔ́ kwrɔ mɔ ǹ gblɔ̌ynɛ, nɛ yé pɔ yĩn péwɔ yah sɔkɔ yályál pèkè kɛ̃́nɛ, ànɛ̂ wɛ́nyo-ńsah kɛ̃́nɛ yé tyɩ́. 23 Ǹtɛ yé yɩ̃nɛ yè Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ tɛ̃ yĩn gbã́hngbã́h, yé yĩn dùkù mó nɛ n mɛ pallɛ. Yé gbõ̀ sàhnɔ́-á mɛ nɛ̂ yõ à tɔkɔ yé Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir noh sõ dùkù tyɩ́, yè káh pɔ gbɛ mɔ kélɛ. Kénɛ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir ye yo kèkõyṍ névye pól tyɩ́, képah nɛ̂ tõ̀ sɔkɔ-á ńmɔ Pollɛ.
Pole-á Liyel tõ̀ pɩ yèvyãhrɩlɛ dùkù nɛ̂nɛ
24 Máh mɛ yèvyãhrɩ nɛ̂nɛ n pɩ yépi yĩnnɛ, núkúnúkú mé mɛ képah nɩ̀vɩ̀nɩ̀ sɔkɔ. Yé náh wɛ di, ńmɔ mɛ ń gblɔ̌y kɔ̃ à Krista yèvyãhrɩ tɛ́y tɔkɔ n pɩ ǹ yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì yĩnnɛ, pépi nónó-á ǹ wil gbɛ̃́nsêlɛ. 25 Ńmɔ pɩ tõ̀npɩlɛ yépi Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì tyɩ́ à yɩ̃nɛ Liyel-á tõ̀ mɛ̀ dahbɩ sɔ̃́ ń gbõ̀ yé yĩnnɛ. À kè dahbɩ ń gbõ̀ nɛ mé pé wɛy pól yo, 26 képah nɛ̂-á pɩ Liyel sètĩ̀n sõ̀ tirlɛ, nɛ̂-á à mɛ no pól wɔ̃bɩ sah kélɛ ǹgbò dùkùlɛ, tɛ́ mɛ kélɛ Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì wɔ wɛ̃kɩ núkúnúkú. 27 Yõre ǹgbɛ̃ ànɛ̂ tɔ̃́rɩ́ nɛ̂-á mɛ sètĩ̀n sõ̀ tir mɛ̀ sɔkɔ, névye tyɩ́ nónó náh pɩ Nsyifunɔlɛ, képah ye sõ̀ Liyel mɛ ké tyɩ́ nɛ pé wɛ̃kɩ. Sètĩ̀n sõ̀ tir mɛ̀ wɛ yɔ̀: «Kristalɛ yé wrɔ́ sɔkɔ, yé gbõ̀ sàhnɔ́ kɩ mɛ Liyel tɔ̃́rɩ́ wɛ́nɔ́ yõ ǹmɔ gbõ̀ yõ.» 28 Ǹmɔ tyɩ́ ye á mɛ n yo no pól tyɩ́, tɛ́ mɛ ké gbáhdyâhlɛ n di n sah nɛ́núkù núkú pól tyɩ́, tɛ́ mɛ nɛ́núkù núkú póllɛ n kwɔ yɩ̃́pɩ̃̂ duke pól sɔkɔ, sɔ̃̀nko no pól Yesu yõ sɛ̃́nɔ́ de yĩn pé wrɔ́ kwrɔ́nmɔnɔ gbõ̀ yõ Kristalɛ. 29 Képah yĩn ye mé mɛ tõ̀lɛ n pɩ, mɛ ń tah sah syikey sɔkɔ Krista tǎhkɩ̀ gbõ̀ yõ, nɛ̂-á mɛ tõ̀lɛ n pɩ yĩ́ĩ́ ńmɔ sɔkɔ.